فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری تخصصی مقاله و انتشار آن در نشریه «پژوهشنامه رسانه بین الملل»

فرایند داوری تخصصی در نشریه پژوهشنامه رسانه بین الملل  به صورت دوسر ناشناس هم برای داوران وهم برای نویسندگان انجام می شود. و تصمیم نهایی درخصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه و سردبیر صورت می گیرد که براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله است.

 بررسی اولیه (حدود یک هفته)

بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده (از طریق بخش ارسال مقاله)، مقاله توسط دبیر تخصصی که منتخب هیأت تحریریه است بررسی می شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می شوند و تنها مقاله هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می شوند:

1. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

 2. رویکرد رسانه ای  داشته باشد و این رویکرد در چکیده و در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.

 3. مقاله به لحاظ محتوایی و ساختاری واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

 5. از منابع به روز و معتبر استفاده کرده باشد.

 6. نوآوری داشته باشد.

 7. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد. 

8. منتهی به پیشنهادهای رسانه ای و کاربردی ویژه برای رسانه های برون مرزی صداوسیما باشد. 

داوری تخصصی و مقاله (یک الی سه ماه)

مقاله هایی که مرحله بررسی اولیه را گذراندند و تشخیص داده شد که برای داوری همه‌جانبه ارسال شود به دو داور ارسال می شود. نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور. 

با توجه به میان رشته ای بودن نشریه، داوران تخصصی برای هر مقاله بر اساس نظر هیئت تحریریه و سردبیر انتخاب می شود.

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش های انجام شده توسط نویسنده بررسی می­ کنند.

  تصمیم گیری نهایی 

1. مقاله بدون هیچ تغییری پذیرش و به همان صورت چاپ می­ شود (پذیرش).

 2. با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می­ شود (پذیرش).

 3. با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: نشریه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می شود. (پذیرش مشروط)

 4. نشریه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی کند چون استانداردهای لازم برای چاپ را ندارد (رد شدن مقاله).