پیوندهای مفید

پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما


فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری


فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه


مطالعات فرهنگ- ارتباطات