اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد نوروزی

معاون برون مرزی صداوسیما

arcbmirib.ir

جانشین مدیرمسئول

احمد کاظمی

دکترای حقوق بین الملل عمومی مدیر پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما

magiran.com/R449358
bm.kazemiirib.ir

سردبیر

محمدقلی میناوند

دکترای علوم سیاسی دانشیار دانشگاه صداوسیما

ensani.ir/fa/article/author/31891
minavandmiribu.ac.ir

مدیر داخلی

محمود ترابی اقدم

دکترای پژوهش هنر کارشناس واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما

www.magiran.com/author/profile/458863
mahmoudtorabiaghdammodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

هادی آجیلی

دکترای معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

ensani.ir/fa/article/author/67574
ajiliatu.ac.ir

محمدرضا دهشیری

دکترای علوم سیاسی استاد گروه روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه

ensani.ir/fa/article/author/2874
m.dehshirisir.ac.ir

طاهر روشندل اربطانی

دکترای مدیریت رسانه استاد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/18135
arbataniut.ac.ir

اردشیر زابلی زاده

دکترای علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه صداوسیما

ensani.ir/fa/article/author/170308
azabolizadehiribu.ac.ir

احمد ضابطی جهرمی

دکتری پژوهش هنر در شاخه هنرهای دراماتیک استاد دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

ensani.ir/fa/article/author/22198
azabetiiribu.ac.ir

اصغر فهیمی فر

دکترای پژوهش و تاریخ هنر/ مطالعات زیبایی شناسی تلویزیون دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

ensani.ir/fa/article/author/51852
fahimifarmodares.ac.ir

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دکترای حقوق دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ensani.ir/fa/article/author/34936
h_ramezanisbu.ac.ir

سیدمحمد مرندی

دکترای ادبیات انگلیسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmarandi/
mmarandiut.ac.ir

رضا موسی‌زاده

دکترای حقوق بین‌الملل عمومی استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

ensani.ir/fa/article/author/31402
rmousazadeh88gmail.com

داوود نعمتی‌انارکی

دکترای ارتباطات دانشیار دانشگاه صداوسیما

ensani.ir/fa/article/author/120254
nematiiribu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

پیمان جبلّی

دکترای فرهنگ و ارتباطات رئیس سازمان صداوسیما
و استادیار دانشگاه صداوسیما

arcbmirib.ir

امیرمحمد حاجی یوسفی

دکترای علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375312
am-yousefisbu.ac.ir

توکل حبیب‌زاده

دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

ensani.ir/fa/article/author/34768
habibzadehisu.ac.ir

حسن خجسته باقرزاده

دکترای مدیریت استراتژیک استاد دانشگاه صداوسیما

ensani.ir/fa/article/author/4159
khojastehhasanayahoo.com

علی رجب‌زاده طهماسبی

دکترای پژوهش هنر دانشیار دانشگاه صداوسیما

ensani.ir/fa/article/author/162978
ali_tahmasebiahotmail.com

مجتبی رضوی‌طوسی

دانشیار دانشگاه صداوسیما

ensani.ir/fa/article/author/149550
razavi_2001yahoo.com

سیاوش صلواتیان

دکترای مدیریت رسانه دانشیار دانشگاه صداوسیما

salavatian.ir/
salavatianiribu.ac.ir

حاکم قاسمی

دکترای علوم سیاسی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=118&lang=0
ghasemiikiu.ac.ir