راهنمای نویسندگان

از نویسندگان و پژوهشگران محترم درخواست می‌شود، مقاله خود را براساس الگوی زیر تنظیم کنند:

1) عنوان و موضوع مقاله: باید مرتبط با حداقل یکی از حوزه‌های ارتباطات بین الملل، فرهنگ بین الملل، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل باشد. توجه به رویکرد رسانه‌ای (دیپلماسی عمومی) و صبغه برون‌مرزی داشتن دو مؤلفه کانونی مقاله باشد و در نگارش تمام بخش‌های آن نمود داشته باشد. محورها و اولویت های موضوعی نشریه در صفحه نخست سایت نشریه بیان شده است.

2) حجم مقاله: با احتساب تمامی اجزاء آن حدود 7500 کلمه و فاصله خطوط یک سانتی‌متر باشد. 

3) قلم مورد استفاده: قلم مورد استفاده در داخل متن در عبارات فارسی BMitra با شماره 13 و در عبارات انگلیسی Times New Roman با شماره 11 باشد. در پاورقی فارسی و انگلیسی از دو فونت مذکور با شماره 10 و 9 استفاده شود.

4)صفحه اول: باید شامل عنوان مقاله، چکیده، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه مدرک تحصیلی، درجه علمی و نشانی آدرس الکترونیکی آنان (در پاورقی) باشد.

5)چکیده: چکیده باید به فراخور محتوای مقاله، بیانگر خلاصه‌ای از موضوع، مسئله، اهمیت، هدف، روش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش باشد. چکیده نباید از 200 کلمه تجاوز کند. به همراه چکیده فارسی، چکیده انگلیسی نیز ارسال گردد. واژگان کلیدی در انتهای چکیده به تعداد 3 تا 5 واژه ذکر شود. (با توجه به اینکه چکیده به هیئت تحریریه برای ارزیابی کیفیت علمی مقاله و تعیین داوران ارسال می شود، نگارش دقیق آن ضروری است.)

چکیده تفصیلی: در صورتی که مقاله بعد از طی فرایند داوری مورد تأئید قرار گرفت، نویسندگان موظف هستند چکیده تفصیلی فارسی و انگلیسی را نیز بر اساس ساختار زیر تهیه و ارسال کنند. چکیده انگلیسی باید کاملا حرفه ای تهیه شده باشد.

چکیده تفصیلی، بسط یافته چکیده استاندارد است. این بسط عمدتاً در بخش بیان یافته ها و نتیجه گیری است. این چکیده بین 700 تا 900 کلمه باید باشد و از بخش های زیر تشکیل شده باشد:

مقدمه: بیان موضوع، مسئله، اهمیت، ضرورت، اهداف (سؤالات) و مبانی نظری (مفهومی)...

روش پژوهش: جامعه آماری/ تحقیق، حجم نمونه، شیوه نمونه گیری، روش تجزیه و تحلیل داده ها...

یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادها: این قسمت، مهمترین بخش چکیده تفصیلی است و حجم بیشتر باید به بیان یافته ها و نتیجه گیری اختصاص یابد تا نوآوری مقاله روشن شود.

6) مقدمه: شامل مقدمه (موضوع)، مسئله، اهمیت و ضرورت، پیشینه، مبانی نظری، اهداف، پرسش‌ها، فرضیه‌ها و روش پژوهش است. در صورتی که هر یک از بخش‌های مذکور مانند پیشینه، مبانی نظری و روش پژوهش، نیازمند شرح بیشتری باشد، مستقل آورده شود.

7) بدنه اصلی مقاله: شامل سیر تاریخی موضوع، تحلیل راهبردی موضوع، تبیین شاخص‌های رویکردی و رفتاری بازیگران، سناریوهای محتمل درباره موضوع (با رویکرد آینده پژوهی) و ... است. بررسی بازنمایی رسانه‌ای پدیده مورد مطالعه در رسانه‌های برون‌مرزی ایران یا رسانه‌های رقیب در این بخش ضروری است. 

8) بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش با توجه به سؤال‌ها یا فرضیه‌های مقاله، یافته‌های مهم دسته‌بندی و تبیین شود. همچنین بر اساس پیشینه و مبانی نظری از یافته‌ها استنتاج انجام گیرد. استنتاج و استفاده از پیشینه پژوهش و مبانی نظری در این بخش ضروری است.

9) پیشنهادها: پیشنهادهای مستخرج از مقاله که به فراخور موضوع در دو قالب پیشنهادهای کاربردی و رسانه‌ای و پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی می‌تواند صورت‌بندی شود. پیشنهادهای کاربردی و رسانه‌ای، پیشنهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌سازی برای شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌های مجازی برون‌مرزی باید باشد.

10)منابع: متناسب با ماهیت موضوع مقاله، اغلب منابع باید از منابع دست اول و معتبر خارجی باشد. برای منابع فارسی نیز باید از کتب و مقالات معتبر استفاده شود. از استناد به سایت های خبری و منابع غیرمعتبر جداً خودداری شود. ضروری است حداقل 30 درصد منابع، از منابع خارجی معتبر که در 5 سال اخیر منتشر شده‌اند، باشند.

شیوه منبع‌دهی: منابع مقاله با توجه به الگوی استناد درون متنی معرفی گردد:

 در متن مقاله، هنگام استفاده از نقل قول‌ها (خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم)، استناد به آراء و اقتباس از آثار دیگران حتماً نام مؤلف/ مؤلفان و سال انتشار و شماره صفحه اثر در داخل پرانتز آورده شود؛ مانند؛ (امیری، 1385: 44).

منابع استفاده شده در متن مقاله، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

ـ کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان) (تاریخ انتشار)، نام کتاب، (نام مترجم)، محل نشر: نام ناشر. مثال:

یک نویسنده. امیری، حسین (1392). دیپلماسی رسانه‌ای. تهران: نشر نی.

دو نویسنده. سورین، ورنر جی، و جیمز‌ دبلیو. تانکارد (1390). نظریه‌های ارتباطات، (ترجمه علیرضا دهقان)، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

سه نویسنده.رایف، دانیل، استفن لیسی، و فریدریک جی، فیکو (1391). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق، (ترجمه مهدخت بروجردی‌علوی)، تهران: سروش.

ـ مقاله:

مقاله با یک نویسنده:

Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

 بنی اسدی، نازنین (١٣٨٣ ). مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان. روان شناسی و علوم تربیتی، 34(2)، 198-175.
مقاله با دو نویسنده:

Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calculation of a specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

شجاعی، حسین، و ثقفیان، علی (١٣٩٦). تاثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گستره ی پژوهش های ریشه شناسی. مطالعات قرآن و حدیث، 11 (21)، 5-28.

مقاله با 3 نویسنده:

Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), 4499-4522.

وزیری، اسماعیل، نقشینه، نادر، و نوروزی چاکلی، عبدالرضا (١٣٩٨). موانع و چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 9 (2)، 5-23.

مقاله با بیش از 3 نویسنده:

Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions: assessing the citation impact of different types of open access repositories. Scientometrics, 127(8), 4977-5003.

ریاحی نیا، نصرت، رحیمی، فروغ، لطیفی، معصومه، و الله بخشیان، لیلی. (١٣٩٤). بررسی میزان انطباق ربط سیستمی و ربط کاربرمدارانه در پایگاه های اطلاعاتی Scholar Google–ISC-SID .تعامل انسان و اطلاعات، 2(1)، 1-11.

ضروری است شناسه منحصر به فرد DoI یا DOR یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد. 
مثال:

رجب زاده، محسن، الهی، شعبان، حسن زاده، علیرضا، مهرآیین، محمد. (١٤٠١). اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 37 (1)، 82-59. .doi: 10.52547/jipm.37.1.59 


Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things in Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Approach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37(1), 59-82. doi:10.52547/jipm.37.1.59 

ـ کنفرانس‌ها و همایش‌ها: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان) (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»، عنوان کنفرانس یا همایش، زمان همایش، مکان همایش، شماره صفحات مقاله.

ـ سایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام (نویسنده / نویسندگان) (تاریخ انتشار مطلب)، «عنوان مقاله»، تاریخ مشاهده، آدرس دسترسی آن به صورت ایتالیک. در صورتی که نویسنده نامشخص باشد به جای آن عنوان سایت نوشته شود.

ـ رساله‌های تحصیلی: نام خانوادگی، نام (تاریخ نگارش داخل پرانتز)، «نام پایان‌نامه داخل گیومه»، مقطع پایان‌نامه. نام دانشگاه  

- در منابع مربوط به کتاب‌ها، عنوان کتاب، در منابع مربوط به مقالات، عنوان نشریه و در منابع مربوط به سایت‌ها عنوان سایت ایتالیک شود.

- برای آشنایی بیشتر با نحوه منبع دهی به دستورالعمل ارجاع دهی که وزارت علوم به نشریات ابلاغ کرده، مراجعه کنید. برای مشاهده روی دستورالعمل ارجاع دهی کلیک کنید. دستورالعمل ارجاع دهی در نشریه پژوهشنامه رسانه بین الملل، APA است. 

11) تمامی اسامی و اصطلاحات لاتین، در متن، به زبان فارسی و در زیرنویس، به‌صورت لاتین آورده شود.

12) در صورتی که اصطلاح، مفهوم یا مطلبی نیاز به توضیح دارد، در پایان مقاله به‌عنوان پی‌نوشت آورده شود.

13) رعایت آیین نگارش فارسی در مقاله الزامی است. از به کاربردن واژه‌های مبهم، ترکیب‌های واژگانی نامعمول و جملات طولانی و پیچیده که معادل‌یابی آن‌ها دشوار است، خودداری گردد.

14) در کنار تاریخ هجری شمسی، ذکر تاریخ‌ میلادی رویدادها و تحولات مورد بررسی در مقاله ضرورت دارد.

 + هزینه داوری: 300 هزار تومان (لطفا هیچ مبلغی واریز نشود تا از سوی نشریه بعد از بررسی اولیه مقاله اعلام شود) 

+  هزینه انتشار و چاپ: 300 هزار تومان (لطفا هیچ مبلغی واریز نشود تا از سوی نشریه بعد از طی مراحل داوری مقاله اعلام شود)

بانک مرکزی به نام صداوسیما، امور مالی معاونت برون مرزی

شماره شبا: IR730100004101029171204778 

(از بانک ملی یا از طریق سامانه بام بانک ملی اقدام گردد).

تصویر فیش به صورت خوانا از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. 

در تصویر فیش ارسالی، حتما نام و نام خانوادگی و کد ملی واریز کننده (که ممکن است نویسنده مقاله نباشد) و کد پیگیری پرداخت به صورت خوانا موجود باشد. 

لطفا بین 28ام تا 31ام هر ماه واریزی انجام نشود.