راهنمای نویسندگان

از نویسندگان و پژوهشگران محترم درخواست می‌شود، مقاله خود را براساس الگوی زیر تنظیم کنند:

1) عنوان و موضوع مقاله: باید مرتبط با حداقل یکی از حوزه‌های ارتباطات بین الملل، فرهنگ بین الملل، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل باشد. توجه به رویکرد رسانه‌ای (دیپلماسی عمومی) و صبغه برون‌مرزی داشتن دو مؤلفه کانونی مقاله باشد و در نگارش تمام بخش‌های آن نمود داشته باشد. محورها و اولویت های موضوعی نشریه در صفحه نخست سایت نشریه بیان شده است.

2) حجم مقاله: با احتساب تمامی اجزاء آن حدود 7500 کلمه و فاصله خطوط یک سانتی‌متر باشد. 

3) قلم مورد استفاده: قلم مورد استفاده در داخل متن در عبارات فارسی BMitra با شماره 13 و در عبارات انگلیسی Times New Roman با شماره 11 باشد. در پاورقی فارسی و انگلیسی از دو فونت مذکور با شماره 10 و 9 استفاده شود.

4)صفحه اول: باید شامل عنوان مقاله، چکیده، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه مدرک تحصیلی، درجه علمی و نشانی آدرس الکترونیکی آنان (در پاورقی) باشد.

5)چکیده: چکیده باید به فراخور محتوای مقاله، بیانگر خلاصه‌ای از موضوع، مسئله، اهمیت، هدف، روش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش باشد. چکیده نباید از 200 کلمه تجاوز کند. به همراه چکیده فارسی، چکیده انگلیسی نیز ارسال گردد. واژگان کلیدی در انتهای چکیده به تعداد 3 تا 5 واژه ذکر شود.

6) مقدمه: شامل مقدمه (موضوع)، مسئله، اهمیت و ضرورت، پیشینه، مبانی نظری، اهداف، پرسش‌ها، فرضیه‌ها و روش پژوهش است. در صورتی که هر یک از بخش‌های مذکور مانند پیشینه، مبانی نظری و روش پژوهش، نیازمند شرح بیشتری باشد، مستقل آورده شود.

7) بدنه اصلی مقاله: شامل سیر تاریخی موضوع، تحلیل راهبردی موضوع، تبیین شاخص‌های رویکردی و رفتاری بازیگران، سناریوهای محتمل درباره موضوع (با رویکرد آینده پژوهی) و ... است. بررسی بازنمایی رسانه‌ای پدیده مورد مطالعه در رسانه‌های برون‌مرزی ایران یا رسانه‌های رقیب در این بخش ضروری است. 

8) بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش با توجه به سؤال‌ها یا فرضیه‌های مقاله، یافته‌های مهم دسته‌بندی و تبیین شود. همچنین بر اساس پیشینه و مبانی نظری از یافته‌ها استنتاج انجام گیرد. استنتاج و استفاده از پیشینه پژوهش و مبانی نظری در این بخش ضروری است.

9) پیشنهادها: پیشنهادهای مستخرج از مقاله که به فراخور موضوع در دو قالب پیشنهادهای کاربردی و رسانه‌ای و پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی می‌تواند صورت‌بندی شود. پیشنهادهای کاربردی و رسانه‌ای، پیشنهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌سازی برای شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌های مجازی برون‌مرزی باید باشد.

10)منابع: متناسب با ماهیت موضوع مقاله، اغلب منابع باید از منابع دست اول و معتبر خارجی باشد. برای منابع فارسی نیز باید از کتب و مقالات معتبر استفاده شود. از استناد به سایت های خبری و منابع غیرمعتبر جداً خودداری شود. ضروری است حداقل 30 درصد منابع، از منابع خارجی معتبر که در 5 سال اخیر منتشر شده‌اند، باشند.

شیوه منبع‌دهی: منابع مقاله با توجه به الگوی استناد درون متنی معرفی گردد:

 در متن مقاله، هنگام استفاده از نقل قول‌ها (خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم)، استناد به آراء و اقتباس از آثار دیگران حتماً نام مؤلف/ مؤلفان و سال انتشار و شماره صفحه اثر در داخل پرانتز آورده شود؛ مانند؛ (امیری، 1385: 44).

منابع استفاده شده در متن مقاله، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

ـ کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان) (تاریخ انتشار)، نام کتاب، (نام مترجم)، محل نشر: نام ناشر. مثال:

یک نویسنده. امیری، حسین (1392)، دیپلماسی رسانه‌ای، تهران: نشر نی.

دو نویسنده. سورین، ورنر جی. و جیمز‌ دبلیو. تانکارد (1390)، نظریه‌های ارتباطات، (ترجمه علیرضا دهقان)، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

سه نویسنده.رایف، دانیل؛ استفن لیسی و فریدریک جی. فیکو (1391)، تحلیل پیام‌های رسانه‌ای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق، (ترجمه مهدخت بروجردی‌علوی)، تهران: سروش.

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان) (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»، نام نشریه، دوره / سال، شماره، شماره صفحات مقاله.

ـ کنفرانس‌ها و همایش‌ها: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان) (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»، عنوان کنفرانس یا همایش، زمان همایش، مکان همایش، شماره صفحات مقاله.

ـ سایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام (نویسنده / نویسندگان) (تاریخ انتشار مطلب)، «عنوان مقاله»، تاریخ مشاهده، آدرس دسترسی آن به صورت ایتالیک. در صورتی که نویسنده نامشخص باشد به جای آن عنوان سایت نوشته شود.

ـ رساله‌های تحصیلی: نام خانوادگی، نام (تاریخ نگارش داخل پرانتز)، «نام پایان‌نامه داخل گیومه»، مقطع پایان‌نامه. نام دانشگاه  

- در منابع مربوط به کتاب‌ها، عنوان کتاب، در منابع مربوط به مقالات، عنوان نشریه و در منابع مربوط به سایت‌ها عنوان سایت پررنگ شود.

11) تمامی اسامی و اصطلاحات لاتین، در متن، به زبان فارسی و در زیرنویس، به‌صورت لاتین آورده شود.

12) در صورتی که اصطلاح، مفهوم یا مطلبی نیاز به توضیح دارد، در پایان مقاله به‌عنوان پی‌نوشت آورده شود.

13) رعایت آیین نگارش فارسی در مقاله الزامی است. از به کاربردن واژه‌های مبهم، ترکیب‌های واژگانی نامعمول و جملات طولانی و پیچیده که معادل‌یابی آن‌ها دشوار است، خودداری گردد.

14) در کنار تاریخ هجری شمسی، ذکر تاریخ‌ میلادی رویدادها و تحولات مورد بررسی در مقاله ضرورت دارد.

 + هزینه داوری: 300 هزار تومان (لطفا هیچ مبلغی واریز نشود تا از سوی نشریه بعد از بررسی اولیه مقاله اعلام شود) 

+  هزینه انتشار و چاپ: 300 هزار تومان (لطفا هیچ مبلغی واریز نشود تا از سوی نشریه بعد از طی مراحل داوری مقاله اعلام شود)

بانک مرکزی به نام صداوسیما، امور مالی معاونت برون مرزی

شماره شبا: IR730100004101029171204778 

(از بانک ملی یا از طریق سامانه بام بانک ملی اقدام گردد).

تصویر فیش به صورت خوانا از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. 

در تصویر فیش ارسالی، حتما نام و نام خانوادگی و کد ملی واریز کننده (که ممکن است نویسنده مقاله نباشد) و کد پیگیری پرداخت به صورت خوانا موجود باشد. 

لطفا بین 28ام تا 31ام هر ماه واریزی انجام نشود.