دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 9، شهریور 1401، صفحه 11-311 
مطالعه تطبیقی دیپلماسی دیجیتال آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه

صفحه 11-44

10.22034/imrl.2022.353055.1135

معصومه زمانیان؛ سید مهدی شریفی؛ محمد حسن شیخ الاسلامی؛ عباس نرگسیان


توئیپلماسی امارات‌متحده‌عربی درباره عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی

صفحه 87-111

10.22034/imrl.2022.350639.1129

ابوذر گوهری مقدم؛ سید عرفان الدین افضلی؛ رضا جهانبازی گوجانی؛ امیررضا تمدن