انتخابات 2023 ترکیه، تحول در گفتمان سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روابط بین‌الملل، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/imrl.2023.410453.1195

چکیده

انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری می‌2023 ترکیه در یکصدمین سال تأسیس نظام جمهوری برگزار شد که مبنایی برای بررسی مؤلفه‌های سیاسی، دینی و هویتی در شناخت سیاست و حکومت در این کشور است. نتایج و رقابت‌های انتخاباتی میان ائتلاف‌ها و احزاب مختلف در ترکیه در روندی تاریخی و بر مبنای نوع بینش گفتمانی آنان قابل تحلیل و فهم است. هدف این پژوهش بررسی تحول گفتمانی در ترکیه در نتیجه انتخابات 2023 ترکیه و تأثیر آن بر آینده فعالیت جریان‌های سیاسی در این کشور است. روش پژوهش، تحلیل گفتمان و بر اساس الگوی لاکلا و موفه است. زیرا، عناصر معنایی که در جریان رقابت انتخاباتی شکل گرفت بر آرایش سیاسی پارلمان و در پیروزی رجب طیب اردوغان نقش داشت. این مقاله با مفروض گرفتن تحول در گفتمان سیاسی در ترکیه و با تکیه بر رهیافت تحلیل گفتمانی مدعی است داده‌های تحلیل در این انتخابات نشان از سازگاری عناصر دو گفتمان رقیب ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی دارد و همچنین کثرت‌گرایی سیاسی در اندیشه جبهه مخالفان شرایط چند گفتمانی در ترکیه را فراهم کرده است. اینکه نظام معنایی هر یک از این گفتمان‌ها خود را چگونه با ارزش‌های دینی، احترام به نشانه‌های ملی و پذیرش اصول دموکراسی و سکولاریسم بر مبنای هویت فرهنگی ملت ترکیه تطبیق دهند، بر زیست آنها تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Türkiye's 2023 Elections and Transformation of Political Discourse

نویسنده [English]

  • siamak kakaei
PhD in International Relations, Department of International Relations, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The May 2023 parliamentary and presidential elections in Türkiye were held in the 100th year of the establishment of the republican system, which is the basis for examining the political, religious and identity parameters for understanding the politics and statehood in this country. The electoral results and rivalries among different coalitions and parties in Türkiye can be analyzed and understood in a historical process and based on the type of their discourse. The aim of this study is to examine the change in political discourse in Türkiye as a result of the 2023 elections and its impact on the future of political activities in the country. The research methodology is discourse analysis based on Laclau and Mouffe's theory of discourse. Because, the semantic elements that were formed during the electoral campaign rivalries played a role in the political arrangement of the parliament and Recep Tayyip Erdogan's victory. Assuming the change in the Turkish political discourse and relying on the discourse analysis approach, the study seeks to shed light on the analysis data in these elections which show the compatibility of the elements of the two competing discourses of nationalism and Islamism. Meanwhile, political pluralism in the thoughts of the opposition front has provided the ground for multiple discourses in Türkiye. How the semantic system of each of these discourses adapts to religious values and respect for national symbols and acceptance of the principles of democracy and secularism based on the cultural identity of the Turkish nation has an impact on their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse of Islamism
  • People's Alliance
  • Nationalism
  • Nation Alliance
  • 2023 Turkish Elections
  • Discourse Transformations
منابع فارسی
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد و محمودرضا رهبرقاضی (1392)، «تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسلام‌گرایی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات جهان اسلام، دوره 1، شماره 3، زمستان. صص72-45.
دهشیار، حسین (1391)، «هویت خاورمیانه‌ای ترکیه: تأکید منطقه‌ای»، فصلنامه علمی و پژوهشی سیاست جهانی، دوره نخست،شماره دوم، زمستان، صص 145-172.
رازانی، احسان و علی محمدزاده (1400)، «گفتمان هژمونیک انقلاب اسلامی و خرده گفتمان‌های درونی نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری امام خمینی (ره)»، فصلنامه علمی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 23، بهار، صص 113-91.
سلطانی، سیدعلی‌اصغر (1383)، «تحلیل گفتمان به‌مثابه نظریه و روش»، نشریه علوم سیاسی، دوره 7، شماره 28، صص 153-180.
شیروی، مرتضی و رسول نوروزی فیروز (1392)، «سیاست در اسلام لیبرالی (بررسی و نقد اندیشه‌های سیاسی در گفتمان اسلام میانه‌رو ترکی)»، پژوهش‌های سیاست اسلامی، سال اول، شماره دوم، صص 111- 83
واعظی، محمود (1387)، «تجربه جدید در ترکیه؛ تقابل گفتمان‌ها»، فصلنامه راهبرد، شماره چهل و هفتم، صص77-43.
ماریا و لوئیز فیلیپ (1389)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشرنی.
منابع انگلیسی
Akyol, Cigdem (2016), Erdogan: Die Biografie, Verlag, Published by Herder Verlag, ISBN 10: 3451328860 / ISBN 13: 9783451328862
Bermek, Sevinç (2019), The Rise of Hybrid Political Islam in Turkey - Origins and Consolidation of the JDP, Department of Middle Eastern Studies, King’s College London, London, UK
BC News Türkçe (2023), “Kılıçdaroğlu, 'Türkiye İçin Karar Ver' sloganıyla ikinci tur kampanyasını başlattı: 'Vatanını seven sandığa gelsin'", 18 Mayıs., Available at:  BBC.com/turkce/haberler-turkiye-65576557
bbc.com/turkce (2023), Seçim sonuçları: 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde oy oranları, Available at: https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-65576557
Carpentier, Nico (2010),"Deploying discourse theory An introduction to discourse theory and discourse theoretical analysis", Media and Communication Studies interventions and intersections ,the European Communication Research and Education Association (ECREA), the University of Ljubljana
ÜRBÜZ, M. Vedat (2003),"Genesis of Turkish Nationalism", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yıl 2003, Cilt: 67 Sayı: 249, 495 - 518
Jung, Dietrich (1999), "Turkey at the Crossroads", Copenhagen Peace Research Institute.
Hamsici, Mahmut (2023), “Türkiye'de milliyetçilik yükseliyor mu?”, İstanbul, BBC, 24 Mayıs 2023 Türkçe
Kahveci, İhsan, (2021), “nationalism and religious discourse: examining the kurdish-turkish conflict”, University of Washington Department of Sociology
KEYMAN, E. FUAT (2014), "The AK Party: Dominant Party, New Turkey and Polarization", commentary, Istanbul Insight Turkey, Vol. 16, No. 2, pp. 19-31
Nachmani, Amikam (2003), turkey: facing a new millennium Coping with intertwined conflicts, Published by Manchester University Press, Oxford Road, Manchester M13 9NR, UK
Martin, James (2002), “The political logic of discourse: a neo-Gramscian view”, History of European Ideas 28 , 21-31.
Morin, Aysel and Ronald Lee (2010),"Constitutive Discourse of Turkish Nationalism: Atatürk’s Nutuk and the Rhetorical Construction of the “Turkish People”". Papers in Communication Studies. 129
Mehmet KILIÇ, Öğr. Üyesi (2019), "büyük nutuk’un cumhuriyet tarihindeki yeri ve önemi",Türk Dünyası Araştırmaları-TDA-, Cilt: 121 Sayı: 238 Sayfa: 113-136
Sait, Muhammet (2023), " Türkiye’de Milliyetçi Siyasetçilerin Suriyeli Sığınmacılara Bakışlarının Nefret Söylemi Bağlamında İncelenmesi",Journal of Social Sciences, Yıl: 2023, Bahar-Mayı s, Cilt: 25, Sayı: 1, ss: 1 -29
Türkmen, Gülay (2021), Under the Banner of Islam: Turks, Kurds, and the Limits of Religious, Unity New York, NY: Oxford University Press, 2021, 204 pp
T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU (2023), Available at:
        https://www.ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/1269-2023/46611037.pdf
YILDIZ , Cumhur Kartal (2023), “türkiye’de güçlenen milliyetçilik ve 2023 seçimlerinde milliyetçi partilerin oy oranlari”, Politikaakademisi, 6/28/2023, 10:23:55, politikaakademisi.org