مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در شناسایی بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/imrl.2023.398791.1174

چکیده

تصمیم جنجالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا، در انتقال سفارت کشور خود از تل­ آویو به بیت ­المقدس و در نتیجه شناسایی این شهر به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در 6 دسامبر سال 2017، از سوی جامعه بین ­المللی با واکنش­ های انتقادآمیز بسیاری مواجه شده ­است. این تصمیم به­ ویژه با لحاظ صدور قطعنامه جدید مجمع عمومی در 30 دسامبر 2023 که متضمن درخواست نظر مشورتی جدید از دیوان لاهه درخصوص اشغال فلسطین است، نیازمند واکاوی از دریچه‌ای جدید و طبق ضوابط حقوق بین ­الملل خواهد بود. بر این اساس، هدف این مقاله تبیین ابعاد حقوقی تصمیم ریاست جمهوری آمریکا و احراز مسئولیت بین ­المللی دولت مزبور در پرتو طرح مسئولیت بین ­المللی دولت­ ها، مصوب کمیسیون حقوق بین ­الملل سال 2001، است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و مبتنی بر استناد علمی به متون و اسناد قانونی از جمله قطعنامه ­ها، آراء قضایی و دکترین حقوقی است. رسانه ­های برون‌مرزی می­ توانند با تبیین و روشنگری در زمینه اصول اساسی حقوق بین ­الملل نظیر تعهد کشورها به عدم‌شناسایی وضعیت­ های غیرقانونی ناشی از نقض حقوق بشر و سایر قواعد آمره بین­ المللی، افکار عمومی را در راستای موضع­ گیری صحیح در قبال نقض قوانین بین­ المللی تجهیز نمایند و مانع از عادی‌سازی تصمیمات و اقدامات مغایر قواعد حقوق بین ­الملل در عرصه جهانی گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The International Responsibility of the US Government in Recognizing Jerusalem as the Capital of the Zionist Regime in the Context of International Law

نویسندگان [English]

  • Afsun Sarbakhshian 1
  • Mohammad Hosein Ramazani Ghavam Abadi 2
1 Doctoral Student of University of Tehran
2 Associate Professor of International Law, Department of Human Rights and Environmental Rights, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The controversial decision of Donald Trump, the former president of the United States of America, on December 6, 2017, regarding the transfer of his country's embassy from Tel Aviv to Jerusalem (Baitul Muqaddas) and as a result, recognizing this city as the capital of the Zionist regime, has triggered many critical reactions in the international community. This decision, especially in view of the issuance of the resolution of the General Assembly on December 30, 2023, which implies the request for a new advisory opinion from the Hague Court regarding the occupation of Palestine, will need to be analyzed through the lens of international law. Based on this, the purpose of this article is to explain the legal aspects of Donald Trump's decision and to establish the international responsibility of the US government in the light of the "International Responsibility of States" plan, which was approved by the International Law Commission in 2001. The research method of this article is descriptive-analytical and based on scientific reference to legal texts and documents including resolutions, judicial opinions and legal doctrine. By explaining and clarifying fundamental principles of international law, such as the commitment of countries not to identify illegal situations resulting from human rights violations and other mandatory international rules, the IRIB World Service media may provide the public with an understanding of the proper position regarding violations of international laws and prevent the normalization of decisions and actions in the world arena that violate international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States of America
  • Embassy Relocation
  • Palestine
  • Zionist Regime
  • International Court of Justice
  • IRIB World Service Media
  • Jerusalem (Baitul Muqaddas)
منابع فارسی
ابراهیم­گل، علیرضا (1395)، مسئولیت بین ­المللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین­ الملل، ترجمه سیدجمال سیفی، مؤسسه مطالعات و پژوهش ­های حقوقی.
ترکی، پرویز و محمدرضا علیپور (1399)، «تحلیل حقوقی انتقال سفارت آمریکا به بیت­المقدس»، سومین کنفرانس بین­ المللی حقوق و علوم قضایی.
رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1395)، «از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین ­المللی»، فصلنامه دولت‌پژوهی، سال دوم، شماره 7. صص 39-1.
روسو، شارل (1990)، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی، دفتر خدمات حقوق بین­الملل.
ضیایی، سید یاسر و زهرا سادات روحانی (1399)، «پیامدهای حقوقی مسئولیت بین­ المللی دولت در رویه دیوان بین ­المللی دادگستری در پرتو طرح مسئولیت بین ­المللی دولت مورخ 2001»، فصلنامه علمی دیدگاه­ های حقوق قضایی، دوره 25، شماره 92. صص 271-247.
قربان­نیا، ناصر (1389)، «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین­ های اشغالی فلسطین» مجله اندیشه تقریب، شماره 1.
موسوی، صلاحی، عسگرخانی (1398)،«تحلیل ابعاد حقوقی تصمیم آمریکا در شناسایی بیت المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی»، جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره 1.
مقامی، امیر؛ محمدرضا ملت و مسعود احسن‌نژاد (1397)، «انتقال سفارت آمریکا به سرزمین ­های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین­الملل»، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره دهم، شماره سوم، صص 225-197.
کثیری، مژگان (1395)، اشغال نظامی از منظر حقوق بین ­الملل و تاکید بر وقایع آن، تهران: انتشارات شاپرک سرخ.
نویدنیا، فریبا (1399)، «ابعاد حقوقی انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس»، پژوهشنامه اورمزد، 53 (ضمیمه شماره 2).
 
منابع انگلیسی
Aljamal,Yousef M, (2020), Trump's Decision To Recognize Jerusalem As Israel's Capital: Domestic Motivations And Regional Circumstances, Available at:
https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/download/22351/11666/52945
Arcari, Maurizio, (2018), The relocation of the US embassy to Jerusalem and the obligation of non-recognition in international law, Available at:
      http://www.qil-qdi.org/relocation-us-s embassy-jerusalem-obligation-non-recognition- international-law/
Cassese, Antonio (1986), Legal Considerations on the International Status of Jerusalem, University  of Washington Law Library, p 31.
Cattan, Henry (1917), The Status of Jerusalem, Journal of Palestine Studies, p 20.
Halim Morris (1997), Self-Determination An Affirmative Right or Mere Rhetoric? Int'l & Comp L,p 203.
Lagerwall, ANNE (2018), "Non recognition of Jerusalem as Israel’s Capital: A condition for f    j    international law to remain a relevant framework?", Available at: http://www.qil-qdi.org/non-recognition-jerusalem-israels-capital-condition-international-law-remain-relevant-framework/)
Lucia Di Marco, Myriam (2018), The legal status of Jerusalem in the State of Israel, Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, p 8.
Moten, Abdul Rashid (2018), "US Embassy in Jerusalem: Reasons, Implications and Consequences" Development, Intellectual Discourse, Vol 26, No 1.pp 21-24.
Quigley, John (1996), the Legal Status of Jerusalem Under International Law, p 16.
Quigley, John, (1996), Sovereignty in Jerusalem. Catholic University Law Review, p 16.
Advisory opinion of Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004 I.C.J.
اسناد
case concerning east timor (portugal v. australia)1995.
Case concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicar. v. U.S.), Merits, 1986 I.C.J.
International Covenant on Civil and Political Rights, UN General Assembly, 16 December 1966.
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ GL No 131, [2004] ICJ Rep 136, (2004) 43 ILM 1009, ICGJ 203 (ICJ 2004), 9th July 2004, United Nations [UN]; International Court of Justice [ICJ]
Proclamation 9683 of 6 December 2017, ‘Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem’ Federal 2Register vol 82, no 236 (11 December 2017) p 1.