مقایسه تصویر ارائه شده از ایران در تارنمای شبکه‌های پرس‌تی‌ وی فرانسوی زبان و فرانس 24

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، گروه علوم نوین رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

10.22034/imrl.2023.389971.1168

چکیده

امروزه کارکرد اصلی رسانه‌ها ارائه تصویر موردنظر خود به مخاطبانشان است. ازاین‌رو این مسئله که تصویر ارائه‌ شده در رسانه به‌ویژه شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما، تصویری باورپذیر، چندجانبه و همسو با سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. سؤال اصلی در پژوهش حاضر آن است که تصویر ارائه‌ شده از ایران در دو تارنمای پرس‌تی‌وی فرانسوی‌زبان و فرانس 24 در چه زمینه‌هایی همسو یا در تقابل با یکدیگر هستند؟ تمامی مطالب بارگذاری ‌شده با موضوع ایران در تارنمای پرس‌تی‌وی فرانسوی‌زبان و فرانس 24 در بازۀ زمانی بهمن‌ 1400 با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تمرکز تارنمای پرس‌تی‌وی فرانسوی‌زبان در ارائه تصویر از ایران، بر خبر و تحلیل‌هایی با موضوع سیاسی و دفاعی بوده است. در مقابل، در فرانس 24، حجم گسترده محتوای سیاسی از ایران در کنار حجم اندک اخبار اجتماعی و فرهنگی با سوگیری خاص، از ایران تصویر کشوری خشن و بی‌قانون ارائه می‌کند. پیشنهاد می‌شود پرس‌تی‌وی فرانسوی‌زبان، ضمن توسعه کمی و کیفی با رصد بیشتر، واکنش سریعتری به گزارش‌های فرانس 24 داشته باشد و به‌موازات برنامه‌های سیاسی، به برنامه‌های غیرسیاسی نیز توجه بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imaging Iran: A Comparison bitween the French-Speaking Press TV and France 24 TV Channels

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • mohammad ebrahim bahrami 2
  • eqbal khaledian 3
1 Assistant Professor , Institute for Educational Studies, Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran, Iran.
2 Master's degree Media Management, University of IRIB, Tehran, Iran.
3 Master's degree in Communication Sciences, University of IRIB, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the main function of the media is to present their desired image to their audience. Therefore, it is of great importance that the image presented in the media, especially the overseas broadcasting networks, is a believable, multifaceted and aligned with the general policies of the Islamic Republic of Iran. The main question in the current research is that the image presented of Iran on the two websites of France Press TV and France 24 are aligned or in opposition to each other? In the period of February 2020, all the content uploaded on the subject of Iran on the website of Press TV France and France 24 were checked using the content analysis method. The findings of the research showed that the focus of the French Press TV website in presenting the image of Iran was on news and analyzes with political and defense issues. On the other hand, in France 24, the large amount of political content from Iran, along with the small amount of social and cultural news with special bias, presents the image of Iran as a violent and lawless country. It is suggested that France Press TV, while developing quantitatively and qualitatively with more monitoring, should have a faster reaction to the reports of France 24 and pay more attention to non-political programs in addition to political programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • France Press TV
  • France 24
  • Representation
منابع فارسی
اردکانی فرد، زهرا و علیرضا حسینی پاکدهی (1400)، «تصویر برند ملی جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های برون‌مرزی پرس تی وی و العالم»، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، سال ششم، شماره دوم، صص 57-88..
استرابهار، ژوزف (1382)، «چه چیزی خبر را می‌سازد؟ مقایسه اخبار سراسری تلویزیونی در هشت کشور جهان»، ترجمه حسن بشیر، رسانه، شماره 2، سال 14.
افخمی، حسین (1391)، «مقایسه انعکاس خبرهای مربوط به کشورهای اسلامی ‌و جهان در شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی»، علوم اجتماعی، شماره 19، پیاپی 58، صص 148-183.
امیــد، احمــد (1398)، «بازنمایــی تحولات مرتبط با مناســبات ایران و آمریکا در رسانه‌های بین­المللی انگلیسی‌زبان؛ تحلیل محتوای ســاختار و نحوة پوشــش مطالب خبری وب‌سایت‌های ســی ان ان، فاکس نیوز، الجزیزه و پرس تی وی در سال 2019»، پایان ­کارشناسی ارشد عوم ارتباطات. تهران: دانشگاه علامه­طباطبایی.
باقری، مصباح الهدی (1389)، «طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)»، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 2، صص 33- 78.
بشیر، حسن و علیرضا رحمانی (1397)، «سیاست رسانه‌ای شبکه پرس تی‌وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران»، رسانه‌های دیداری و شنیداری، دوره 12، شماره 28، صص 27-52.
جعفری، امید (1398)، «بررسی ایدئولوژیکی ترجمه شفاهی سخنرانی رئیس‌جمهوری ایران در سازمان ملل: ترجمه انگلیسی شبکه‌های پرس تی وی ایران و فرانس 24 فرانسوی‌زبان»، زبان‌پژوهی، سال یازدهم، شماره 33، صص 7-21.
چندلر، دانیل (1386)، مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: سوره مهر.
خالدیان، اقبال (1390)، «بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سریال مرگ تدریجی یک رؤیا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشکده صداوسیما.
روشندل‌اربطانی، طاهر؛ علی دیواندری و ســارا جانه (1390)، «بررســی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه‌های خبری چاپی؛ مورد مطالعه روزنامه همشهری»، مدیریت دولتی، دورة سوم. شماره 8 ، صص 5-39.
سرابی، مجید؛ اکبر نصراللهی کاسمانی، نسیم مجیدی قهرودی و پیمان جبلی (1400)، «ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرس تی وی»، رسانه، سال سی و سوم، شماره 2، پیاپی 127، صص 51-82.
مهدی زاده، سیدمحمد (1384)، «بازنمایی ایران در مطبوعات غرب»، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و علوم ارتباطات.
مهدی زاده، سید محمد (1387)، رسانه‌ها و بازنمایی، تهـران: دفتـر مطالعـات و توسـعه رسانه‌ها.
میناوند، محمدقلی و سیمین مشکواتی (1398)، «ارتباطات سیاسی کانترهژمونیک: بازنمایی خود و دیگری در گفتمان شبکه خبری پرس تی وی»، مطالعات رسانه‌های نوین، دوره 5، شماره 19، صص 227-260.
ناصری طاهری، عباس؛ سیاوش صلواتیان و مرتضی ملک محمدی (1398)، «تصویرپردازی صحیح از اسلام در شبکه پرس‌‌تی‌وی متناسب با ویژگی‌های مخاطبان جوان اروپا و آمریکای شمالی»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، دوره 8، شماره 30، پیاپی60، صص 139-171.
نصراللهی کاسمانی، اکبر (1391)، «چگونگی مدیریت بحران به وسیلة رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن»، رسانه، دورة بیست و سوم، شماره 1، صص 149-164.
منابع انگلیسی
Ameli, H. & Haji Mohammadi. A (2018), “Analyzing Framing of Iran's Image in Leading Turkish Newspapers”, Sociological review, volume 24, issue 2, PP. 377-405
Bleich, Erik. and van der Veen, Maurits (2018), “Media portrayals of Muslims: a comparative sentiment analysis of American newspapers”, 1996–2015, Politics, Groups, and Identities, USA, Routledge.
Bowen, K (2015), “Representing Persia: A Discourse Analysis of
The American Print Media’s Coverage of Iran”, MSc Dissertation in media and communications, London: School of Economics and Political Science ("LSE"),
Duncombe. C (2015), “Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship”, European Journal of International Relations. Volume 22, Issue 3, PP 622- 645.
Fayyaz, S. & Shirazi, R (2013), “Good Iranian, Bad Iranian: Representations of Iran and Iranians in Time and Newsweek (1998–2009)”, Iranian Studies, volume 46. Issue 1. PP. 53-72.
Hall, Stuart (2003), “Representation: Cultural Representation & Signifying Practices”, London: sage.
Nathan C. Funk and Abdul Aziz Said (2004), “islam and the west: narratives of conflict and conflict transformation”, International Journal of Peace Studies,Vol, 9, No. 1 (Spring/Summer 2004), pp. 1-28.
Oroujlou. N (2012), “Subliminal ideology in media: representation of Iran's nuclear energy in American networks and newspapers”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, volume 51, PP 38 – 42.
Shaheen, Jack (2003),” Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People”, London: sage.
Torfeh. M (2017), “The Role of Iran’s Regional Media in its Soft War Policy”, Report: Aljazeera Center for Studies.