عوامل مؤثر بر درگیرسازی کاربران در صفحه اینستاگرام رادیو انگلیسی برون‌مرزی صداوسیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، گروه ارتباطات، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

10.22034/imrl.2023.390680.1169

چکیده

با ظهور فناوری‎های نوین و گسترش رسانه ­های اجتماعی، افق‌های جدیدی به‌روی رادیو گشوده شد. چنانکه رادیو می‌تواند تعاملی دوسویه با مخاطبان خود داشته باشد و با استفاده از امکانات رسانه­ های اجتماعی، اعتماد مخاطب و وفاداری آن را کسب کند. با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی عواملی که بر مشارکت و درگیرسازی کاربران مؤثر است؛ برای رسانه رادیو اهمیت پیدا می‌کند. هدف این پژوهش شناسایی و صورت‌بندی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت کاربران در اینستاگرام رادیو انگلیسی برون‌مرزی صداوسیماست. در این پژوهش از نظریه‌های استفاده و رضامندی و همگرایی رسانه استفاده شده است. روش تحقیق، تحلیل مضمون و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه‌ساختمند با 15 صاحب‌نظر حوزه رسانه است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عوامل مؤثر در درگیرسازی مخاطب در رسانه‌های اجتماعی برون‌مرزی از جمله اینستاگرام رادیو انگلیسی شامل هشت مضمون اصلی است. «تعامل با مخاطب»، «تخصص، آشنایی و استفاده به‌موقع از قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی» و «مخاطب‌شناسی در تحریریه رادیوها» از عوامل مؤثر در مشارکت مخاطب شناخته شده و استفاده به‌موقع از «راهبردهای افزایش درگیر کردن (مشارکت دادن) مخاطب» و «اشتراک مخاطبان در محتوای رسانه» بر رفتار کاربر در مشارکت کردن مؤثر است. همچنین مضمون‌های «خط‌مشی رسانه»، «ملاحظه اخلاقی و فرهنگی» و «اسناد سیاست‌گذاری و راهبرد برون‌مرزی» که از نتایج به‌دست آمده در تحقیق است؛ به‌صورت مستقیم بر مشارکت و درگیرسازی مخاطب تأثیر­گذار است و می‌تواند رسانه‌های برون‌مرزی را برای داشتن مخاطب فعال و وفادار یاری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Engagement of Users on the Instagram Page of IRIB World Service English Radio

نویسندگان [English]

  • zeinab Moghadasi 1
  • yousef khojir 2
1 MA in Media Management, Department of Communications, Faculty of Culture and Communications, Soore University, Tehran Iran
2 Faculty Member and Head of Department of Communications, Faculty of Culture and Communications, Soore University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the emergence of novel technologies and prevalence of social media, new horizons have been introduced into radio programs. In fact, radio is a platform that can have mutual interactions with the audience and gain their trust and loyalty. Hence, it is essential to analyze the factors affecting user participation and engagement in radio programs. This study aimed to identify and list the effective factors in improving user participation in the international English radio programs of IRIB World service on Instagram. For this purpose, the theories of media use, gratification, and convergence were applied. The thematic analysis was then adopted, and semi-structured interviews were conducted to collect data from 15 media experts. According to the research findings, effective factors of the audience engagement in IRIB World Service's social media (e.g., English radio programs on Instagram) had eight main themes. “Interaction with the audience”, “specialty, acquaintance, and in-time use of social media functions”, and “identification of the audience in radio newsrooms” are among the effective factors in the audience participation. The in-time use of “strategies for improving the audience engagement (participation)” and “involvement of the audience in media contents” can also affect the user behavior in participation. The research results indicated that themes of “media policy”, “ethical and cultural considerations”, and “policymaking documents and international strategies” directly affect participation and engagement of the audience and can contribute to IRIB World Service media to have active and loyal audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB World Service
  • English Radio
  • Interaction Rate
  • Instagram
  • Audience Engagement

منابع فارسی

بشیر، حسن و احمد کوهی (1391)، «تلویزیون و فرهنگ همگرایی رسانه‌ای»، مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، سال دوم، شماره 2، صص 107- 83،
خلفی، امیر؛ داتیس خواجه ئیان و علی بدیع‌زاده (1397)، «شناسایی سنجه‌های اندازه‌گیری عملکرد پلتفرم‌های درگیرسازی مخاطبان مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در صنعت خودروسازی کشور»، مطالعات رسانه‌ای، 13، 4، صص 57-47.
خلفی، امیر؛ داتیس خواجه ئیان و علی بدیع‌زاده (1398)، «توسعه کارآفرینی رسانه‌ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرم‌های اجتماعی»، مطالعات رسانه‌ای، 14، 1، صص 69-59.
خواجه‌ئیان، داتیس؛ افشین امیدی و نوروزی، اسماعیل (1398)، «درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی»،   رسانه، 30، 3، صص 69-47.
روشندل‌اربطانی، طاهر و احمد کوهی (1391)، «همگرایی رسانه‌ای (رابطه تولید محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه تماشای تلویزیون)»، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 20، صص 168- 143.
کاظمی اونجی، سیدمحمد و عباس ناصری طاهری (1396)، راهکارهای حضور خبرگزاری صداوسیما در رسانه‌های اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
لبافی، سمیه؛ علی‌اصغر کیا و مصطفی ملکی (1399)، «شناسایی عوامل موثر بر درگیرسازی و مشارکت کاربر در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت»، پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات)، 36(1 (پیاپی 103) )، صص 33-62.
مک‌کوایل، دنیس (1997)، مخاطب‌شناسی، ترجمه مهدی منتظر القائم، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 
منابع انگلیسی
Chan-Olmsted, S. M., and Wolter, L.C. (2018), “Perceptions and practices of media engagement: A global perspective”, International Journal on Media Management, 20 (1).
Evens, T. and K. Donders (2018), Platform Power and Policy in Transforming Television Markets, London: Palgrave Macmillan.
Gan, C., and Li, H (2018), “Understanding the effects of gratifications on the continuance intention to use WeChat in China: A perspective on uses and gratifications”, Computers in Human Behavior, 78, pp 306-315.
Ibrahim, N. F., Wang, X., and Bourne, H. (2017), “Exploring the effect of user engagement in online brand communities: Evidence from Twitter”, Computers in Human Behavior, 72
Kim, S., and Baek, T. H. (2018), “Examining the antecedents and consequences of mobile app engagement”, Telematics and Informatics, 35 (1).
Labafi, S., and I. Williams (2019), “Open Data Policies in Social Media Industry, A Model for Convergence of Views”, European Media Management Association (EMMA) Conference. Limassol, Cyprus.
McCay-Peet, L. and Quan-Haase (2016), A Model of social Media Engagement: User profiles, Gratification, and Experiences. Switzerland: Springer International Publishing.
Meishar-Tal, H. and E. Pieterse (2017), Why Do Academics Use Academic Social Networking Sites? International Review of Research in Open and Distributed Learning 18 (1): 1-22.
Moe, H., Poell, T., and van Dijck, J. (2016), “Rearticulating Audience Engagement”, Television and New Media, 17(2), pp 99- 107.
Romney, M., and Johnson, R. G. (2018), “Show me a story: narrative, image, and audience engagement on sports network Instagram accounts”, Information, Communication and Society, Smith, B. G., and T. Gallicano (2015), Terms of engagement: Analyzing public engagement with organizations through social media. Computers in Human Behavior 5382-90
Srisaracam, S. (2018), “Crafting News Narratives on Social Media”, Journalism Practice, 12 (8).