تحول در سیاست تحریمی آمریکا: از ابزار بازدارندگی تا جنگ (با تأکید بر رویکردهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

10.22034/imrl.2022.366014.1148

چکیده

تحریم، به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست بین‌الملل تبدیل شده‌ است. آمریکا بیش از سایر کشورها، به تحریم به‌عنوان ابزار سیاست خارجی خود متوسل می‌شود. هدف این مقاله تبیین وجوه گوناگون استفاده ابزاری آمریکا از تحریم علیه دیگر کشورهاست. در این راستا، پرسش اصلی مقاله عبارت است از: وجوه استفاده آمریکا از تحریم به‌عنوان ابزار سیاست خارجی خود در عرصه بین‌المللی چیست؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت‌بندی شده ‌است: «آمریکا با استفاده از ظرفیت‌های مختلف خود، تلاش می‌کند به‌صورت غیرحقوقی و با اهداف سیاسی، رژیم بین‌المللی تحریم‌ها را ایجاد و آن را به ابزار مهم حکمرانی خود در عرصه بین‌المللی تبدیل کند». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا، از ابزار بازدارندگی و تغییر رفتار به سلاح تغییر رژیم‌های مخالف و جنگ، در حال دگرگونی است. با توجه به افزایش دامنه تحریم‌های آمریکا و کاهش جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل، ایجاد باشگاهی از کشورهای تحریم شده می‌تواند رژیم بین‌المللی تحریم‌های آمریکا را تضعیف کند و به‌عنوان مانعی در تبدیل شدن تحریم به ابزار حکمرانی جهانی آمریکا عمل کند. رسانه‌های برون‌مرزی صداوسیما در ایجاد همگرایی بین کشورهای تحریم شده برای ایجاد «باشگاه کشورهای تحریم شده» و همنوا کردن افکار عمومی جهان و نهادهای بین‌المللی در این خصوص، می‌توانند مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of US Sanctions Policy; From Deterrence Means to War (With an Emphasis on Media Approaches)

نویسنده [English]

  • Naser Pourhassan
Associate professor of political sciences, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Sanction has become as an inseparable part of foreign policy. The United States of America resorts to it as its own foreign policy means more than other countries do. This paper aims to explain various aspects of American instrumental use of sanctions against other countries. The main question of this article is that, what are different aspects of American use of sanctions as a means of foreign policy in international era? The hypothesis is that: Using its different potentials, US has illegally and politically tried to form international regime of sanctions and to convert it into an agent for governance in the international realm. The research method is analytic-descriptive. The findings show that the status of sanction in the American foreign policy has been shifted from deterrence means to an instrument for the change of opposing regimes as well as war. Considering the increase in the scope of US sanctions and the reduction of this country's position in the international system, creating a club of sanctioned countries can weaken the international regime of US sanctions and act as an obstacle in turning sanctions into a tool of US global governance. IRIB World Service media can be effective in bringing together the embargoed countries in order to create a "club of sanctioned countries" and harmonize the public opinion of the world and international institutions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • sanctions
  • Iran
  • China
  • Russia
  • Media Club
 پورقصاب امیری، علی و محمدتقی قراچورلو (1399)، «واکاوی نقض حقوق بشر و تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران»، پژوهشنامه حقوق بشری، سال ششم، شماره 3 (پیاپی 22)، صص 75-93.
حسینی‌محجوب، حسین، ستار عزیزی و محسن محبی (1399)، «تحریم‌های اقتصادی یکجانبه در میانه اعمال قدرت نرم و سخت»، مطالعات قدرت نرم، شماره 25، صص 31-49.
رحمانی، شهرام و جعفری افشین (1398)، «تقابل یک‌جانبه‌گرایی و حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی: تحریم‌های آمریکا علیه ایران»، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره 9، ش 4، صص 53-71.
قاسمی، فرهاد (1384)، رژیم‌های بین‌المللی، تهران: میزان.
نفیو، ریچارد (1397)، «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان»، ترجمه معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی 340، شماره مسلسل 15861.
مجاهد، فرهنگ، جودکی، محسن، ذاکرمسکر، امیرحسین و علوی، سیدیحیی (1397)، «طراحی مدل مفهومی الزامات استفاده از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات‌متحده»، فصلنامه اقتصاد دفاع، دوره 8، ش3، صص 73-94.
نوری، وحید (1399)، «تکوین و تکامل تحریم‌های مالی در سیاست خارجی آمریکا»، مطالعات راهبردی، دوره 23، شماره 1، شماره پیاپی 87، صص 83-113.
Berlin, Maria Perrotta (2022), »The Effects of Sanctions«, Available at: https: //freepolicybriefs.org/wpcontent/uploads/2022/05/freepolicybriefs20220509_v2-1.pdf
 Brands, Hal (2022), »Biden’s Chip Limits on China Mark a War of High-Tech Attrition«, Available at: https: //www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-09/biden-s-chip-limits-on-china-mark-a-war-of-high-tech-attrition
Bolton, John (2020), The Room Where It Happened: A White House Memoir, Simon & Schuster.
Cbcnews (2021), »Biden administration imposes sanctions against China over abuse of Uyghurs«, Available at: https: //www.nbcnews.com/politics/national-security/biden-administration-imposes-sanctions-against-china-over-abuse-uyghurs-n1286100
China Briefing Team (2022), US-China Relations in the Biden-Era: A Timeline, Available at: https: //www.china-briefing.com/news/us-china-relations-in-the-biden-era-a-timeline/
CFR (2019), »A Conversation With Brian Hook«, Available at: https: //www.cfr.org/event/conversation-brian-hook
Coates, Benjamin (2019), »A Century of Sanctions«, Available at: https: //origins.osu.edu/article/economic-sanctions-history-trump global?language_content_entity=en
Crossette, Barbara (1995), Iraq Sanctions Kill Children, U.N. Reports, Available at: https: //www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html
D'Amato, Anthony (2010), "The Moral and Legal Basis for Sanctions", Faculty Working Papers. Paper 95, Available at:
 http: //scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/95
Drezner, Daniel W. (2019), »Economic Statecraft in the Age of Trump«, The Washington Quarterly, Fall, 42: 3 pp. 7–24.
Event , Virtual (2022), Containing Crisis: Strategic Concepts for Coercive Economic Statecraft on China, Available at: https: //www.cnas.org/events/virtual-event-containing-crisis-strategic-concepts-for-coercive-economic-statecraft-on-china
Fish, Daniel W. (2000), »war, embargo or nothing: US sections in historical perspective«, global dialogue, vol.2, No.3.
Fishman, Edward (2020), »How to Fix America’s Failing Sanctions Policy«, Available At: https: //www.cnas.org/publications/commentary/how-to-fix-americas-failing-sanctions-policy
Gavin, Francis J. (2015), »Strategies of Inhibition; U.S. Grand Strategy, the Nuclear Revolution, and Nonproliferation«, International Security, Vol. 40, No. 1.
 Hackenbroich, Jonathan and Filip Medunic and Pawel Zerka (2022), Tough trade: The hidden costs of economic coercion. Policy Brief, Available at: https: //ecfr.eu/publication/tough-trade-the-hidden-costs-of-economic-coercion/
Haass, Richard (1997), ‘Sanctioning Madness’, Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6 (Nov. - Dec., 1997), pp. 74-85
Haass, Richard (2020), The world: a brief introduction, Richard Haass. Description: New York: Penguin Press.
 Hanaia, Richard (2020), »Ineffective, Immoral, Politically Convenient: America’s Overreliance on Economic Sanctions and What to Do about It, Policy Analysis« No. 884, Cato Institute, Available at: https: //www.cato.org/publications/policy-analysis/ineffective-immoral-politically-convenient-americas-overreliance
Huth, Paul. K. (1999), »Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debate«, Annual Review of Political Science, 2, pp. 25–48.
Katzman, Kenneth (2007), »The Iran Sanctions Act (ISA)«, Order Code RS20871, Available at: https: //sgp.fas.org/crs/row/RS20871.pdf
Kim, Dong Jung (2018), »Economic Deterrence Through Economic Engagement«, Foreign Policy Analysis, Volume 15, Issue 2.
 Mohsin, Saleha (2021), »U.S. Freezes Nearly $9.5 Billion Afghanistan Central Bank Assets«, Available at: https: //www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-17/u-s-freezes-nearly-9-5-billion-afghanistan-central-bank-assets?leadSource=uverify%20wall
Mulder, Nicholas (2022), The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, Yale University Press.
Phillips, James (2020), Trump Applies More "Maximum Pressure" on Iran, Available at: https: //www.heritage.org/middle-east/commentary/trump-applies-more-maximum-pressure-iran
Rosenberg, Elizabeth, Daniel Drezner, Julia Solomon-Strauss and Zachary K. Goldman (2016), »The New Tools of Economic Warfare Effects and Effectiveness of Contemporary U.S. Financial Sanctions«, the Center for a New American Security (CNAS).
Stuart, Davis and Immanuel Ness (2022), Sanctions as war: anti-imperialist perspectives on American geo-economic strategy, Boston: Brill.
Seib, Jerry (June 16, 2020), Virtual Meeting: A Conversation with Brian Hook, Available At: https: //www.cfr.org/event/virtual-meeting-conversation-brian-hook
The U.S. Department of the Treasury (2022), »The Ukraine-/Russia-related Sanctions program«, Available at: https: //home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions
 Timofeev ,Ivan and Dmitry Kiku (2022), »New Stage of EU Sanctions Policy: Extraterritorial Measures«, Available at:
 https://valdaiclub.com/a/highlights/new-stage-of-eu-sanctions-policy-extraterritorial/
 Timothy J. Lynch, (2020), In the Shadow of the Cold War, American Foreign Policy from George Bush Sr.to Donald Trump, Cambridge University Press.
us congress (2017), »countering america’s adversaries, through sanctions act«, public law 115–44—aug. 2, 2017, Available at: https: //congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pd
US Department of the Treasury (2022-A), »Office of Foreign Assets Control - Sanctions Programs and Information«, Available at: https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information.
US Department of the Treasury (2022-B), »Chinese Military Companies Sanctions«, Available at: https: //home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/ sanctions-programs-and-country-information/chinese-military-companies-sanctions
World data (2022), »Inflation rates in Venezuela«, Available at: https: //www.worlddata.info/america/venezuela/inflation-rates.php