همگرایی فراآتلانتیک در دوره بایدن، روندها و چالش‌ها، با تأکید بر رویکرد رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/imrl.2022.365524.1146

چکیده

در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، روابط فراآتلانتیک پر تنش و با چالش‌های زیادی همراه بود. زمانی که جو بایدن در 2021 به‌عنوان رئیس‌جمهوری، قدرت را در آمریکا به‌دست گرفت، با ابتکارات خود و تدوین سیاست جدید، گام‌های مؤثری برای احیای روابط فراآتلانتیک برداشت. بخش زیادی از ادبیات‌ پیرامون روابط دو سوی آتلانتیک در این دوره نیز حکایت از اهتمام دولت بایدن و استقبال دول اروپایی‌ از آن داشت. هدف اساسی این مقاله بررسی فرآیند همگرایی فراآتلانتیکی در دوره بایدن، تبیین چالش‌ها و چشم‌انداز آن است. چارچوب نظری که این مقاله از آن بهره گرفته است، رئالیسم نئوکلاسیک است. روش این مقاله کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در دو سال اول دولت بایدن، در زمینه‌های آب و هوا، دفاع و امنیت، تجارت و فناوری، موضوع چین و برجام، روابط فراآتلانتیک با پیشرفت‌های خوبی همراه بوده است. به‌ویژه تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، همگرایی شدیدی را میان دو سوی آتلانتیک ایجاد کرده است اما به‌رغم این پیشرفت‌ها، چشم‌انداز روابط دو سوی آتلانتیک بنا بر یکسری از عوامل و متغیرهای سیستمی و داخلی، انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا، چالش میان رهبری آمریکا و استقلال راهبردی و همچنین تفاوت در نحوه برخورد با چین، با عدم‌اطمینان و بی‌اعتمادی نگریسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transatlantic Integrations in the Biden Era, Trends and Challenges, with an Emphasis on Media Approaches

نویسنده [English]

  • Majid Rouhi Dehbaneh
Assistant Professor, Department of Political Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

During Donald Trump’s presidency transatlantic relations faced with tensions and accompanied by many challenges. After becoming to power of Biden as US president in 2021, he took effective steps by his own initiatives and making new policy to restore transatlantic relations.A large part of the relations between two sides of Atlantic in this period also reflect efforts of Biden government which is welcomed by European countries. The main purpose of this article is to examine process of transatlantic convergence in Biden era, to explain its challenges and prospects. The theoretical framework used in this essay is neoclassical realism based on a qualitative study using descriptive-analytical approach. The findings show that in two first years of the Biden office, have been good progress in the fields of climate, defense and security, trade and technology, the issue of China and the JCPOA, transatlantic relations. In particular, Russia's aggression to Ukraine in February 2022 has created a strong convergence between two sides of the Atlantic, but despite of these improvement, there isn’t good prospects of relations between two sides of Atlantic based on series of systemic and internal factors such as: the 2024 US presidential election, challenge between US leadership and strategic independence, difference in way of dealing with China which is viewed with uncertainty and mistrust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biden
  • TransAtlantic Integration
  • European Strategic Autonomy
  • Neoclassic Realism
  • IRIB World Service Media
احمد‌بیگی، مهدی (1391)، «روابط فراآتلانتیکی در قرن 21: همگرایی یا واگرایی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره 4، زمستان، صص 985-999.
احمدی‌دوست، محمد‌رضا (1400)، پایان دولت ترامپ و اینده روابط فراآتلانتیکی، دیپلماسی ایرانی، 28 دی، فایل دسترسی در: http: //www.irdiplomacy.ir/fa/news/1999115
ایزدی، پیروز (1388)، «روابط فراآتلانتیک در دوره اوباما»، راهبرد، سال هیجدهم، شماره 51، تابستان، صص 193-181.
حبیبی، رحمان (1400)، نگاهی به رهنمود استراتژیک وقت امنیت ملی آمریکا در سال 2021، آینده‌پژوهی جهان اسلام، قابل دسترسی در:
 https: //iiwfs.com/wp-content/uploads/2021/04/59-pdf
حاتم‌زاده، عزیزاله، نور‌علی‌وند، یاسر (1397)، «روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامدها برای ایران»، مطالعات راهبردی، سال بیست و یکم، شماره سوم، پاییز، صص 161-184.
رادفر، فیروزه، دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال (1399)، «سیاست خارجی در قبال جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، سال بیست و سوم، شماره چهارم، زمستان
رستمی، فرزاد، احمدیان، قدرت، کریمی، حمیدرضا (1398)، «تحلیلی بر مناسبات راهبردی اتحادیه اروپا و آمریکا در پرتو توافق هسته‌ای ایران؛ سناریوهای پیش رو»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 28، بهار، صص 266-239.
سایت شورای راهبردی روابط خارجی (1399)، «روابط فراآتلانتیک و استقلال راهبردی اروپا»، قابل دسترسی در: http: www.scfr.ir/fa/200/129200
کریمی، هوشنگ (1387)، «جایگاه اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل در حال تکوین: موانع و چالش‌ها»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره 3، صص 728-683.
مشیرزاده، حمیرا (1397)، مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی، تهران: سازمان مطالعه و کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 
Barker, Tyson (11 May, 2022), “The Systemic Partnership”, ttps: //ip-quarterly.com/en/systemic-partnership
Barkin, Noah (November 2021), “Closing Window: Transatlantic Cooperation on China under Biden, Available at: https: //www.gmfus.org
Bergmann, Max (2019), “Embrace the Union, A New Progresive Approach for Reviving the Trans-Atlantic Alliance”, October 31, Available at: htps: //www.americanprogress.org/article/embrace-the-union/.
Biden, J. R. (2020). “Why America Must lead again. Rescuing U.S. foreign Policy after Trump”. foreign Affairs, Available at:
 https: //foreignaffairs.com/articlas/united-ststes/2020-01-23Accessed 5 Jan. 2021
Bildt, Carl (2021), The evolution of U.S strategic Priorities, 17 March, Available at: https: //ecfr.eu/publication/the-evolution-of-u.s-strategic-priorities
Brattberg, Eric (2020), “Reinventing Transatlantic Relations on Climate Democracy and Technology”, Available at: www.caenegieendowment.org/2020/12/23
Brattberg, Eric (May 06, 2021), “Transatlantic Relations after Bidens Frist 100 Days”, Available at: https: //carnegieendowment.org/2021/05/06/transatlantic-relations-after-biden-s-first-100-days-pub-84472
Brattberg, Eric, Whineray, David (February 2020), “How Europe Views Transatlantic Relations Ahead of the U.S. Election”, Carneige Endowment for International Peace
Barnes-Dacey,Julien, Dennison, Susi, Dworkin, Anthony, Geranmayeh, Ellie , Leonard, Mark, Murphy,Theodore, Oertel,Janka, Popescu,Nicu, and Tara Varma (2020), “A New Transatlantic Bargain: An Action Plan for Transformation, Not Restoration”, 26 November, Policy Brief, Available at: https: //ecfr.eu/publication/a-new-transatlantic-bargain-an-action-plan-for-transformation-not-restoration
Janes, Jacson (2021), “Transatlantic Relations Under U.S President Joe Biden”, Zeitschrift für  Außen- und Sicherheitspolitik, Vol. 14, pp.57-73
Jakobowski, Jadub (2020), “Biden’s Policy towards China: the Prospects for Transatlantic Dialogue”,2020/11/13, Available at: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2020-11-13/bidens-policy-towards-china-prospects-transatlantic-dialogue
Erlanger, Steven (2022), “Erope Looks at Italy’s Meloni with Caution and Trepidation”, Available at: https: www.nytimes.com/2022/09/26
Hamilton, D. (2020, October 10), Interview with Dr. Daniel S. Hamilton: “A Reinvented Transatlantic Partnership Will Demand More, not Less, of Europe”, Pulsul Geostrategic, Available at: https: //www.pulsulgeostrategic.ro/en/materiale/material
Hoop Scheffer, Alexandra de, Quencez, Martin (September 12, 2019), “Lingering Security Imbalances”, Available at: https: //www.gmfus.org/news/lingering-security-imbalances
Gardner, Anthony Luzzatto (2020), Stras with Stripes: The Essential Partnership between the European Union and Unites States, London: Palgrave Macmillan
Gordon, Noah J, (Jan 17, 2022), America: Europ’s “Half-In” Climate Partner, Available at: https: ip-quarterly.com/en/America-europed-half-climate-partner
Knutsen, B.O. (2022), “A Weakening Transatlantic Relationship? Redefining the EU-US Security and Defence Cooperation”, Politics and Governance, 10 (2), 165-175
Krostev, Ivan, Leonard, Mark (2021), “The Crisis of American Power: How Europeans Biden's America”, Available at: www.ecfr.eu/publications/
Krastev, Ivan, Leonard ,Mark (2021), “What Europeans Think about the US-China Cold War”, 22 September, Available at: https: //ecfr.eu/publication/what-europeans-think-about-the-us-china-cold-war/
Laha, Michael (Jan 20, 2022), “Strategic Rivalry with China and Biden’s Trnasatlantic Promise”, Available at: https: //merics.org/en/short-analysis/strategic-rivalry-china-and-bidens-transatlantic-promic
Olsen, Gorm Rye (2022), “America is Back” or “America First” and the Transatlantic Relationship”, Politics and Governance, Cogitatio Press, vol. 10(2), pages 154-164.
Oertel, Janks (2020), “The New China Consensus: How Europe Is Growing Wary of Beijing, 7 September, Available at: https: ecfr.eu/publication/
Ondarza, Nicolai von, Overhaus, Marco (2022), “Rethinking Strategic Soverginty Narratives and Priorities for Europe after Russia’s Attack on Ukraine”, Available at: https: //www.swp-berlin.org/en/publication/rethinking-strategic-soverginty.SWP Comment 2022/C 31, 18.04.2022, doi: 10.18449/2022C31
Riddervold, M., & Newsome, A (2022), “Intrusuction: Out with the Old, in with
the New? Explaining Changing Eu-US Relations”, Politics and Governance, 10(2), 128-133.
Rieher, P. (2022), “Making Sense of the European side of the Transatlantic Security Relations in Africa”, Politics and Governance, 10 (2): 144-153.         
Rose, Gideon (1998), “Neoclassical Realism and Rheoreies of Foreign Policy”, World Politics, 51(1): 144-72.
Schwaerz, H. M. (2022), “The European Union, the United States, and Trade: Meraphorical Climate Change, not Bad Weather”, Politics and Governance, 10(2), 186-197.
Stokes, Bruce, Tansendfreund, Rachel (2022), “A Transatlantic Rating of Biden's Frist Year in Office”, The German Marshall Fund of the United States, Available at: https: // www.gmfus.org/ news/transatlantic-rating-bidens-first-year-office.
Taussing, Torrey (2020), China, in Burns, Nicholas, Daniela Schwarzer, Torrey Taussig, Sophia Becker, Josef Braml, Cathryn Clüver Ashbrook, Anthony Gardner, Thomas Gomart, Christian Mölling, Robin Niblett, Victoria Nuland, Kristi Raik, David E. Sanger, Amanda Sloat, Constanze Stelzenmüller, Nathalie Tocci (December 2020), "Stronger Together: A Strategy to Revitalize Transatlantic Power." Project on Europe and the Transatlantic Relationship, Harvard Kennedy School and German Council on Foreign Relations,
Tausendfreund, Rachel (June 06, 2022), “A Marshall Plan for European Responsibility”, Available at: https: //www.gmfus.org/news/marshall-plan-european-responsibility
Wong, Edward, Swanson, Ana (2022), “U.S. Amis to Constrain China by Shaping Its Enviroment, Blinken Says”, Available at:
https: //www.nytimes.com/2022/05/26
Wadhams, Nick (2021), “Blinken Says U.S. Wont Force 'Us-or-Them' Choice with China”, March 24, Available at: https: //www.bloomberg.com/news/articles/2021/03/24
Welt (2022), Available at: https: //www.welt.de/politik/ausland/us-wahl/article -219555920/henry-kssinger-i-like-joe-biden-as-a-human-being.html.
whitehouse (2021/02/19), Speeches and Remarks, Available at: https: //www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/19