نمایندگی سیاسی زنان و نسبت آن با فساد در چرخه زیست سیاسی (با تأکید بر نقش رسانه‌های بین‌المللی)

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دکترای سیاست تطبیقی و پژوهشگر پسادکتری، مونیخ، آلمان

چکیده

برابری جنسیتی، مبارزه با فساد و سیاست‌ورزی غیرجنسیتی به‌مثابه نشانه‌های توسعه سیاسی در جوامع توسعه‌گرا و از کلیدی‌ترین شناسه‌های برسازنده حکمرانی خوب هستند. اما عصبیت شناختی، بی‌عدالتی جنسیتی و رفتارهای فرصت‌طلبانه ضمن رشد قرائت مینی‌ماکسی و جانبدارانه، بستر مهیّایی برای ظهور فساد به‌عنوان یکی از شناسه‌های حکمرانی بد در زیست سیاسی- اجتماعی فراهم کرد. تلاش برای فهم این پیوند، باعث تلاقی دکترین جنسیت خیرخواه و متخاصم به‌عنوان پشتوانه‌های معرفتی رهیافت سنتی و مدرن گردید. برخلاف درک زنان به‌عنوان نیروی اجتماعی ضدفساد در منظومه شناختی رسانه‌های کلاسیک، تفاوت جنسیتی در فسادپذیری باعث انتقاد از همبستگی منفی بین جنسیت و فساد در خوانش مدرن رسانه‌های نوظهور می‌شود. بر این اساس، تحلیل اثرات نمایندگی سیاسی زنان بر فساد به‌عنوان هدف اصلی پژوهش جاری است. به بیان دیگر، چگونه نمایندگی سیاسی زنان و فساد بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟ و نقش رسانه‌های بین‌المللی در این پیوند چیست؟ فرضیه پژوهش با انتقاد از رهیافت خطّی و علیّت معکوس، پیوند بین جنسیت و فساد را بسترپرورده می‌داند که طبق آن، نمایندگی سیاسی زنان و فسادپذیری پائین به موقعیت و خط‌مشی‌های آنان در طی زمان بستگی دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آزمون فرضیه در سه سطح خُرد، میانی و کلان می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که حضور زنان در زیست سیاسی و کاهش نرخ فسادپذیری لزوماً یک قاعده علّی مطلق نیست. در این میان، رسانه‌های بین‌المللی ازجمله رسانه‌های برون‌مرزی ایران، با کارکردهایی مانند نظارت و آموزش، می‌توانند با پرداخت هوشمندانه به حضور زنان در زیست سیاسی، ضمن مشروعیت‌بخشی به آنان در چرخه زیست سیاسی در جوامع هدف، اتهام تبعیض رسانه‌ای در عرصه جنسیت را از خود دور سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Political Representation and its Relation with Corruption in the Political Life Cycle (with Emphasis on the Role of International Media)

نویسنده [English]

  • Vahid Zolfaghari
PhD in Comparative Politics and Post-Doc Researcher- Munich, Germany
چکیده [English]

Gender equality, fighting against corruption and gender-blind politics are the signs of political development in developmental societies and one of the most important elements of good governance. By developing the mini-maxi and biased interpretation, however, cognitive bias, gender inequality, and opportunistic behaviors pave the way of rising corruption as one of the main features of bad governance in socio-political life. So, attempting to understand this nexus led to the intersection of benevolent and hostile gender as the epistemological underpinnings of traditional and modern approaches. Contrary to the perception of women as an anti-corruption social force in the cognitive system of the classical media, the gender differences in the corruptibility lead to criticizing the negative correlation between gender and corruption in the modern interpretation of new media. Thus, this paper tries to analyze the influence of women’s political representation on corruption. In other words, how political representation of women and corruption will influence each other? And what is the function of international media in this relationship? Criticizing the linear approach and reverse causality, the main hypothesis focuses on the context-dependency of the relation between gender and corruption. Accordingly, women’s political representation and low corruptibility depend on their positions and platforms. Applying the descriptive-analytical method, this paper will try to test the mentioned hypothesis on micro, meso, and macro levels. The findings show that the presence of women in political life and low corruptibility is not necessarily an absolute causal theorem. Meanwhile, the international media, including Iran's foreign media (IRIB World Service media), with functions such as monitoring and education, can intelligently pay attention to the presence of women in political life, while legitimizing them as new social forces in the target communities, dispel the accusation of gender discrimination in the media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Good Governance
  • International Media
  • Corruption
  • Political Representation
Agerberg, M. (2014), Perspective on Gender and Corruption, The Quality of Governance Working Paper Series, University of Gothenberg.
Alatas, V., C. Cameron, A. Chaudhuri, N. Erual and L. Gangadharan (2009), “Gender, Culture and Corruption: Insights from an Experimental Analysis”, Southern Economic Journal, 75 (3): 663-680.
Alexander, A. C., Bagenholm, A., and Charron, N. (2019), “Are Women More Likely to Throw the Rascals Out? The Mobilizing Effect of Social Service Spending on Female Voters”, Public Choice, pp. 1-27. Available at: http://doi.org/10.1007/s11127-019-00761-w.
Barnes, T. D. and E. Beaulieu (2018), “Women Politicians, Institutions, and Perceptions of Corruption”, Comparative Political Studies, 52 (1): 134-167.
Bauhr, Monika and Nicholas Charron (2020a), “Will Women Executives Reduce Corruption? Marginalization and Network Inclusion”, Comparative Political Studies, pp. 1-31. Available at;
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0010414020970218.
Bauhr, Monika and Nicholas Charron (2020b), “Do Men and Women Perceive Corruption Differently? Gender Differences in Perception of Need and Greed Corruption”, Politics and Governance, 8 (2): 92-102.
Benstead, Lindsay J. and Ellen Lust (2018), “Why do Some Voters Prefer Female Candidates? The Role of Perceived Incorruptibility in Arab Elections”, In Helena Stensota and Lena Wangnerud (ed.), Gender and Corruption: Historical Roots and New Avenues for Research, London: Palgrave Macmillan.
Betz, Michael and Lenahan O’Connell (1989), “Work Orientations of Males and Females: Exploring the Gender Socialization Approach”, Sociological Inquiry, 59 (3): 318-330.
Bjarnegard, E. (2013), Gender, Informal Institutions and Political Recruitment: Explaining Male Dominance in Parliamentary Representation, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bjarnegard, Elin, Mi Yung Yoon, and Par Zetterberg (2018), “Gender Quotas and the Re(pro)duction of Corruption”, In Helena Stensota and Lena Wangnerud (ed.), Gender and Corruption: Historical Roots and New Avenues for Research, London: Palgrave Macmillan.
Bohan, Janis S. (1993), “Regarding Gender: Essentialism, Constructionism, and Feminist Psychology”, Psychology of Women Quarterly, 17 (1). https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1471-6402.1993.tb00673.x.
Brians, C. (2005). “Women for Women: Gender and Party Bias in Voting for Female Candidates”, American Politics Research, 33: 357-375.
CPI (2014), Corruption Perceptions Index, Transparency International, Available at;  http://www.transparency.org/research/cpi/overview.
Dolan, K. (2010), “The Impact of Gender Stereotyped Evaluations on Support for Women Candidates”, Political Behavior, 32: 69-88.
Dollar, D., R. Fisman, and R. Gatti (2001), “Are Women Really the Fairer Sex? Corruption and Women in Government”, Journal of Economic Behavior & Organization, 46 (4): 423-429.
Esarey, J. and G. Chirillo (2013), “Fairer Sex or Purity Myth? Corruption, Gender, and Institutional Context”, Gender and Politics, 9 (4): 390-413.
Esarey, J. and L. A. Schwindt-Bayer (2017), “Women’s Representation, Accountability and Corruption in Democracies”, British Journal of Political Science, Available from; https://doi.org/10.1017/S0007123416000478.
Esarey, J. and L. A. Schwindt-Bayer (2018), “Women’s Representation, Accountability and Corruption in Democracies”, British Journal of Political Science, 48 (3): 659-690.
Ferreira, D., Gerardo Berthin, Neus Bernabeu, Sandra Liborio, and Mario Andres Velasco Rodriguez (2014), Gender and Corruption in Latin America: Is There a Link?, New York: UNDP.
Gerasymenko, Ganna (2018), Corruption in the Eyes of Women and Men, Ukraine: United Nations Development Programme (UNDP) Publishing.
Goetz, A. (2007), “Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force: Does the Evidence Wash?”, Development and Change, 38 (1): 87-105.
Hernandez, T. and R. W. McGee (2012), “Ethical Attitudes toward Taking a Bribe: A Study of Four European Countries”, Euro Asia Journal of Management, 41: 3-28.
Jafari Samimi, Ahmad and Haniyeh Hosseinmardi (2011), “Gender and Corruption: Evidence from Developing Countries”, Middle East Journal of Scientific Research, 9 (6): 718–727.
Kay, J. B. (2020), Gender, Media and Voice: Communicative Injustice and Public Speech, London: Palgrave.
Kenney, Sally J. (2019), “Towards a Less Essentialist, More Intersectional, and Institutional Approach to Gender and Judging”, Connecticut Journal of International Law, 34 (3): 400-422.
Memoli, V. (2020). “The Effect of the Media in Times of Political Distrust: The Case of European Countries”, Italian Journal of Electoral Studies, 83 (1): 59-72.
Mervis, Z. (2013), “The Relationship between Democracy and Women Participation in Politics”, Journal of Public Administration and Governance, 3 (1): 168–176.
Quota Database (2016), International Institute for Democratic and Electoral Assistance (IDEA), Stockholm Universitet, and Inter-Parliamentary Union, Available at: http://www.quotaproject.org/index.cfm.
Smith-Lovin, Lynn and J. Miller McPherson (1993), “You are Who You Know: A Network Approach to Gender”, In Paula England (ed.), Theory on Gender, Feminism on Theory, New York: Aldine De Gruyter.
Sundstrom, A., and L. Wangnerud (2016), “Corruption As an Obstacle to Women’s Political Representation: Evidence from Local Councils in 18 European Countries”, Party Politics, 22 (3): 354-369.
Sung, H. E. (2003), “Fairer Sex of Fairer System? Gender and Corruption Revisited”, Social Forces, 82 (2): 703-723.
Sung, H. E. (2012), “Women in Government, Public Corruption, and Liberal Democracy: A Panel Analysis”, Crime, Law, and Social Change, 58: 195-219.
Swamy, A., S. Knack, Y. Lee, and O. Azfar (2001), “Gender and Corruption”, Journal of Development Economics, 64 (1): 25-55.
Triesman, D. (2007), “What have We Learned about the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-National Empirical Research?”, Annual Review of Political Science, 10 (1): 211-244.
UNODC (2020), The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions of Corruption, Vienna: UN Publication.
World Bank (2001), “Engendering Development”, In World Bank (ed.), Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice: A World Bank Policy Research Report, Oxford: Oxford University Press.
Zmerli, S., Newton, K., and Schmitt-Beck, R. (2015). “Mass Media and Political Trust in Europe: Testing for Rainmaker Effects”, In; T. Poguntke, S. Rossteutscher, R. Schmitt-Beck and S. Zmerli (eds.), Citizenship and Democracy in an Era of Crisis, (pp. 75-92), London: Routledge.