روابط آمریکا و عربستان سعودی در دوره ریاست‌ جمهوری جو بایدن؛ عوامل تعیین‌کننده و پیامدها (با تأکید بر پیشنهادهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

عربستان سعودی مهم‌ترین قدرت امروز جهان عرب محسوب می‌شود. سیاست خارجی این کشور، آشکارا به قدرت‌های بزرگ و به‌خصوص ایالات‌متحده آمریکا وابسته است. در عین حال، آمریکا نیز همواره برای اجرای سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا و دستیابی به اهداف و منافع خود در این منطقه، نگاه ویژه‌ای به عربستان سعودی داشته است. با این حال، روابط آمریکا و عربستان سعودی روند یکسان و پایداری طی نکرده و در دوره‌های مختلف، روند متفاوتی داشته است. بر این اساس سؤال‌ اصلی مقاله این است که روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، چه پیامدهایی بر مناسبات این کشور با عربستان سعودی خواهد داشت؟ این مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریه واقع‌گرایی نوکلاسیک به نگارش در آمده است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که با وجود تمایل عربستان سعودی و آمریکا برای تداوم مناسبات، اما دولت بایدن ضمن در پیش گرفتن همزمان راهبرد فشار و تعامل در قبال ریاض، سعی دارد دامنه نفوذ کشورهای کوچک‌تر خلیج فارس را در مقابل عربستان سعودی توسعه دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US-Saudi Relations during Joe Biden's Presidency; Determinants and Consequences (with Emphasis on Media Suggestions)

نویسندگان [English]

  • Seyed Razi Emadi 1
  • Mehdi Alikhani 2
1 PhD in International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Saudi Arabia is the most important power in the Arab world today. Its foreign policy is clearly dependent on the great powers, especially the United States. At the same time, the United States has always had a special focus on Saudi Arabia in order to implement its policies in the Middle East region and achieve its goals and interests in the region. However, the relationship between the United States and Saudi Arabia has not been the same and stable, and has been different in some periods. Accordingly, the main question of article is what will be the consequences of Joe Biden coming to power in the United States on its relations with Saudi Arabia? The research method is descriptive-analytical and the framework is based on neoclassical realism theory. The authors conclude that despite the desire of Saudi Arabia and the United States to continue relations, the Biden government, pursuing a strategy of pressure and interaction towards Riyadh, is trying to expand the sphere of influence of the smaller Persian Gulf states vis a vis Saudi Arabia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Joe Biden
  • Neoclassical Realism
  • Iran
  • West Asia
آدمی، علی و پیروزیان، الهه (1390)، «تبیین راهبرد امنیتی ایالات‌متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دوره 3، شماره 8، پاییز، صص 79-51.
آقامحمدی، زهرا و امیدی، علی (1397)، «آینده‌پژوهی نقش‌آفرینی عربستان در پرتو روابط با ایالات‌متحده آمریکا در خاورمیانه (2025-2017)؛ چالش‌ها و راهبردها»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره 9، شماره 4، تابستان، صص 34-12.
اسدی، بیژن (1381)، خلیج فارس و مسایل آن، تهران: انتشارات ‌سمت.
بابایی، ابولفضل (1397)، «نفت و امنیت؛ تحلیل روابط عربستان و آمریکا»، فصلنامه ره‌آورد سیاسی، شماره 51.
تابع افشار، ساناز و برزگر، کیهان (1396)، «رئالیسم نوکلاسیک و سیاست خارجی آمریکا؛ تحلیلی نظری بر فهم سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هشتم، شمار یک، پاییز، صص 70-42.
دهقانی‌فیروزآبادی، سید‌جلال (1390)، «واقع‌گرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 25، شماره 2، تابستان، صص 294- 275.
رستمی، فرزاد و کریمی، حمیدرضا (1396)، «تبیین عوامل واگرایی در روابط ایالات‌متحده آمریکا و عربستان سعودی»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال ششم، شماره 23، زمستان، صص 283- 259.
زمانی، محسن و نیاکویی، سید‌امیر (1398)، «واکاوی عوامل موثر برخروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام»، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 12، شماره 45، بهار، صص 110-85.
طارمی، کامران (1397)، پیدایش و تطور روابط نظامی بین آمریکا و عربستان سعودی 1979-1943، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال 25، شماره 42-41.
 علیخانی، مهدی (1396)، «هویت‌گرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی و پیامدهای منطقه‌ای آن»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال 14، شماره 3، زمستان، صص 210- 181.
 علیخانی، مهدی (1400)، «واکاوی عوامل موثر بر کنش رقابتی ایران و عربستان سعودی در دهه اول انقلاب»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 10، شماره 1، بهار.
 قُرَنی، بهجت (1391)، انقلاب در کشورهای عربی، مترجم: الهام شوشتری‌زاده، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‏المللی ابرار معاصر.
 متقی، ابراهیم و قره‌بیگی، مصیب (1397)، «بررسی مناسبات امنیتی آمریکا و عربستان سعودی بر پایه نظریه نورفتارگرایی»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 11، شماره 39، تابستان، صص 210-191.
 مشیرزاده، حمیرا (1384)، تحول درنظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات ‌سمت.
 مرشایمر، جان و والت، استفان (1387)، گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، (ترجمه رضا کامشاد)، تهران: انتشارات فرزان روز.
 میرترابی، سید‌سعید و دیگران (1398)، «تحول جایگاه نفت و تسلیحات در روابط ایالات‌متحده و عربستان 2019-2009»، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال نهم، شماره 34، بهار، صص 117-141.
المیادین (2021)، «ما هی سیاسة بایدن تجاه السعودیة؟»، قابل دسترسی در:
https://www.almayadeen.net/news/politics/1454284/
دویچه‌وله (2021)، «محللون غربیون ـ کیف یسعى بایدن لتقلیم أظافر ولی العهد السعودی»، قابل دسترسی در:
https://www.dw.com/ar/56728897
معهد دول الخلیج العربیة فی واشنطن (2020)، «کیف للسعودیة أن تصلح الصدع مع بایدن والدیمقراطیین»، قابل دسترسی در:
https://agsiw.org/ar/how-saudi-arabia-can-mend-fences-with-biden-and-the-democrats-arabic/
روسیا الیوم (27/01/2021)، «إدارة بایدن تجمد بشکل مؤقت مبیعات أسلحة أمریکیة للسعودیة» والإمارات، قابل دسترسی در:
https://arabic.rt.com/middle_east/1196728-
Aarts, Paul (2007), The Longevity of the House of Saudi: in Oliver Schlumberger, "Debating Arab authoritarianism: dynamics and durability in nondemocratic regimes", Stanford University press.
Arab News (10 September 2021), Saudi crown prince receives Russian parliamentarian; Available at: https://www.arabnews.com/node/1926106/saudi-arabia
Dehghani Firoozabadi, Jalal and Zare Ashkezari, Mojtaba (2016), "Neo Classical Realism in International Relations", Asian Social Science, Vol 12, No. 6.
Farouk Yasmine (2020), "What Would Happen If Israel and Saudi Arabia Established Official Relations?", Carnegie Endowment for International Peace; Available at: https://carnegieendowment.org/2020/10/15/what-would-happen-if-israel-and-saudi-arabia-established-official-relations-pub-82964
International Crisis Group (24 August 2021), "A Time for Talks: Toward Dialogue between the Gulf Arab States and Iran", Middle East Report No. 226,  Available at: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/226-a-time-for-talks.pdf
OPEC (2021), "Saudi Arabia facts and figures", Available at: 
responsiblestatecraft (2021), Available at: 
      https://responsiblestatecraft.org/2021/11/05/build-back-better-or-more-of-the-same-new-arms-deal-to-saudi-announced/
Ripsman, Norrin (2009), "Neoclassical realism and domestic interest groups", in Steven Lobell, Norrin Ripsman & Jeffrey Taliaferro, Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge: Cambridge University Press.
Rose, Gideon (1998), "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy", World Politics, 51(1).
Schweller Randall L (2003), "The Progressiveness of Neoclassical Theory of Under balancing", International Security, Vol 29, No.2
SIPRI (March 2019), "trends in international arms transfers, 2020", Available at: https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf
Soylu, Ragip (7 January2016), "Turkey, Saudi Arabia, Israel: A new alliance in the region?", Available at:
Thomas, Clayton (2017), "Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for U.S. Policy", Congressional Research Service, Available at: https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44984.pdf.1S
Department of State (15 December 2020), "U.S. Relations with Saudi Arabia", Available at: https://www.state.gov/u-s-relations-with-saudi-arabia/