تشدید اسلام‌هراسی در اروپا: عوامل و پیامدها (با تأکید بر نحوه بازنمایی رسانه‌ای مسلمانان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مسلمانان اروپا به‌عنوان بزرگترین اقلیت دینی به واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده‌اند. با این وجود، عواملی مانند تقویت گرایش‌های راست افراطی در اروپا، شکل‌گیری و ظهور مجدد طالبان در افغانستان و تحولات اخیر در منطقه غرب آسیا با محوریت تروریسم تکفیری داعش، زمینه مناسبی را برای تشدید اسلام‌هراسی در غرب به‌وجود آورده است. بر این اساس، این مقاله به مطالعه، شناخت و تحلیل عوامل تشدیدکننده اسلام‌هراسی در اروپا، نحوه بازنمایی رسانه‌ای مسلمانان و پیامدهای آن بر این اقلیت مسلمان در جوامع اروپایی با استفاده از رویکردهای نظری شرق‌شناسی (ادوارد سعید) و برخورد تمدن‌ها (هانتینگتون) و با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد نحوه بازنمایی و پوشش خبری رسانه‌ها از اسلام و مسلمانان در جوامع اروپایی، در ارائه تصویری مخدوش، غیرعقلانی، خشن و هراس‌آور از اسلام و مسلمانان که با اشکال «رادیکالیسم»، «بنیادگرایی» و «افراط‌گرایی» همراه است، موجب تشدید پدیده اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی شده است. این موضوع نیز پیامدهایی مانند اعمال محدودیت بر رفتار و عمل به اعتقادات دینی مسلمانان در جوامع اروپایی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rising Islamophobia in Europe: Factors and Consequences (Emphasizing How the Muslim Media are Represented)

نویسنده [English]

  • Nooruddin Akbari
PhD in International Relations, Department of Political Science, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, Europe's Muslims, as the largest religious minority, have become an undeniable fact. However, factors such as the strengthening of far-right tendencies in Europe, the formation and re-emergence of the Taliban in Afghanistan, and recent developments in the West Asia region centered on ISIL takfiri terrorism have provided a fertile ground for intensifying Islamophobia in the West. Accordingly, this article studies the aggravating factors of Islamophobia in Europe, how the Muslim media is represented and its consequences for the Muslim minority in European societies, based on theoretical approaches of Orientalism (Edward Said) and the Clash of Civilizations (Huntington) through descriptive-analytical method. The findings of the article show how the media coverage and coverage of Islam and Muslims in European societies intensifies the presentation of a distorted, irrational, violent and frightening image of Islam and Muslims, which is accompanied by forms of "radicalism", "fundamentalism" and "extremism". It has intensified the phenomenon of Islamophobia and anti-Islamism. This has also had consequences such as restricting the behavior and practice of Muslim religious beliefs in European societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Communities
  • Intensification of Islamophobia
  • Media Representation
  • Far Right Currents
  • Foreign Media
ابوالنصر، فیصل (1378)، رویارویی اسلام‌گرایی و غرب‌گرایی، ترجمه حجت‌الله جودکی، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
ایزدی، جهانبخش، اکبری، حمیدرضا (1395)، «اسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا»، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 9، شماره پیاپی 35، پاییز، صص 45-67.
بیچرانلو، ‌عبدالله (1388)، «بازنمایی اسلام و ایران در رسانه‌های غرب»، فصلنامه رسانه،‌ دوره 20، شماره 1، بهار، صص 94-79.
جرجیس، فواز (1386)، آمریکا و اسلام‌ سیاسی، ترجمه محمدکمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 حسینی، سیدسردار (1379) طالبان؛ تهدیدی  برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان، شماره مسلسل 7 و 8.
درخشه، جلال و سید محمد‌مهدی، حسینی‌فائق (1391)، «ابعاد اسلام‌هراسی در بریتانیا پس از یازده سپتامبر»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 28، بهار.
دهشیری، محمد‌رضا (1392)، اسلام‌هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلستان، انتشارات بین‌المللی الهدی.
دهشیری، محمدرضا و قاسمی، روح‌الله (1396)، خیزش راست افراطی و تأثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا، تهران: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
سجاد‌پور، سید محمد‌کاظم (1389)، بنیادهای استراتژیک «اسلام هراسی»، مجموعه مقالات اسلام هراسی پس از یازده سپتامبر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
سعید، ادوارد (1377)، پوشش خبری اسلام در غرب، ترجمه عبد الرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سعید، ادوارد (1382)، شرق‌شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سیفی، عبدالمجید، پورحسن، ناصر (1396)، «گسترش نوسلفی‌گری در اروپا؛ زمینه‌های هویتی و پیامدهای امنیتی»‌، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره 20، بهار، شماره پیاپی (50).
شرف‌الدین، سیدحسین، گنجیانی، سیدمهدی (1392)، «هالیوود و توطئة اسلام‌هراسی با شگرد نفوذ در ناخودآگاه»،  فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال چهارم، پاییز 1392، شماره 4 (پیاپی 16).
شیرغلامی، خلیل (1388)، «جایگاه اجتماعی و سیاسی مسلمانان در اروپا»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره 2، صص 448-395.
صالحی‌امیـری، سیدرضا (1392)، مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، چاپ ششم، تهران: ققنوس.
طاهری‌موسوی، محمد‌سعید (1386)، اسلام و غرب از دیدگاه تود، تهران: اندیشه‌سازان نور.
عارفی، محمداکرم (1378)، «مبانی مذهبی و قومی طالبان»، فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره چهارم، صص 212-191.
قاسمی، علی (1390)، «نقش‌هالیوود در اسلام سـتیزی»، فصلنامه مطالعات سیاسی­، سـال چهـارم، شماره هفـدهم. .
کاظمی، سید آصف، شیرودی، مرتضی (1390)، «نقش رسانه‌های غرب در برابر گسترش اسلام در غرب»، فصلنامه علمی تخصصی سخن تاریخ، شماره 14، پائیز، صص 133-179.
کریم، ‌ح. کریم (1383)، «انگاره‌های اصلی از «غیرخودی»‌های مسلمان»، ‌ترجمه لیدا کاووسی، فصلنامه رسانه،‌ شماره 57، بهار.
مامی، یاسر (1389)، علل و عوامل تلاش غرب برای اسلام‌هراسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
ماه‌پیشانیان، مهسا (1388)، «راهکارهای رسانه‌ای ایالات متحده آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 3، پاییز.
مجیدی، محمدرضا، صادقی، محمدمهدی (1394)، اسلام‌هراسی غربی، واکاوی تحلیلی زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بازاندیشی مؤلفه‌های تاریخی و نظری آن، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
محمودی، زهرا (1399)، «چشم‌انداز و سناریوهای جایگاه طالبان در عرصه حکمرانی آینده افغانستان»، پژوهشنامه رسانه  بین‌الملل، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1387)، رسانه‌ها و بازنمایی، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
هانتینگتون، ساموئل (1386)،  نظریه برخورد تمدن‌ها: ‌هانتیگتون و منتقدانش، ترجمه مجتبی امیری‌وحید، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
Abrahamian, E (2003), "The US Media, Huntington and September 11", Third World Quarterly, 24(3), PP.529-544
Ahmed, Saifuddin, and Jörg Matthes (2017), Media representation of Muslims and Islam from 2000 to 2015: A meta-analysis, International Communication Gazette, 79: 219–44
Allen, Chris (2010), “Fear and loathing: The political discourse in relation to Muslims and Islam in the contemporary British setting”, Contemporary British Religion and Politics, 2: 221–36
Al-Othaimeen, Yousef A (2020), Thirteen OIC Observatory report on islamophobia, presented to the 47th session of the council of foreign ministers, Niamey, 27-28 November
Baker, Paul, Costas Gabrielatos, and Tony McEnery (2013), Discourse Analysis and Media Attitudes. The Representation of Islam in the British Press, Cambridge: Cambridge University Press.
Bayraki, Enes & Hafez, Farid (2017), “European Islamophobia Report" (EIR) for the last three years. The third issue of EIR”, European Islamophobia.
Bayrakli, Enes & Hafez, Farid (2019), European Islamophobia Report 2018” on the European week of action against Islamophobia ,SETA foundation, Leopold Weiss Institute https://www.setav.org/en/european-islamophobia-report-2018-eir2018/
Bleich, Erik, and A. Maurits van der Veen (2018), Media portrayals of Muslims: A comparative sentiment analysis of American newspapers, 1996–2015, Politics, Groups, and Identities, 9: 20–39.
Bleich, Erik, Hasher Nisar, and Cara Vazquez (2018), Investigating status hierarchies with media analysis: Muslims, Jews, and Catholics in The New York Times and The Guardian headlines, 1985–2014, International Journal of Comparative Sociology, 59: 239–57
Bowe, Brian J., Shaira Fahmy, and Jorg Matthes (2015), Moving Beyond the Religion Next Door: Valence in News Framing of Islam, Newspaper Research Journal, 36: 42–57
Bunzel, Cole (2015), From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State, The Brookings Project on U.S, Relation with the Islamic World, No. 19.
Corbin, Caroline Mala (2017), Terrorists Are Always Muslim but Never White: At the Intersection of Critical RaceTheory and Propaganda, Fordham Law Review 86: 455. Available online: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol86/iss2/5 (accessed on 2 June 2021).
Cordesman, Anthony (2017), slam and the Patterns in Terrorism and Violent Extremism Center for Strategic and International Studies (CSIS), https://www.jstor.org/stable/resrep23296
Diamant, Jeff (2019), Europe experienced a surge in government restrictions on religious activity over the last decade, Pew research Center, Available at: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/29/europe-experienced-a-surge-in-government-restrictions-on-religious-activity-over-the-last-decade/
Ewart, Jaqui, Kate O’Donnell, and April Chrzanowski (2018), What a difference training can make: Impacts of targeted training on journalists, journalism educators and journalism students’ knowledge of Islam and Muslims, Journalism, 19: 762–81
Faimau, Gabriel (2015), "The Conflictual Model of Analysis in Studies on the Media Representation of Islam and Muslims: A Critical Review", Sociology Compass, VOL. 9, NO. 5, pp. 321-335
Fangen, Katrine (2021), Why did Muslims become the new enemy in Norway and Europe? July 9, Faculty of Social Sciences Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA),
Ghauri, Muhammad Junaid, and Salma Umber (2019), Exploring the Nature of Representation of Islam and Muslims in the Australian Press. SAGE Open 9
Hainsworth, P. (2008), The Extreme Right in Western Europe, New York/ London: Routledge.
Hashim, Ahmed S (2015), policy report the impact of the islamic state in asia. Military Studies Programme, Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS), S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore
Hussain, Murtaza, and Maryam Saleh (2018), Bigoted Election Campaigns Not Terror Attacks, Drive Anti-Muslim Activity, The Intercept, March 11.
Lambert, Robert& Gihens, Mazer (2011), Islamophobia & anti Islamism, UK case studies 2010, Exetr: University of Exeter.. 
Mashuri, Ali& Zaduqisti, Esti (2019),"Explaining Muslims’ Aggressive Tendencies Towards the West: The Role of Negative Stereotypes, Anger, Perceived Conflict and Islamic Fundamentalism", Psychology and Developing Societies, Department of Psychology, University of Allahabad, 31(1), pp. 56-87 
Mcelroy, Damien (2020), Charges after Hezbollah-linked centre defies French shutdown order, Available at: https://www.thenationalnews.com/world/charges-after-hezbollah-linked-centre-defies-french-shutdown-order-1.1079318
McKenzie, Robert (2018), Anti-Muslim Activities in the United States: Violence, Threats, and Discrimination at the Local Level, A New America Report. March. Available online: https://www.newamerica.org/in-depth/anti-muslim-activity/ (accessed on 15 July 2018).
Mughees-uddin (1995), "Image of Iran in the Western media", Iranshenasi Quarterly Journal, VOL 38, NO 4, PP: 32-48
Munnik, Michael B (2017), From voice to voices: Identifying a plurality of Muslim sources in the news media, Media, Culture & Society, 39: 270–81.
Nickerson, Connor (2019), Media portrayal of terrorism and Muslims: A content analysis of Turkey and France, Crime, Law and Social Change, 72: 547–67
Organisation of Islamic Cooperation (February 2021), Political Affairs Department Islamophobia Observatory, Avalible at: https://www.oic-oci.org/upload/islamophobia/2021/MB_February_2021.pdf
Peter, Frank (2018), "Training of Imams and the Fight against Radicalization", IEMed Mediterranean Yearbook.
Poole, Elizabeth and Richardson, John (2006), Muslims & News Media, I.B. Tauris & Co Ltd 2006.
Ragozina, Sofya (2020), Constructing the image of Islam in contemporary Russian print media: The language strategies and politics of misrepresentation, Religion, State and Society, 48: 22–37.
Ravndal, Jacob A (2017), "Explaining right-wing terrorismand violence in Western Europe: Grievances, opportunities and polarisation, European", Journal of Political Research, VOL 57, NO 4, PP 845-866.
Rydgren, Jens (2018), The Oxford Handbook of Radical Right, Oxford University Press.
Saeed, A (2007), "Media, Racism and Islamophobia: The Representation of Islam and Muslims in the Media," Sociology Compass, 1(2), pp. 443-462
Samaie, M. and B. Malmir (2017), US news media portrayal of Islam and Muslims: A corpus-assisted Critical Discourse Analysis, Educational Philosophy and Theory, 49: 1351–66
Semati, M (2010), "Islamophobia, Culture and Race in the Age of Empire", Cultural Studies, 24(2), pp. 256-275
Sunar, Lufti (2017), “The Long History of Islam as a Collective “Other” of the West and the Rise of Islamophobia in the U.S. after Trump”, Insight Turkey, 19: 35–52. Available online: http://www.jstor.org/stable/26300529 (accessed on 17 January 2021), Volume 8, Number 2
Weaver, M (2017), “Burqa bans, headscarves and veils: a timeline of legislation in the west”, The Guardian, Available at:  
      www.theguardian.com/world/2017/mar/14/headscarves-and-muslim-veil-ban-debate-timeline (accessed 30 December 2018).
Younes, Zein Bani, Isyaku Hassan, and Mohd Nazri LatiffAzmi (2020), “A Pragmatic Analysis of Islam-related Terminologies in Selected Eastern and Western Mass Media”, Arab World English Journal, 11: 70–84.
Yurdakul, Gokce & Korteweg, Anna C (2013), "Gender equality and immigrant integration: Honor killing and forced marriage debates in the Netherlands, Germany, and Britain", Womens Studies International Forum.