مطالعه فعالیت‌ها و آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در جهان (با تأکید بر راهکارهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

استفاده قدرت‌های بزرگ از سلاح‌های زیستی سابقه‌ای طولانی دارد. ایالات‌متحده یکی از مهم‌ترین تولید‌کنندگان سلاح‌های بیولوژیکی با گسترش برنامه آزمایشگاهی خود در سراسر جهان، خطری بزرگ برای آینده سلامت بشر است. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که راهکار‌های مقابله با بحران‌های ناشی از رفتار مخرب بیولوژیک آمریکا چیست؟ بر این اساس، در این مقاله نقش سازمان‌های بین‌المللی، ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و همچنین رسانه‌ها برای جلب توجه جهانی و برخورد حقوقی با این رفتار‌های مخرب با روش توصیفی-تحلیلی مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد که آزمایشگاه‌های بیولوژیکی فرامرزی آمریکا در اوکراین، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، ارمنستان، کره‌جنوبی، کلمبیا، اندونزی، سنگال و برخی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. این فعالیت‌ها، ناقض اصول حقوق بین‌الملل مرتبط با فعالیت‌های زیست‌محیطی و در تعارض با مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است. ابزار‌های رسانه‌ای در دنیای مدرن می‌توانند با آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و افزایش مطالبه‌گری کنشگران اجتماعی و نهادهای مدنی، حقوقی و سازمان‌های بین‌المللی را برای برخورد با دولت‌های متخلف اقناع نمایند. رسانه‌های مستقل از جریان نظام سلطه، ازجمله رسانه‌های برون‌مرزی ایران، می‌توانند برای بسیج افکار عمومی در برابر آلودگی‌های بیولوژیکی و برنامه‌های مخفی دولت‌های متخلف به‌ویژه ایالات‌متحده و تبعات آن، نقش و کارکرد تبیینی مؤثری ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of US Biological Activities and Laboratories around the World (Emphasizing on Media Solutions)

نویسندگان [English]

  • Abbas Masnavi 1
  • Afshin Zargar 2
1 PhD student in International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj. Iran
2 Assistant Professor of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj. Iran
چکیده [English]

The use of biological weapons by the great powers has a long history. The United States, as one of the world's leading producers of biological weapons, poses a great threat to the future of human health by expanding its laboratory program around the world. So, the question is, what are the solutions to the crises caused by the biologically destructive behavior of the United States? Accordingly, in this article, the role of international organizations, the capacities of international law as well as the media to attract global attention and legal action against these destructive behaviors have been studied by descriptive-analytical method. The results show that US overseas biological laboratories are active in Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, South Korea, Colombia, Indonesia, Senegal and some African countries. These activities violate the principles of international law related to environmental activities and are in conflict with the international responsibility of states. Media tools in the modern world can persuade social actors and civil society organizations, legal entities and international organizations to deal with offending governments by raising public awareness and increasing demand. Media independent of the domination system, including Iran's foreign media, can play an effective explanatory role in mobilizing public opinion against biological pollution and the secret plans of the violating states, especially the United States and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Cross-Border Laboratories
  • US Biological Program
  • Biological Warfare
  • Overseas Media
  • Global Health
اسکندری‌صدیقی، رضا (1398)، بیوتروریسم، تهران: انتشارات پشتیبان.
بابایی‌مهر، علی و همکاران (1391)، «نقض تعهدات زیست‌محیطی به‌مثابه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی»، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان: دانشگاه آزادی اسلامی.
چلبی، مسعود. (1375). جامعه‌شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی. تهران: نی.
حاجی‌لویی، معصومه (1395)، «تروریسم زیست‌محیطی»، تهران: همایش ملی مقابله با ریزگرد‌ها و آلودگی هوا.
حسنی، محمد (1385)، فرهنگ و رسانه‌های نوین، تهران: دفتر عقل.
زارع‌بیدکی، مجید؛ بلالی‌مود، مهدی (1394)، «بیوتروریسم و جنگ افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز: یک مطالعه مروری کلاسیک»، نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 22، شماره 3، صص 198-182.
سلیمانی، رضا؛ هراتی، محمدجواد (1394)، «نظریه «بازنمایی» و انگاره‌های معنایی گفتمان رسانه‌ای آمریکا از اسلام و ایران»، جستار‌های سیاسی معاصر، دوره ششم، شماره 4، صص 122-99.
شریفی طراز کوهی، حسین؛ آذری، مارال (1390). مسئولیت دولت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بین الملل بشر دوستانه شرکت های نظامی و امنیتی
خصوصی، فصلنامه آفاق امنیت شماره 12 صفحه 67-95
صراف‌پور، رضا؛ فرج‌زاده، داوود (1388)، «مروری بر جنگ‌افزارهای بیولوژیک به‌عنوان تهدیدی برای منابع آب شرب»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره 7، شماره 3، صفحه 307-299.
ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا (1398)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: نشر گنج دانش.
کرمی، علی؛ قاسمی، حامد (1389)، «نقش مقررات حفاظت زیستی در مرامنامه‌های اخلاقی و حقوقی در پژوهش‌های طب نظامی در اجرای اهداف کنوانسیون خلح سلاح بیولوژیک»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص 192-169.
مثنوی، عباس (1397). بررسی تطبیقی رویکرد دولت آمریکا و چین نسبت به عهدنامه های محیط زیستی پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
میرطاهر، رضا (1400)، نگاهی به فعالیت‌های بیولوژیک آمریکا پس از جنگ سرد، مصاحبه با نگارنده مقاله.
ورنر، سوربن؛ تانکارد، جیمز (1381)، نظریه‌های ارتباطات، مترجم: علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
Allison, Graham et al (1996), Avoiding Nuclear Anarchy: Containing the Threat of Loose Russian Nuclear Weapons and Fissile Material, MIT Press.
Animesh, roul (2010), "State Actors and Germ Warfare: Historical Perspective", Available at: https://idsa.in/cbwmagazine/StateActorsandGermWarfare_aroul
BBC (1998), "Murder in the name of war", Avalible at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/64344.stm
CDC (2018), "What CDC is Doing in Senegal", Avalible at: https://www.cdc.gov/globalhealth/countries/senegal/default.htm
Chomsky, Noam (2000), Rogue States: The Rule of Force in World, Publisher, South End Press; Second Printing edition
Cockerell, Isobel (2020), "A US-funded lab in Tbilisi, Georgia fights COVID-19 — and Russian disinformation", Available at:
Croddy, Eric A, Wirtz, James, Larsen, Jeffrey (2004), Weapons of Mass Destruction: An Encyclopedia of Worldwide Policy, Technology, and History, abc-clio.
Falk, Richard A. (1965), "The Claimants of Hiroshima", The Nation. Reprinted in Richard A. Falk, Saul H. Mendlovitz eds., ed. (1966), "The Shimoda Case: Challenge and Response", the Strategy of World Order, Volume: 1, New York: World Law Fund.
Forbes, Mark (2008), "Indonesian fears over US Navy laboratory", Available at: https://www.theage.com.au/world/indonesian-fears-over-us-navy-laboratory-20080426-ge70bl.html
Guillemin, Jeanne (2006), "Scientists and the history of biological weapons: A brief historical overview of the development of biological weapons in the twentieth century, Availabe at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16819450/
Hallday, Jon and Cumings, Bruce (1988), Korea The Unknown War, Penguin.
Hanley, Charles J., Mendoza, Martha (2000), "The Bridge at No Gun Ri: Investigative Reporting, Hidden History, and Pulitzer Prize", The Harvard International Journal of Press/Politics The MIT, Press Volume 5, Number 4, Fall, pp. 112-117
He-rim,jo (2019), "[Feature] Fear of biological agent strikes Busan as US troops continue biosurveillance project", Available at:
Hugh, O’Shaughnessy and Branford, Sue (2005), Chemical Warfare in Colombia: The Costs of Coca Fumigation, Available at:
      https://journals.sagepub.com/eprint/rhitbycqqmirnbnpbsum/full
jam news (2019), Biological laboratories created by Pentagon in Armenia one of topics of Russian FM visit to Yerevan, Available at: https://jam-news.net/biological-laboratories-created-by-pentagon-in-armenia-one-of-topics-of-russian-fm-visit-to-yerevan
Legal.un.org (1945), "Charter of the United Nations", Available at:
Lomsadze, Giorfi (2019), "Armenia to open doors of U.S.-built biolabs to Russia", Available at: https://eurasianet.org/armenia-to-open-doors-of-us-built-biolabs-to-russia
New Era (2017), "U.S. bio-warfare work in Africa", Available at:
Pasternack, Alex (2013), The US is building a bioweapons lab in Kazakhstan Available at:
Riedel, Stefan (2004), Biological warfare and bioterrorism: a historical review, doi: 10.1080/08998280.2004.11928002, Available
      at:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200679.
Rissanen, Jenni (2003), "Biological Weapons Convention: Nuclear Threat Initiative", Available at: www.nti.org/analysis/articles/biological-weapons-convention.
Slevin, Peter (2002), "U.S. Drops Bid to Strengthen Germ Warfare Accord", Washington Post.
Smart, Jeffery K (2009), Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare: Chapter 2 – History of Chemical and Biological Warfare: An American Perspective, Borden Institute.
Tass ussian news agency (2020), "Ukrainian opposition urges probe into US biolaboratories in Ukraine", Available at: https://tass.com/world/1145423
Undocs (2001), "Hoc Group. Protocol to the Biological Weapons Convention", Available at: https://undocs.org/bwc/ad%20hoc%20group/crp.8
united nations, human rights (1966), "International Covenant on Civil and Political Rights", Available at:
Xiaoyi, lin, shan jie (2020), "US deployment of bio-labs around the world creates security dilemmas in vulnerable regions", Available at:
Xinhua (2020), Roundup: U.S. military biologists stretch tentacles across Central Asia: media Edit by: huaxia Available at: