جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قراباغ: اهداف و پیامدهای ژئوپلیتیکی (با تأکید بر رویکردهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دکترای حقوق بین‌ا‌لملل عمومی، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران

چکیده

مناقشه قراباغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 به جنگ دوم قراباغ تبدیل شد. باکو در این جنگ توانست در قالب پروژه‌ای که ترکیه و رژیم صهیونیستی تدارک دیده بودند، به پیروزی هر چند ناقص ولی سریع برسد. این تحقیق درصدد است تا با استفاده از ادبیات نظری «ژئوپلیتیک تهاجمی»، ضمن مطالعه اهداف باکو در پروژه جنگ دوم قراباغ به پیامدهای ژئوپلیتیکی این جنگ و پیشنهادهای رسانه ­ای برای رسانه‌های برون‌مرزی ایران جهت تنویر افکار عمومی بپردازد. برای دست‌یابی به این اهداف، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می­ دهد که جمهوری آذربایجان علاوه بر آزادسازی سرزمین ­های اشغال شده خود در خارج از قراباغ به‌دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌‌طلبانه ژئواستراتژیک همسو با علایق آنکارا و تل‌آویو بوده است. هر چند جمهوری آذربایجان به بخشی از اهداف خود رسید، اما بازی ­های ژئوپلیتیکی شکل گرفته پس از جنگ 44 روزه همسو با اهداف ترکیه و رژیم صهیونیستی ادامه دارد. این موضوع دورنمای صلح پایدار در منطقه قفقاز را دچار ابهام می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Republic of Azerbaijan in the 2020 Nagorno- Karabakh War: Geopolitical Goals and Consequences (with Emphasis on Media Approaches)

نویسندگان [English]

  • Ali Amiri 1
  • Ahmad Kazemi 2
1 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 PhD in International Law, Department of International Law, Faculty of Humanities, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

The Nagorno-Karabakh conflict between the Republic of Azerbaijan and Armenia in 2020 led to the second Nagorno- Karabakh war. Baku was able to win the war, albeit incompletely but quickly, in the form of a project prepared by Turkey and the Zionist regime. This study, using the theoretical framework of "aggressive geopolitics", while studying Baku's goals in the Nagorno- Karabakh war project, seeks to study the geopolitical consequences of this war and the media proposals for the IRIB's world service media to enlighten public opinion. The descriptive-analytical method has been used to achieve these goals. The results of the article show that the Republic of Azerbaijan, in addition to the liberation of its occupied territories outside Nagorno- Karabakh, has pursued the achievement of geostrategic expansionism goals in line with the interests of Ankara and Tel Aviv. Although the country achieved some of its goals, but the geopolitical games formed after the 44-day war continue in line with the goals of Turkey and the Zionist regime. This situation obscures the prospect of lasting peace in the Caucasus region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2020 Nagorno- Karabakh War
  • Republic of Azerbaijan
  • War
  • Geopolitics
  • World Service Media
بیات، کاوه (1375)، «مسئله آذربایجان»، مجله گفتگو، شماره 12.
بیات، کاوه (1385)، «روزنامه: ایران شمالی، آیا جواب «های»، «هوی» است»، مجله گفتگو، شماره 47.
ترابی ­اقدم، محمود و اخگری، محمد (1397)، «نقش رادیو برون‌مرزی آذری در تبیین تاریخ مشترک ایران و جمهوری آذربایجان»، مطالعات تاریخ فرهنگی، سال نهم، شماره 35، صص 50-27.
جعفری­ فر، احسان و احرامی، سجاد (1397)، «سیاست خارجی آمریکا و روسیه در بحران قره ­باغ»، فصلنامه مطالعات سیاسی بین­ المللی، سال سوم، شماره 7، صص 64-49.
حافظ­نیا، محمدرضا (1396)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی.
حشمتی، (1398)، «افشای جزئیات روابط آذربایجان و اسرائیل علیه ایران/ نقش آذربایجان در ترور شهید علی‌محمدی»، پایگاه خبری مشرق، قابل دسترسی در:
https://www.mashreghnews.ir/news/1020154
حمیدی، احمد (1388)، «ترکیه، پان­ترکیسم و آسیای مرکزی»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شماره 5، صص 22-1.
رسولی، مجید و شریعتی، شهروز (1399)، «تحلیل ژئوپلیتیکی تهدید تروریسم بوکوحرام در غرب آفریقا»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال شانزدهم، شماره سوم، صص 228-203.
رشیدی، احمد و ملکی، ماری (1398)، «منافع روسیه و بحران ­های منطقه قفقاز جنوبی»، سیاست و روابط بین ­الملل، دوره 3، شماره 5، صص 68- 47.
کاظمی، احمد (1399)، «تاثیر جنگ دوم قراباغ بر ظرفیت ­های ژئوپلیتیک ایران در حوزه انتقال انرژی/ انگلیس چه نفعی از جنگ قراباغ می­برد»، پایگاه خبری تحلیلی مشرق، قابل دسترسی در:
کاظمی، احمد (21/07/1400)، «تحلیل مسایل قفقاز با تمرکز بر جمهوری آذربایجان»، قابل دسترسی در:
http://news.parstoday.com/newsfeed/15811877/view
Abushov, Kavus (2019), “Russian Foreign Policy Towards The Nagorno- Karabakh Conflict: Prudent Geopolitics, Incapacity Or Identity?”, East European Politics, Pp. 1-22.
Alieva, Leila (2021), “Securitization/De-Securitization And Attitudes In Azerbaijan In Reaction To The Karabagh Conflict”, Caucasus Analytical Digest No. 121.
Austvik, Ole Gunnar (2018), “Concepts Of Geopolitics And Energy Security”, In: IAEE Energy Forum, Pp. 25-28.
Baghirov, Orkhan (2017), “The Economic Impact Of The Nagorno-Karabakh Conflict And Ensuing Developments”, The Journal Of Diplomacy And International Relations
Benedikter, Roland (2021), “Nagorno-Karabakh: The Endless Conflict In The Black Garden”, E-International Relations, Jul 14, ISSN 2053-8626, Https://Www.E-Ir.Info/2021/07/14/
Castro Torres, José Ignacio (2020), “Nagorno Karabakh: A Gordian Knot In The Middle Of Caucasus”, IEEE Analysis Paper, No. 34/2020.
Center Of Analysis Of International Relation (2021), “The Military And Economic Consequences Of The Second Karabakh War For Armenian”, Available  At: https://Aircenter.Az/Uploads/Files/Military%20and%20economic%20consequences.Pdf
Cohen, Saul Bernard (2014), Geopolitics: The Geography Of International Relations, Rowman & Littlefield Publishers.
Dadparvar, Shabnam; Azizi, Saeed (2020), “Exploring Turky’s Strategic Goals In Caucasus Region During The 2020 Nagorno- Karabakh Crisis”, International Relations And Diplomacy, Vol. 8, No. 11, Pp. 475- 482
Dalby, Simon;  Routledge, Paul & O’Tuathai, Gearoid (2006), The Geopolitics Reader, Routledge.
Dodds, Klaus (2002), Geopolitics In A Changing World, pearson Educational Limited.
Dorsey, James M. (2020), “The Caspian Sea Battleground: Is The Second Karabakh War A Cause Or Consequence?”, Responsible Statecraft, Available  At:
      https://Responsiblestatecraft.Org/2020/12/20/
Ergun, Ayca & Aliyev, Ana (2020), “An Account On Karabakh War: Why Now And Then What?”, Panorama, E-Publication, Available  At,
      https://www.Uikpanorama.Com/Blog/2020/11/09/An-Account-On-Karabakh-War-Why-Now-And-Then-What/
Flint, Colin & Taylor, Peter. J. (2018), Political Geography,World-Economy, Nation-State And Locality, Routledge.
Gamaghelyan, Philip & Rumyantsev, Sergey (2021), “The Road To The Second Karabakh War: The Role Of Ethno-Centric Narratives In The Nagorno-Karabakh Conflict”, Caucasus Survey.
Harutyunyan, Karen (2021), “Armenia Should Keep The Status Quo Vis-À-Vis Enclaves With Azerbaijan”, Civilnet, Available At:
      https://www.Civilnet.Am/News/624526/Armenia-Should-Not-Exchange-Enclaves-With-Azerbaijan/?Lang=En
Hedenskog, Jakob; Lund, Aron & Norberg, Johan (2020), “The End of the Second Karabakh War: New Realities In The South Caucasus”, FOI, Foi Memo: 7405, Project No: A112001.
Hedlund, Stefan (2021), “Turkey’s Push For Greater Influence In Central Asia”, Geopolitical Intelligence Services.
Isayev, Heydar (2021), “Fate Of Ex-Soviet Exclaves Uncertain In The Wake Of Armenia-Azerbaijan War”,  Eurasianet, Available At:
      https://Eurasianet.Org/Fate-Of-Ex-Soviet-Exclaves-Uncertain-In-The-Wake-Of-Armenia-Azerbaijan-War
Jan, Amir; Faiz, Jalal; Munir, Gulshan And Rad, Abdul (2021), “The Geopolitical Implications Of The Nagorno- Karabakg Conflict”, Journal Of Critical Reviews, Vol 8, Issue 02, Pp. 1378- 1382.
Krnjevic, Damjan (2021), “Geopolitics And The Second Karabakh War”, Caucasus Strategic Perspectives, Volume 1, Issue 2, Pp. 35- 56.
Lévesque, Jacques (2020), “The Origins And Ulterior Consequences Of The Nagorno-Karabakh War: Barometer Of Russia’s Relations With Turkey”,Network For Strategic Analysis (NSA), 16 December, Accessible At: Https://Ras-Nsa.Ca/Publication/
Mccoll, R. W. (2005), Encyclopedia Of World Geography, Published By Facts On File.
Modebadze, Valeri (2021), “The Escalation of Conflict Between Armenians And Azerbaijanis And The Problems Of Peaceful Resolution Of The Nagorno-Karabakh War”, Journal Of Liberty And International Affairs, 6(3), 102-110.
Petrosyan, Syuzanna (2021), “Soviet-Era Enclaves At The Heart Of Armenian-Azerbaijani Border Crisis”, Civilnet, Available At:
      https://www.Civilnet.Am/News/608235/Soviet-Era-Enclaves-At-The-Heart-Of-Armenian-Azerbaijani-Border-Crisis/?Lang=En
Radnitz, Scott (2019), “Reinterpreting the Enemy: Geopolitical Beliefs and The Attribution Of Blame In The Nagorno-Karabakh Conflict”, Political Geography, Volume 70, Pp. 64- 73.
Shafiyev, Farid (2021), “Azerbaijan And Israel: Friendship Of Values”, Israel Hayom, Available At: https://www.Israelhayom.Com/Opinions/Azerbaijan-And-Israel-Friendship-Of-Values/
Shahbazov, Fuad (2021), “The Second Karabakh War And Caspian Energy”, The Central Asia- Caucasus Analyst, Available At:
      http://Cacianalyst.Org/Publications/Analytical-Articles/Item/13668-The-Second-Karabakh-War-And-Caspian-Energy.Html
Stawarz, Pawel (2020), “The Impact Of The Second Karabakh War On Azerbaijan's Position In The South Caucasus - Opportunities And Threats”, Studia Wschodnioeropejkise
Stronski, Paul (2021), “The Shifting Geography of the South Caucasus”, carnegie: Endowment For International Peace,
Tertrais, Bruno (2021), “Armenia-Azerbaijan: The Fire Beneath The Ashes”, Institut Montalgne, Available At:
      https://Www.Institutmontaigne.Org/En/Blog/Armenia-Azerbaijan-Fire-Beneath-Ashes
Vakulchuk, Roman; Overland, Indra And Scholen, Daniel (2020), “Revewable Energy And Geopolitics: A Review”, Renewable And Sustainable Energy Review, Volume 122, Pp. 1-12.
Valiyev, Anar (2021), “Karabakh After The 44-Day War: Russian Peacekeepers And Patterns”, ponars Eurasia Policy Memo, No. 705, August 2021
Vatankhah, Zeynab & Navazeni, Bahram (2021), “Turkey's Approach to the Nagorno-Karabakh Crisis (2003-2020)", The Quarterly Journal Of Political Studies Of Islamic World, Vol.9, Pp, 19-39.
Waal, Thomas De (2021), “Unfinished Business In The Armenia- Azerbaijan Conflict”, Carnegie For International Peace, Available At:
      Https://Carnegieeurope.Eu/2021/02/11/Unfinished-Business-In-Armenia-Azerbaijan-Conflict-Pub-83844