ابعاد نقض حقوق‌بشر در محدودیت‌های دارویی ناشی از تحریم‌های واشنگتن علیه ایران؛ نحوه بازنمایی آن در رسانه‌های آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، مجتمع مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، حوزه دارو، درمان و سلامت ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، مطالعه ابعاد نقض حقوق بین‌الملل ‌بشر در ایجاد محدودیت دارویی در ایران از منظر قواعد حقوق‌بشری و تعهدات بین‌المللی حائز اهمیت است. بر این اساس، این مقاله به سؤالاتی از قبیل مشروعیت حقوقی- بین‌المللی ایجاد محدودیت دارویی در ایران و ابعاد نقض حقوق بین‌الملل بشر در ایجاد این محدودیت، پاسخ داده است. روش پژوهش در بررسی قواعد حقوق بین‌الملل بشر، گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری در ایران و رسانه‌های بین‌المللی آمریکایی، توصیفی- تحلیلی بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، بر حق دسترسی ایرانیان به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی و نیز حق بر سلامتی به‌ویژه در زمان مقابله با کرونا، تأثیرات منفی قابل‌ملاحظه‌ای گذاشته است. گزارش‌های اندیشکده‌ها و رسانه‌های بین‌المللی آمریکا نیز نقش تحریم‌های این کشور در محدودیت دارویی در ایران و ایجاد اخلال در روند ارسال دارو و تجهیزات درمانی به ایران را تائید می‌کنند که حاکی از تروریسم دارویی واشنگتن علیه تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of Human Rights Violations in Drug Restrictions Resulting from Washington's Sanctions against Iran; the Way of Representation in the American Media

نویسندگان [English]

  • Javid Montazaran 1
  • Reza Musazadeh 2
1 Master of International Relations, Management and Soft Technologies Complex, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran
چکیده [English]

US sanctions have affected Iranians' medicine, treatment and health. Therefore, the study of the dimensions of international human rights violations in creating medicine restrictions in Iran is important from the perspective of human rights rules and international obligations. Accordingly, this article answers questions such as the international legal legitimacy of medicine restrictions in Iran and the dimensions of international human rights violations in creating these restrictions. The research method in examining the rules of international human rights, reports of human rights organizations and the American international media has been descriptive-analytical. The results show that US sanctions against Iran have had a significant negative impact on Iranians' right to access medicine, treatment and medical equipment, as well as their right to health, especially in the fight against Coronavirus disease. Reports from US think tanks and international media also confirm the role of US sanctions in restricting medicine in Iran and disrupting the delivery of drugs and medical equipment to Iran, all of which indicate Washington's drug terrorism against Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • International Human Rights
  • Right to Drug Access
  • US International Media
آرایی، وحید و قاسمی، ابوالفضل (1396)، «تحریم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و بررسی تحریم‌های اقتصادی ایران در زمینه هسته‌ای»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، بهار و تابستان، شماره 307.
آل‌کجباف، حسین؛ انصاریان، مجتبی (1393)، «تأثیر تحریم‌های یکجانه و چند‌جانبه بر ایران از منظر حق بشر سلامت»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره بیست و نهم، سال هشتم.
ایوانز، گراهام و نونام جفری (1381)، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیر‌زاده و حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان.
حدادی، مهدی (1382)، «تحریم‌های بین‌المللی: ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرای بین‌المللی»، اندیشه‌های حقوقی، دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان.
تسنیم (1399)، «شرح رنج بیماران پروانه‌ای به‌دلیل تحریم‌های بانکی و دارویی ایران از سوی آمریکا»، قابل دسترسی در:
زمانی، سیدقاسم و همکاران (1395)، «تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان.
زایدل، آیگناتس و دیگران (1397)، حقوق بین‌الملل اقتصادی، (ترجمه و تحقیق: سیدقاسم زمانی)،‌ تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
فیروزمند، لیلا (1394)، «نقش تحریم بر بهداشت عمومی از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
منصوریان، ناصرعلی (1399)، «یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده و تدابیر فراسرزمینی و تحریمی آن دولت در تعارض با حقوق بین‌الملل»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 23، شماره 9، پاییز.
محمدی‌الموتی، محسن؛ جلالی، محمود؛ شوشتری؛ مهدی (1396)، «حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی انسان‌پژوهی دینی، سال چهاردهم، شماره 73، بهار و تابستان.
منتظران، جاوید (1397 ب)، «مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل و راهکار پیش‌روی ایران»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، قابل دسترسی در:
منتظران، جاوید (1399 ب)، «نقض حق بر سلامت ایرانیان در وضعیت فراگیری کرونا و مسئولیت آمریکا»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، قابل دسترسی در:
منتظران، جاوید (1399 الف)، «تمرد آشکار آمریکا از اجرای دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری (تحریم‌های آمریکا و اخلال در نظام بهداشت و درمان ایران)»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، قابل دسترسی در:
نبی‌زاده اربابی، محمدرضا و احمد‌حکیم، مصطفی (1399)، «نقش تحریمات بر بهداشت شهروندان از دیدگاه حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی عراق»، ششمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات حقوقی و قضایی.
نیاورانی، صابر، جاوید، احسان (1395)، «حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت‌نامه تریپس و چالش حمایت از حق‌بین المللی بشر بر سلامت»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 54، بهار- تابستان.
ساعد (1399)، «چرا ایران باید دوباره در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت ثبت می‌کرد؟» قابل دسترسی در:
 https://www.tabnak.ir/fa/news/988662
سادات‌اخوی، سیدعلی؛ ملکی‌عزین‌آبادی، روح‌الله (1396)، «محدودیت‌های دارویی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل»، راهبرد سیاسی، سال اول تابستان 1396 شماره 1
 Azodi, Sina (2019), "How US sanctions hinder Iranians’ access to medicine", Available at:
 abcnews (2019), "Cancer patients put at risk over Iran sanctions", Available at: https://abcnews.go.com/International/video/cancer-patients-put-risk-iran-sanctions-67916441
 abcnews (2020), "After US withdrawal from Iran nuclear deal, restored sanctions put cancer patients at risk", Available at:
Benjamin, Medea and Gold, Ariel (2020), "To Help Stem Coronavirus, Lift the Sanctions on Iran", Available at:  https://fpif.org/to-help-stem-coronavirus-lift-the-sanctions-on-iran/
Baek, Buhm Suk (2008), "Economic Sanctions Against Human Rights Violations", Cornell Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers. 11.
undocs (17 April 2020), Committee on Economic, Social and Cultural Rights,Statement on the coronavirus disease (covid-19) pandemic and economic, social and cultural rights, Available at:
Cashman, Kevin and Kharrazian, Cavan (2019), "US Sanctions Are Designed to Kill", Available at: https://cepr.net/us-sanctions-are-designed-to-kill/
Gordon, Philip H.  and Tabatabai, Ariane M (2020), "Trump must ease sanctions against Iran or face a humanitarian catastrophe", Available at: https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/25/trump-must-ease-sanctions-against-iran-or-face-humanitarian-catastrophe/
Javaid, Rehman (2021), "General Assembly, Seventy-sixth session, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran", Available at:
hrw (2019), ”Maximum Pressure”  US Economic Sanctions Harm Iranians, Right to Health ", October 29, 2019, Available at:
47Organizations Call on President Biden to Offer Iran Humanitarian Relief peace & diplomacy, november 2, 2021, Available at:
      https://www.niacouncil.org/press_room/47-organizations-call-on-president-biden-to-offer-iran-humanitarian-relief/
Iran’s Pharmaceutical Crisis Is Not a Result of US Sanctions, october 31, 2019, Available at: https://www.iranfocus.com/en/economy/34034-iran-caspian-water-transfer-for-public-service-or-plunder/
icj (1999), "international court of justice reports of judgments, advisory opinions and orders lagrand case (germany v. united states of america (request for the indication of provisional measures)", order of 3 march 1999, Available at: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/104/104-19990303-ord-01-00-en.pdf
icj (2005)," international court of justice reports of judgments, advisory opinions and orders case concerning armed activities on the territory of the congo (democratic republic of the congo v. uganda)", judgment of 19 december 2005, Available at:  https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-jud-01-00-en.pdf
icj (2018), "international court of justice reports of judgments, advisory opinions and orders alleged violations of the 1955 treaty of amity, economic relations, and consular rights) islamic republic of iran v. united states of america(, order of 3 october 2018, Available at: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20181003-ord-01-00-en.pdf
icescr )1966(, UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Kermalli, Shenaz (2020), "Iran’s ‘butterfly children’ impacted by sanctions and corruption", Available at:  
Kebriaeezadeh ,Abass (2019), U.S. Sanctions Are Killing Cancer Patients in Iran, august 14, 2019,  Available at:
Mortazavi, Negar (2020), "Iran’s Nurses Are Martyrs to Trump’s Maximum Pressure", Available at: https://foreignpolicy.com/2020/04/16/iran-nurses-coronavirus-martyrs-sanctions-trump-maximum-pressure/
ohchr (2020), "UN rights expert urges Governments to save lives by lifting all economic sanctions amid COVID-19 pandemic", Available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E
Ohchr (2018), "Iran sanctions are unjust and harmful, says UN expert warning against generalised economic war", Available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23469&LangID=E
ohchr (2021), "Permanent state of emergency cannot be used as a justification or ground for unilateral sanctions", Available
Report of the Secretary-Genera General Assembly (2021), "Seventy-sixth session, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran", Available at: https://bit.ly/3nRfXLu
rules of international court of justice (1978), Available at: https://www.icj-cij.org/en/rules
Sanctions Have Not Reduced Iran’s Pharmaceutical Imports From EU, Data Show )October 30, 2019(, Available at:
 https://www.fdd.org/analysis/2019/10/30/sanctions-have-not-reduced-irans-pharmaceutical-imports-from-eu-data-show/
Treasury Targets Billion Dollar Foundations Controlled by Iran’s Supreme Leader, January 13, 2021, Available at:
United Nations General Assembly. International Covenant‌ on‌ Economic, Social and Cultural Rights )1966(, Available at:
      http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Accessed June‌ 6, 2016‌.
UN General Assembly‌. Universal‌ Declaration‌ of Human Rights, (1948), Available at: http://www.refworld.org/docid‌/3ae6b3712c‌.html. Accessed June. 2016, 6
UN Special Rapporteur (2020), "Sanctions are bringing suffering and death", UN Special Rapporteur, Available at:
World Health Organization. Constitution of World Health Organisation (1960), Available‌ at:
      http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf. Accessed June 6, 2016