جایگاه افغانستان در طرح چینی ابتکار کمربند-راه (با تأکید بر راهکارهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

افغانستان، همسایه چین است و با جایگیری در قلب آسیا، برای بازیگران جهانی از جمله چین مهم است. افغانستان به‌همراه پاکستان در طرح ابتکار-راه مشارکت دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که اهداف چین از عبور طرح ابتکار کمربند-‌راه از مسیر افغانستان چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از رویکردهای نظری موازنه‌سازی، نظریه رژیم‌های بین‌المللی و نظریه وابستگی متقابل به تبیین اهداف و اقدامات قدرت‌های جهانی و به‌ویژه چین در صحنه سیاسی افغانستان پرداخته و نقش رسانه‌های برون‌مرزی صدا‌و‌سیما در بازتاب این موضوع را مدنظر قرار داده است. بر اساس نتایج، بهبود اوضاع اقتصادی منطقه ناآرام سین‌کیانگ در شمال غرب چین، تثبیت جایگاه اقتصادی و تجاری چین در آسیای مرکزی، توسعه نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و پاکستان و احیای جایگاه سنتی چین در مسیر راه ابریشم در چارچوب یک کریدور وسیع زمینی و دریایی با غرب آسیا و اروپا از جمله انگیزه‌ها و دلایل شکل‌گیری طرح چین محسوب می‌شود. همچنین چین به‌دلیل رقابت با قدرت‌های بزرگ، خواهان به‌حداقل رساندن نقش آنها در افغانستان و رسیدن به توازن قدرت با آنهاست؛ بنابراین درصدد جلب اعتماد افغانستان برآمده و خواستار عبور این طرح از افغانستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Approaches of American Television Channels in Interview with The Iranian Seventh President

نویسندگان [English]

  • Nowruz Hashemzehi 1
  • Mohammad Atashdast 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences and Communication, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 MA in Regional Studies, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Interviews with executives from different countries are one of the strategies of the American media to challenge the policies of those countries in the global and domestic arenas. The present study aims to clarify the layers of hidden meanings in the texts of the interview questions of American television channels with Dr. Hassan Rouhani as President of Iran. The question is what are the discourse approaches of American television channels in this regard? Accordingly, eight full transcripts of interviews posed to President of Iran in the Eleventh and Twelfth Governments by the three channels CNN, NBC, and PBS were formulated and detailed based on discourse analysis of Lacla and Mouffe's. The result shows that the governing ideology of the American media under study, move towards a new articulation of discourse signs by de-articulating the discourse of the Islamic Republic of Iran domestically and internationally. In order to achieve this goal, these networks have used various types of techniques and created dualistic and hostile dualities. Efforts to legitimize the Zionist regime; Inducing a rift between officials and the people in Iran's internal affairs; Iran's support for Bashar al-Assad; The induction of the US superpower and Iran's need to build better relations with the United States and Iran's nuclear activities were identified as central implications of the main topics covered in the interviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American TV Channels
  • Discourse Analysis
  • Discourse Articulation
  • The Seventh President of Iran
امیراحمدیان، بهرام و صالحی‌دولت‌آباد، روح‌الله (1395)، «ابتکار جاده ابریشم جدید چین (اهداف، منافع و چالش­ها)»، فصلنامه مطالعات روابط بین ­الملل، سال نهم، شماره 36، صص 42-1.
تمنا، محمد (1387)، بررسی استراتژی ایالات متحده آمریکا و افغانستان، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
توسلی‌رکن‌آبادی، مجید و شاد، محمد (1393)، «درآمدی بر تحول پارادایمی معرفت و تکوین انگاره پلورالیسم»، فلسفه علم، دوره 4، شماره 1، صص 85 – 53.
تیشه­ یار، ماندانا، تویسرکانی، مجتبی (1396)، «مبنای ژئوپلیتیک راه ابریشم آمریکا و چین در آسیای مرکزی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 99، صص 25- 1.
 جمشیدی، محمد، خاتمی، حسام (1399)، «نقش ابتکار طرح یک کمربند یک راه در نظم نوین اقتصادی چین»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 50، شماره 1، صص 20-1.
خداقلی‌پور، علیرضا (1396)، «ابتکار کمربند ـ راه چین و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و یکم، شماره 1، صص 49- 17.
دهشیار، حسین (1382)، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 رفیع، حسین (1392)، «استراتژی آمریکا در تقابل با نفوذ اقتصادی سیاسی و امنیتی چین در آسیای مرکزی»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 19، شماره 83، صص 106-81.
سازمند، بهاره و رمضانی، احمد (1398)، «منطقه‌گرایی اقتصادی در شرق آسیا: آسه آن + 3 یا آسه آن+6؟»، فصلنامه بین ­المللی ژئوپلیتیک، شماره 1 (پیاپی 53)، صص 206- 180.
سیف‌زاده، حسین (1372)، نظریه­ های مختلف در روابط بین ­الملل، تهران: نشر سفیر.
شفاهی، مرتضی (2019)، «بررسی جایگاه افغانستان در طرح یک کمربند، یک جاده و تأثیر آن بر اقتصاد افغانستان»، انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان، قابل دسترسی در:
https://aiss.af/persian/aiss/news_details/opinions/5d61295516140
شفیعی، نوذر، و صالحی‌دولت‌آباد، روح‌الله (1395)، «تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 22، شماره 94، صص 102-72.
شیدا، وانگ وکای، پیتر (1398)، مجموعه مقالات چین، چشم‌انداز اقتصادی کمربندجاده ابریشم، (ترجمه و ویراستاری زیر نظر ابوالفضل غیاثوند)، مرکز بررسی­ های استراتژیک ریاست جمهوری، تهران: کتاب راهبرد.
علی‌بابایی، مجتبی (1370)، موازنه قوا در روابط بین ­الملل، تهران: نشر همراه.
 فرزین‌نیا، زیبا (1388)، مثلث آسیایی چین هند و پاکستان، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
 قوام، عبدالعلی (1370)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین ­الملل، تهران: نشر سمت.
 قوام، عبدالعلی (1393)، روابط بین­ الملل، نظریه ­ها و رویکرد­ها، تهران: نشر سمت.
 کوزه‌گر‌کالجی، ولی (1397)، نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی راه ابریشم چین، (ابتکار یک کمربند- یک راه)، با تأکید بر چشم انداز و رویکردهای رسانه ­ای برون‌مرزی، واحد پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا‌و‌سیما.
کوزه­ گر‌کالجی، ولی (1394)، ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی؛ تعامل و تقابل با سیاست خارجی آمریکا، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
­یزدانی، عنایت ­الله و شاه­‌محمدی، پریسا (1393)، «­بررسی وجوه مثبت و لزوم پویایی ایران در ابتکار کمربند اقتصادی از منظر مکتب کپنهاگ»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 20، شماره 88، صص 166-141.
 یزدانی، عنایت ­الله و شاه‌محمدی، پریسا (1395)، «ابتکار کمربند– راه: قوام نظریه هارتلند»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 22، شماره 96، صص 188- 163.
- Brzezinski, Z & JJ, Mearsheimer (2005),”clash of the Titans”, Foreign Policy, No. 146.
- Brugier, Camille (2014), "China’s Way: the New Silk Road”, European Union Institute for Security Studies, Available at: https://www.files.ethz.ch/isn/182346/Brief_14_New_Silk_Road.pdf
- Christina, Lin (2011), “China’s New Silk Road to the Mediterranean: The Eurasian Land Bridge and Return of Admiral Zheng He”, ISPSW Strategy Series 165, Berlin: ISPSW,
- Clinton, Hillary (2011), "Progress Noted, but Questions Remain over New Silk Road Initiative”, U.S. Department of State, available at: www.state.gov/secretary.
- Clarke, Michael (2016), "One Belt, One Road and China's emerging Afghanistan dilemma", Australian Journal of International Affairs Issue, Vol. 70, No.5, pp. 563-579.
- Esteban, Mario and Otero-Iglesias, Miguel (2015(,"What are the Prospects for  the  New  Chinese-Led  Silk  Road  and  Asian  Infrastructure  Investment  Bank?”, Real Instituto Elcano, available at: https://b2n.ir/u99459
- Fedorenko, Vladimir (2013), "The New Silk Road Initiatives In Central Asia, Institute
Washington DC, at: www.rethinkinstitute.org/wp-content
- Jervis, Robert (1976(, Perception and Misperception in International Politics, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kaplan A.Morton (2003), System and procces in international politics, public: morality.
- Kuchins, Andrew and Sanderson, Tom, (2013), “Northern Distribution Network (NDN)”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Available at: http://csis.org/program/northern-distribution-network-ndn
- Mersheimer, Johnt and Zbigniew Brezeznski (2005), “Clash of Titans”, Foreign Policy.
 Najam Rafique & Fahad Humayun (2012), “Washington and the New Silk Road: A New
Great Game in Asia", Strategic Studies, Vol. 31/32, winter 2011 & spring 2012, pp.1-18
-  Mouritzen ,Hand (1997), “Kenneth Waitz: A critical Rationlist between International politics and doregn policy” ,iver b. Neumann and ole Weaver, (eds) The Future of Interational Relation: Maters in making , New York: NY: Rouhedge.
- Safi, alizad, Mariama, bismellah, (2018), "Integrating Afghanistan into the Belt and Road Initiative Review", Analysis and Prospects, Friderich Ebert Stiftury.
Swaminathan, Aarthi (2020), Biden is relentless on one China issue, finance: The New Silk     Road, Available at: https:// yahoo.com/news/biden-china-climate-change-new-silk- road-143657484.html.
- Waltz, K.N) 1979), Theory of International Politics, New York: Random House.
 Zimmerman, Thomas (2015), “The New Silk Roads: China, the U.S., and the Future of Central Asia”. Center on Inernational Cooperation, New York University, Available at: www.business-standard.com.