چشم‌انداز و سناریوهای جایگاه طالبان در عرصه حکمرانی‌ آینده افغانستان (با تأکید بر رویکردهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

با سقوط حکومت طالبان در سال 2001م (1380 ش)،‌ حضور این گروه در عرصه قدرت افغانستان کمرنگ گردید ولی طالبان با گذشت زمان، ضمن تقویت مواضع خود، به‌عنوان نیرومندترین بازیگر اپوزیسیون در این کشور ظهور کرد و به‌دنبال ایفای نقش مؤثر در آینده افغانستان است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چشم‌انداز جایگاه طالبان در عرصه حکمرانی آینده افغانستان چیست؟ بر این اساس، هدف اصلی مقاله، ارائه چشم‌انداز و تحلیل سناریوهای مربوط به جایگاه طالبان در عرصه حکمرانی آینده افغانستان است. چارچوب نظری مقاله، نظریه عصبیت ابن‌خلدون است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. فرضیه اصلی ‌این است که قدرت طالبان در افغانستان و به‌خصوص نفوذ و مشروعیت این گروه پس از امضای توافق صلح با آمریکا و فضای حاکم بر مذاکرات بین‌الافغانی افزایش یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان جایگاه طالبان را در ‌آینده‌ افغانستان نادیده گرفت. به نظر می‌رسد طالبان در کوتاه‌مدت و در جریان مذاکرات بین‌الافغانی، بحث مشارکت در قدرت را پیگیری خواهد کرد؛ اما در بلند‌مدت، قصد تصاحب کامل قدرت در افغانستان را خواهد داشت؛ موضوعی که نتیجه آن، مقاومت سایر گروه‌ها و ادامه نا‌امنی‌ها در این کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspectives and Scenarios of the Taliban's Position in Future Afghanistan's Governance (with Emphasis on Media Approaches)

نویسنده [English]

  • zahra Mahmoodi
PhD in International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the fall of the Taliban government in 2001, the group's presence in Afghanistan diminished, but over time, the Taliban strengthened their position and emerged as the strongest opposition player in the country, seeking to play an effective role in Afghanistan's future. The main question of the article is, what is the perspective of the Taliban's position in the future governance of Afghanistan? Accordingly, the main purpose of this article is to provide a perspective and analysis of scenarios related to the position of the Taliban in the future governance of Afghanistan. The theoretical framework of the article is Ibn Khaldun's theory of Asabiyyah. The research method is descriptive-analytical. The main hypothesis is that the Taliban's power in Afghanistan and in particular its influence and legitimacy, has increased since the signing of the peace agreement with the U.S as well as the atmosphere in the intera-Afghan talks. The findings show that the Taliban's position in Afghanistan's future cannot be ignored, and this group's interests must be considered in determining the country's future. It seems that the Taliban will pursue the issue of participation in power in the short term and during the intera-Afghan talks; but in the long run, it intends to seize full power in Afghanistan; the result will be the resistance of other groups and the continuation of insecurity in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • U.S
  • Taliban
  • Intera-Afghan talks
  • IRIB World Service
امامی، حسام‌الدین (1378)، افغانستان وظهورطالبان، تهران: شاب.
باقری، اسماعیل (1398)، «مذاکرات صلح امریکا و طالبان»، سخنرانی در نشست تخصصی مسائل افغانستان، موسسه مطالعاتی اندیشه‌سازان نور.
پهلوانی، مهرداد (1391)، «رویکرد بازیگران مؤثر در افغانستان؛ چالشی در برابر مذاکرات صلح با طالبان»، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره 3، صص 711-741.
سالنگی، عبدالشکور (22 شهریور 1399)، «نگاهی ‌آینده‌نگر به مذاکرات بین‌الافغانی»، موسسه مطالعات راهبردی شرق، سال هشتم، قابل دسترسی در:
http://www.iess.ir/fa/analysis/2350/
 شفیعی، نوذر (1397)، «همکاری ایران و طالبان برای دفع داعش است؟!»، دیپلماسی ایرانی، قابل دسترسی در:
 http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1980899
 شفیعی، نوذر (1395)، "تبیین عوامل موثر بر اتخاذ استراتژی دولت ترامپ نسبت به افغانستان"، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش ­های روابط بین­ الملل، دوره اول، شماره بیست و چهارم. صص 109-132
رفیع، حسین و بختیاری‌جامی، محسن (1393)، «چالش­های صلح در افغانستان»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 20، شماره 88. صص 58 -33.
سجادی، عبدالقیوم (1377)، «طالبان؛ ایران و پاکستان. مطالعه سیاست خارجی ایران، پاکستان و عربستان درباره افغانستان»، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، سال اول، شماره  دوم، صص 247-268.
سعادت، عوضعلی (1385)، «افغانستان؛ گذر از گفتمان قومیت به گفتمان ملیت»، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه فردا، سال اول، شماره 3، زمستان، صص 204-184.
قراگوزلو، محمد (1380)، "افغانستان پایان همایش بنیادگران"، اطلاعات سیاسی واقتصادی، شماره 173-174.
کامل، عبدالرحیم (5 مهر 1399)، «دورنمای گفتگوهای صلح در دوحه»، موسسه مطالعات راهبردی شرق، سال هشتم، شماره 329، صص 9-7.
محمودی، زهرا (1398)، «تحلیل توافق‌نامه صلح آمریکا و طالبان و امکان‌سنجی اجرای آن»، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل دسترسی در
http://tabyincenter.ir/36137
 مصباح‌زاده، سیدمحمدباقر (1399)، «سناریوهای فراروی مذاکرات بین‌الافغانی»، موسسه مطالعات راهبردی شرق، قابل دسترسی در:
http://www.iess.ir/fa/analysis/2075/
 مقدمه ابن خلدون (1375) مترجم: محمد پروین گنابادی، تهران: شرکت علمی و فرهنگی.
ملازهی، پیرمحمد (1399)، «بیم و امیدهای مذاکرات بین‌الافغانی»، شورای راهبردی روابط خارجی، قابل دسترسی در:
 https://www.scfr.ir/fa/300/30101/127063
 موسوی، سیدرسول (1398)، «مذاکرات صلح آمریکا و طالبان»، سخنرانی در نشست تخصصی مسائل افغانستان، موسسه مطالعاتی اندیشه‌سازان نور.
نظری، فرزاد (1398)، "بررسی تطبیقی مبانی سیاسی طالبان با داعش براساس نظریه تحلیل گفتمان"، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های سیاسی و بین ­المللی، سال دهم، شماره فوق ­العاده، صص 227-250.
- Afghanistan: Background and U.S Policy: In Brief (November 10,2020), Congressional Research Service, Available at: https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf
-Allen ,John (March 5, 2020),"The US-Taliban peace deal: A road to nowhere", Brookings Institution,Available at: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/05/the-us-taliban-peace-deal-a-road-to-nowhere/
- Chaudhuri, Rudra (June 2020), "Dealing With the Taliban: India’s Strategy in Afghanistan After U.S. Withdrawal", Carnegie Endowment for International Peace, Available at: https://carnegieendowment.org/files/Chaudhuri_Shende_-_Afghanistan.pdf
-Gilsinan, Kathy (February 29, 2020), "The U.S. Once Wanted Peace in Afghanistan,"The Atlantic, Available at: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/02/united-states-taliban- afghanistan-peace-deal/607234/
- Hakimi, Hameed (Nov 2020), "Intra-Afghan peace talks: outlook and implications", Chathamhouse, Available at: https://www.chathamhouse.org
-Kapila, Subhash (March 9, 2020), "Afghanistan: US-Taliban Peace Deal Perceptually Unsustainable", Available at: https://www.eurasiareview.com/09032020-afghanistan-us-taliban-peace-deal-perceptually-unsustainable-analysis
-Maizland, Lindsay (2020b), "The Taliban in Afghanistan", Available at: https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan
- Quinn, Colm (March 8, 2021), "Blinken Threatens May 1 Afghan Troop Withdrawal",Foreign Policy, Available at: https://foreignpolicy.com/2021/03/08/afghanistan-letter-blinken-ghani/
- Rasouli, Mohammad (2020)," The U.S. Approach to Peacebuilding in Afghanistan: A foreignpolicyComparative Analysis of George W. Bush, Barack Obama, and Donald Trump Administration Policies in Afghanistan", City University of New York , Available at:  https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?
-Schmeidl, Susanne (2020), "Afghanistan- what’s next?", Available at: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/afghanistan-what-s-nex.
- Statement by the North Atlantic Council on Afghanistan (29 Feb. 2020), Available at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_173977.htm