راهبردهای ارتقای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران برای برون‌مرزی صداوسیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی معاونت برون‌مرزی صداوسیما از مهمترین منابع و ابزارهای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شوند که ارتقای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از اهداف آنهاست. هدف این مقاله، ارائه راهبردهای ارتقای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران برای برون‌مرزی صداوسیما جهت حضور مؤثرتر رسانه‌ای در روندهای سیاسی و غیرسیاسی منطقه‌ای و جهانی و ارتقای قدرت نرم ایران است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی، طی سه مرحله، استفاده از نظرات 31 خبره حوزه رسانه و با بهره­گیری از الگوی برنامه­ریزی راهبردی انجام شده است. بر این اساس مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید برای برون‌مرزی صداوسیما و راهبردها نگاشته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد راهبردهای رقابتی مناسب­ترین راهبردها برای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی برون‌مرزی در راستای ارتقای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران هستند. مهمترین راهبرد به دست آمده «ایجاد گروه اندیشه‌ورزی مدیریت ادراک و تشکیل تیم سردبیران ویژه خبری دانشی و باتجربه در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی برون‌مرزی» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Promoting Public Diplomacy of the Islamic Republic of Iran for IRIB World Service

نویسنده [English]

  • Ahmad Aminfard
PhD in Media Management, Central Tehran Brach, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The radio and television networks of IRIB World Service are among the most important sources and tools of public diplomacy and media in Iran in the regional and global arenas, which is one of the goals of promoting public diplomacy and soft power of the Islamic Republic of Iran. The purpose of this article is to present strategies for promoting public diplomacy of the Islamic Republic of Iran for IRIB World Service in order to have a more effective media presence in regional and global political and non-political processes as well as promoting Iran's soft power. Using the Delphi method, this research has been done in three stages.  The opinions of 31 media experts and strategic planning model has been used. Based on this, the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats for IRIB World Service and strategies have been written. The results of this study showed that competitive strategies are the most appropriate strategies for IRIB World Service radio and television networks in order to promote public diplomacy in the Islamic Republic of Iran. The most important strategy of this research is "creating a thought-provoking group of perception management and forming a team of special knowledgeable and experienced news editors in radio and television networks of IRIB World Service".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Public and Media Diplomacy
  • Soft Power
  • IRIB World Service
آلتون، سی‌پلینو؛ جک‌روی (1375)، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه حسن پستا، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
اسماعیلی، محمد (1388)، دیپلماسی رسانه­ای با تأکید بر نقش سازمان صدا‌و‌سیما، تهران: موسسه جام‌جم.
اعرابی، سید‌محمد (1385)، دستنامه برنامه­ریزی استراتژیک، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
خادم‌زاده، جواد؛ جهانبخش ایزدی و علیرضا سلطانی (1399)، «آسیب‌شناسی ساختاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، دوره 9، شماره 34، پاییز، صص 141- 107.
ترابی ‌‌اقدم، محمود (1398)، «راهبردهای مطلوب تولیدات نمایشی برای مخاطبان بین‌المللی در برون‌مرزی صداوسیما»، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، دوره 4، شماره 1، صص 171-155.
دیوید، فرد آر (1390)، مدیریت استراتژیک، چاپ بیست و یکم، مترجمان: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
راجی، محمدهادی و افتخاری، اصغر (1398)، «جنگ ترکیبی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران (تحلیل ابعاد و روش‌ها)»، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و هشتم، شماره 109، زمستان، صص 111-75 .
شاد، محمد؛ فواد ایزدی و سعیدرضا عاملی‌رنانی (1399)، «تحول دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جهان اسلام؛ از پیام‏ پایگی تا ارتباط‏ محوری»، مطالعات راهبردی، دوره 23، شماره 89، پاییز، صص 254-205.
عیوضی، محمدرحیم و پارسا، مونا (1392)، «الگوی تحلیلی قدرت نرم و سیاست بین‌الملل»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال سوم، شماره نهم، پاییز و زمستان. صص 112-99.
غفاری‌قدیر، جلال؛ جمال‌الدین حسینی و معصومه مرادجانی (1397)، «سیاست‌های مطلوب رسانه‌ای شبکه هیسپان تی وی برون‌مرزی با رویکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، دوره 3، شماره 1، صص 76-49.
محمدی، منوچهر (1389)، آینده نظام بین­الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت امور خارجه.
نای، جوزف اس (1387)، قدرت در عصر اطلاعات از واقع­گرایی تا جهانی شدن، چاپ اول، ترجمه سعید میرترابی، تهران: پژوهشکده­ مطالعات راهبردی.
Butler, j. (2020), on à Covid-19: «O capitalismo tem seuss limits», Available at https://www.redebrasilatual.com.
Gregory, B (2011), “American Public Diplomacy:Enduring Characteristics”, Elusive Transformation, Available At: http://resources. columbian.gwu.edu/upload/pub/2011/10/BGregory.pdf
Hocking, Brian (2005), “Rethinking the ‘New’ Public Diplomacy”, In theNew Public Diplomacy, edited by Jan Melissen, 28-43. New York:Palgrave
Newman, Nic, Fletcher, Ricjard, Kalogeropoulos, Antonis, levy, David A. L., Nielsen, Rasnus Kleis. (2017), Reuters Institute Digital News Report 2017, Reuters Institute
Zhang. Li (2010), "The Rise of China: media perception and implication for international politics, journal of contemporary china, VOL.19, NO.64, PP.233-254.
Sagan, Paul and Lighton,Tom (2010), The Internet and The Future of News, MitPress