تحلیل وضعیت «اکوسیستم ارتباطی» عراق

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع).

چکیده

عراق یکی از کشورهای در حال توسعه و تأثیرگذار در غرب آسیا است. با توجه به شرایط ژئوپلتیکی این کشور در حال گذار، فضای رسانه‌ای و ارتباطی ویژه‌ای در آن به‌وجود آمده است. این مقاله با هدف تحلیل «اکوسیستم ارتباطی» کشور عراق نگاشته شده و در پی تبیین سه ضلع اکوسیستم ارتباطی یعنی «وضعیت توسعه فناوری ارتباطی در عراق»، «تناسب هنجارهای ارتباطی عراق با یک دولت کارآمد» و «پیام‌های توده شده در این کشور» است. این مقاله بر اساس نظریه اکوسیستم ارتباطی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. طبق یافته‌های این نوشتار، سپهر رسانه‌ای عراق علیرغم ظرفیت‌های ژئوپلتیکی مناسب این کشور، نتوانسته است کارکردهای قابل قبولی از خود ارائه دهد. بر اساس آمار، فناوری ارتباطی در این کشور توسعه چشمگیری نداشته است، هنجارهای ارتباطی و رسانه‌ای، متناسب با یک حکمرانی کارآمد نبوده و پیام­‌های انبوه شده اسلامی علیرغم ظرفیت‌های دینی ویژه این کشور، به‌دلیل شکاف‌های مذهبی و قومیتی، اندک محسوب می‌شود. در مجموع می‌توان گفت عراق در ابتدای مسیر تحقق اکوسیستم ارتباطی مطلوب خود قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Situation of the "Communication Ecosystem" in Iraq

نویسندگان [English]

  • Hadi Ghiasi Fatehabadi 1
  • Mohammad Reza Borzoi 2
1 PhD Candidate of Culture and Communication, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
2 Faculty Member of Islamic Studies, Culture and Communication, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iraq is one of the developing and influential countries in West Asia. Due to the geopolitical situation of this country in transition, a special media and communication space has been created in it. This article aims to analyze the "communication ecosystem" of Iraq and seeks to explain the three aspects of the communication ecosystem, namely the development of communication technology in Iraq, the fit of Iraqi communication norms with an efficient government and mass messages in this country. Also, it is based on the theory of communication ecosystem with descriptive-analytical method. According to the findings of this article, the Iraqi media sphere, despite its appropriate geopolitical capabilities, has not been able to provide acceptable functions. Based on statistics, communication technology in this country has not developed significantly, communication and media norms are not commensurate with effective governance, and the massive Islamic messages, despite the country's special religious capacities, are considered minor due to religious and ethnic divisions. In general, it can be said that Iraq is at the beginning of the path to the realization of its desired communication ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • the Communication Ecosystem
  • the Media Atmosphere
  • Ethnic and Religious Divisions
رزمی‌، سیدمحمدجواد‌ (1390‌)، «بررسی رابطه بین تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب»، پژوهش‌نامه‌ بازرگانی، دوره 15، شماره 59، صص 162-137.
صباغ‌کرمانی، محمد و مهدی باسخا (1388)، «نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد‌ هزینه‌های دولت: مطالعه موردی‌ بخش‌ بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 44، شماره 86، صص 43-19.
صدرایی، سیدصارم (1396)، «درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه‌ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)»، پژوهش ملل، دوره 2، شماره 19، صص 37-23.
علوی‌پور، سیدمحسن (1388)، «ژئوپلتیک عراق و امنیت در منطقه خلیج فارس»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 57، صص 122-105.
غرایاق‌زندی، داود (1389)، «فرایند دولت-ملت‌سازی، شکل‌گیری هویت ملی و بازسازی در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 13، شماره 47، صص 33-6.
قربانی، سعید و جاوید منتظران (1395)، «آینده پژوهی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بستر تحولات ژئوپلتیکی، تمامیت ارضی و بحران‌های داخلی عراق»، فصلنامه سیاست دفاعی، دوره 25، شماره 97، صص 144-115.
معمارزاده و دیگران (1389)، «حکمرانی خوب: اکولوژی متعادل»، مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 84.
محسنیان‌راد، مهدی (1398)، «جزوه شماره 2 کلاس مسائل و سیاست‌های فرهنگ و ارتباطات در جهان اسلام»، مقطع دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام.
نبوی، سید عبدالامیر (1389)، «جامعه در حال گذار؛ بازبینی یک مفهوم (ضرورت تحلیل مفهوم دوران گذار با رویکردی میان رشته‌ای)»، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 3، شماره 1، صص 213-193.
نعمت‌پور، محمد و سنور تباک (1392)، «بازیگران عراق نوین و استراتژی سیاسی امنیتی ایران»، پژوهش‌های علوم انسانی، سال چهارم، شماره 19، صص 36-11.
Anthony, N & Tariq, M. Ali & Sheikh, S & Tariq Ur. R (2011), "Technology achievement index 2009: ranking and comparative study of nations," Scientometrics, Springer; Akadémiai Kiadó, vol. 87, NO.1, PP: 41-62, April.
BBC )2019), Iraq Profile: Media, available at: https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14546541
hdr.undp (2019), Human Development Reports, available at: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
Internetworldstats (2019), Iraq: Internet Usage and Marketing Report, available at: https://www.internetworldstats.com/me/iq.htm
Kilkki, K (2012), An Introduction to Communications Ecosystems, available at: https://www.semanticscholar.org/ 
Kilkki, K) 2008), "Quality of Experience in Communications Ecosystem", journal of universal computer science, vol. 14, no. 5, pp: 615-624.
Mohsenian Rad, M (2015), "Communication Ecosystem Contexts: From Mass Audiences to Mass Messages", GSTF Journal of Media and Communications (JMC) Vol. 2, PP: 8-17
thenetmonitor (2018), Iraq: Internet monitor, available at: https://thenetmonitor.org/country-profiles/irq.