جنبش جهانی تحریم اسرائیل؛ ماهیت، اهداف، دستاوردها و ارائه راهبردهای تبلیغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز

2 دکترای علوم سیاسی، استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

جنبش بی‌دی‌اس، با هدف فشار اقتصادی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی و در راستای اهداف ضد‌نژادپرستانه، آزادی‌خواهانه و بشردوستانه برای مردم فلسطین در 9 جولای 2005 پایه‌گذاری شد. در مقاله پیش‌رو تلاش شده تا با بهره‌گیری از «نظریه هنجاری» و «جنبش‌های اجتماعی»، این جنبش معرفی و اهداف، کارکردها و دستاوردهای آن تبیین شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش رژیم اسرائیل و حامیانش مبنی بر معرفی بی‌دی‌اس به‌عنوان جنبشی ضدیهود و خواستار محو رژیم صهیونیستی، بی‌دی‌اس در قالب رویکرد حقوقی، مدنی و غیرمسلحانه‌ توانسته از طریق ارتباط با اتحادیه‌های اقتصادی، مراکز دانشگاهی، انجمن‌های دانشجویی، مراکز مذهبی و جنبش‌های برابری‌خواه در سراسر جهان، عملکرد ضدحقوق‌‌بشری رژیم اشغالگر را منعکس کند. این جنبش مدنی از کشورها به‌عنوان واحدهای سیاسی مستقل و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد خواسته تا رژیم صهیونیستی را به‌دلیل عملکرد ضد‌حقوق‌‌بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تحریم کنند. افراد مشهوری در عرصه‌های سیاسی، دینی، علمی و هنری از این جنبش حمایت کرده‌اند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود ابعاد مختلف این جنبش در قالب برنامه‌های متنوعی مانند گزارش‌های خبری، مستند و برنامه‌های میزگردی در شبکه‌های برون‌مرزی از جمله پرس‌تی‌وی و العالم هر چه بیشتر تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Global Movement for Boycott, Divestment, and Sanctions against Israel: The Nature, Objectives, Achievements and Providing Media Strategies

چکیده [English]

The movement of BDS as acronym of Boycott, Divestment, Sanctions was founded on July 9, 2005, with the aim of putting economic and political pressure on the Israeli regime and in line with its anti-racist, liberal and humanitarian goals for the Palestinian people.  The present article tries to introduce this movement by using "Normative theory" and "social movements" and to explain its objectives, functions and achievements. The research method was descriptive-analytical. Findings show that despite the efforts of the Israeli regime and its supporters to introduce BDS as an anti-Jewish movement which call for the elimination of Israel, this movement in a legal, civil, and unarmed approach, has been able to reflect the occupier regime's inhumane actions through its links to economic unions, academia, student associations, Religious centers, and egalitarian movements around the world. This civil movement called on countries as independent political units as well as non-governmental organizations to boycott the Zionist regime for its anti-human rights actions in various political, economic, cultural and scientific dimensions. Famous people in the political, religious, scientific and artistic fields have supported this movement. Accordingly, it is suggested that the various dimensions of this movement be explained in the form of various programs such as news reports, documentaries, and roundtable programs on IRIB's World Service channels, including Press TV and Al-Alam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BDS
  • Boycott Zionist Regime
  • Palestine
  • Racism
  • IRIB World Service
افتخاری، اصغر (1379)، جامعه‌شناسی سیاسی اسرائیل، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
آران، گیدیون (1378)، بنیادگرایی صهیونیستی یهود: گروه مؤمنان در اسرائیل (گوش‌امونیم)، (ترجمه احمد تدین)، تهران: هرمس.
ایزدی، فؤاد؛ فاطمه شفیعی سروستانی و سعیدرضا عاملی (1393)، «کشمکش بر سر برندسازی رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمریکا؛ مطالعه موردی جنبش بی‌دی‌اس و دانشگاه هرتزلیای رژیم صهیونیستی»، دو فصلنامۀ دانش سیاسی، شماره 2، پیاپی 20، پاییز و زمستان، صص 174-149.
بحرینی، علی (1380) «کنفرانس دوربان و مبارزه با نژادپرستی»، فصلنامه مطالعات آفریقا، شماره 4، پائیز و زمستان، صص 118- 77.
دیانی، ماریو و دوناتلا دلاپورتا (1398)، مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی، (ترجمه محمدتقی دلفروز)، تهران: نشر کویر.
زیدآبادی، احمد (1381)، دین و دولت در اسرائیل، تهران: نشر روزنگار.
مارش، دیوید و جری استوکر (1378)، روش و نظریه در علوم سیاسی، (ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مشیرزاده، حمیرا (1381)، درآمدی بر جنبش‌های اجتماعی، تهران: پژوهشکده امام خمینی (ه) و انقلاب اسلامی.
نفیو، ریچارد (1397)، هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان، (ترجمه گروه ترجمان)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
4il (2019), “Behind the Mask” – World Leaders Agree: The BDS Campaign is Antisemitic in its Nature and Generates Antisemitism Worldwide”, Available at: https://4il.org.il/
Addady, Michal (2015), “Why the capital of Iceland has decided to boycott Israeli goods”, Available at: fortune.com/2015/09/17/reykjavik-boycott-israeli-products/
AJC (2017), “50 U.S. Governors Join AJC Initiative to Support Israel, Fight BDS, Available at:https://www.ajc.org/news/50-us-governors-join-ajc-initiative-to-support-israel-fight-bds
Alexander L. George (1991), “Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War”, US, United States Institute of Peace.
ASA (2013), ”What Does the Boycott Mean?” , Available at: www.theasa.net/what-does-boycott-mean
Atzmona, K (2005) “Tearfully but Forcefully, Israel Removes Gaza Settlers”, Available at: https://www.nytimes.com/2005/08/18/world/middleeast/tearfully-but-forcefully-israel-removes-gaza-settlers.html
Bahar, D, Nathan, S (2018), “How much does BDS threaten Israel’s economy?”, Available at: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/01/26/how-much-does-bds-threaten-israels-economy/
Bard, Mtchell.G (2020),” Facts About Jewish Settlements in the West Bank”, Available at: https://www.jewishvirtuallibrary.org/facts-about-jewish-settlements-in-the-west-bank#1
Barghouti, O (2011), “Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian Rights (Ultimate Series)”, US, Haymarket Books; First Thus edition.
BDS movement (2010), “500 Artists Against Israeli Apartheid” , Available at: https://bdsmovement.net/news/500-artists-against-israeli-apartheid
BDS movement (2020), Economic and corporate support for Israeli apartheid”, Available at: https://bdsmovement.net/economic-boycott#tab2
BDS movement (2019),Human Rights Supporters and Sports Fans in 20+ Countries Join #BoycottPuma Global Day of Action”, Available at: https://bdsmovement.net/news/human-rights-supporters-and-sports-fans-20-countries-join-boycottpuma-global-day-action
BDS movement (2020 c),”The case for a cultural boycott of Israel” Available at:  https://bdsmovement.net/cultural-boycott
BDS movement (2005), “What is-BDS?”, Available at: bdsmovement.net/what-is-bds
BDS movement (2020 b),Why boycott Israeli universities?” Available at: https://bdsmovement.net/academic-boycott#tab1
Boteach, R. Shmuley (2016), “Jimmy Carter’s Animus for Israel”, Available at: https://observer.com/2016/11/jimmy-carters-animus-for-israel/
Bronstein, A (2018), “What’s Wrong with Accusing Stephen Hawking of BDS Hypocrisy”, Available at:https://blogs.timesofisrael.com/whats-wrong-with-accusing-stephen-hawking-of-bds-hypocrisy/
Chernick, I (2019), “Fighting BDS online” Available at:
Conde, H. Victor (2002), “A Handbook of International Human Fights Terminology”, Second Edition & 2002, New York.
Eglash, R (2017) “Is Israel an ‘apartheid’ state? This U.N. report says yes”, Available at: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/16/is-israel-an-apartheid-state-this-u-n-report-says-yes/
Eid, B (2016), “The Palestinian Case Against BDS”, Available at:
Galtung, J (1967), “On the Effects of International Economic Sanctions”, World Politics, vol.19.
Haaretz (2006), “Jimmy Carter: Israel's 'Apartheid' Policies Worse Than South Africa's”, Available at: https://www.haaretz.com/1.4938644
Halbfinger, David M, Steven, E and Michael, W (2019), “Is B.D.S. Anti-Semitic? A Closer Look at the Boycott Israel Campaign”, Available at:
Hasbara (2019),”About The Israel Training Program”, Available at: hasbarafellowships.org/israelprogram
IPSC (2013),” Teachers Union of Ireland calls for Academic Boycott of Israel in unanimous vote; first academic union in Europe to do so”,  Available at:
Lewis, P (1991), ”U.N. Repeals Its '75 Resolution Equating Zionism With Racism”, Available at:https://www.nytimes.com/1991/12/17/world/un-repeals-its-75-resolution-equating-zionism-with-racism.html
Swarns, Rachel L (2001), “The Racism Walkout: The Overview; U.S. AND Israelis Quit Racism Talks Over Denunciation”, Available at:
Tutu, D (2002), “Apartheid in the Holy Land”, Available athttps://www.theguardian.com/world/2002/apr/29/comment#
The Atlantic (2019), “Trump Has Enabled Israel’s Antidemocratic Tendencies at Every Turn”,  Available at:
The Guardian (2005),”Sharon and Abbas agree ceasefire”, Available at: https://www.theguardian.com/world/2005/feb/08/israel4
The New York Times (2019),”Views of a Founder of B.D.S” , Available at:
Van Dijk, Teun A (2012), “The Role of the press in the Reproduction of Racism”, Migrations: Interdisciplinary Perspectives, PP: 15-29