وضعیت کارگران جنوب شرق آسیا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (با تأکید بر راهبردهای رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران، ایران.

چکیده

کارگران مهاجر جنوب شرق آسیا بخش مهمی از جمعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ازجمله عربستان سعودی را تشکیل می‏دهند. آمارهای سال 2019 نشان می‌دهد از مجموع حدود ۵۶ میلیون نفری که در 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر) زندگی می‌کنند، بیش از 21 میلیون نفر را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند. با توجه به این وضعیت، سؤال اصلی مقاله پیش‌رو، این است که با توجه به مفاد اسناد حقوق بین‏الملل بشر ازجمله «کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده‏های آنها»، وضعیت کارگران جنوب شرق آسیا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به‌خصوص عربستان سعودی چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده‏های کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و محققان عربی و آسیایی انجام شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که کارگران خارجی در این کشورها به‌خصوص در عربستان سعودی با خشونت ساختاری نظیر شرایط نامطلوب کاری، بازداشت و شکنجه، احکام ناعادلانه قضایی و اعدام گسترده مواجه هستند و با این افراد به‌مانند برده رفتار می‌شود، اما نظام کفالت موجب می‌شود که این افراد از حق شکایت محروم باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Situation of Southeast Asian Workers in PGCC Countries (Proposing Media Recommendations)

نویسنده [English]

  • Seyyed Razi Emadi
PhD in International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Southeast Asian workers constitute an important part of the population of the Member States of the GCC, including Saudi Arabia. Statistics for 2019 show that out of the approximately 56 million people living in the six Persian Gulf Cooperation Council countries; Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman and Qatar, more than 21 million are foreign workers. In light of this situation, the main question of the present article is that in view of the provisions of international human rights instruments, including the Convention for the Protection of the Rights of Migrant Workers and their families, how is the Status of Southeast Asian Workers in the PGCC States especially in Saudi Arabia? This descriptive-analytical study was carried out using library, documentary and internet data as well as interviews with three Arab and Asian experts and scholars from the Islamic Republic of Iran who attended Qom University. The findings of the study show that foreign workers in these countries, especially in Saudi Arabia, face structural violence such as unfavorable working conditions, detention and torture, unfair judicial verdicts and widespread executions and are treated like slaves, but the custodial system make them deprived of their right to sue. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Workers
  • Persian Gulf Cooperation Council
  • Saudi Arabia
  • Southeast Asia
  • IRIB World Service
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان مصوب سال 1990، قابل دسترسی در: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966، قابل دسترسی در:
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966، قابل دسترسی در:
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
ابورضا (5 آذر 1398)، «وضعیت کارگران در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس»، (مصاحبه)
ابومصطفی (5 آذر 1398)، «وضعیت کارگران در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس»، (مصاحبه)
سیدمحمد عون نقوی (5 آذر 1398)، «وضعیت کارگران در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس»، (مصاحبه)
 
Bangkok Post (16 April 2018), "Philippines says Saudi boss forced maid to drink bleach", Available at: https://www.bangkokpost.com/world/1446955/philippines-says-saudi-boss-forced-maid-to-drink-bleach
Dahal, Phanidra (7 June 2019), "Desperation and danger in the Gulf for South Asia’s migrant workers", Available at: https://www.axios.com/desperation-and-danger-in-the-gulf-for-south-asias-migrant-workers-de1534a2-1858-47dd-a7b1-034e2c4a8bd2.html
De Bel-Air, Françoise (2015), "Demography, Migration, and the Labour Market in Bahrain", Available at: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/35882/GLMM_ExpNote_06_2015.pdf?sequence=1
DW (2/11/2018), "Saudi execution spotlights domestic workers' vulnerable lives", Available at: https://www.dw.com/en/saudi-execution-spotlights-domestic-workers-vulnerable-lives/a-46137942
FEM (12 September 2017), "Saudi Arabia Levies on companies hiring foreign workers set to increase", Available at: https://www.forum-expat-management.com/users/13452-berry-appleman-leiden/posts/20230-saudi-arabia-levies-on-companies-hiring-foreign-workers-set-to-increase
Fargues, Philippe, Shah, Nasra M (2018), Migration to the Gulf: Policies in Sending and Receiving Countries, Cambridge : European University Institute, Gulf Research Center.
Jason Essomba, Williams (2017), "Labor Immigration into the Gulf: Policies and Impacts", Available at: https://www.sciencespo.fr/kuwait-program/wp-content/uploads/2018/05/KSP_Paper_Award_Fall_2017_Williams_Jason_Essomba.pdf
Halabi, Romina (2014), "Contract Enslavement of Female Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia and the United Arab Emirates", Available at: https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/slavery/fmd.pdf
HRW (2004), "Bad Dreams: Exploitation and Abuse of Migrant Workers in Saudi Arabia", Available at: https://www.hrw.org/reports/2004/saudi0704/saudi0704.pdf
HRW (15 November 2015a), "Saudi Arabia: Steps Toward Migrant Workers’ Rights", Available at: https://www.hrw.org/news/2015/11/15/saudi-arabia-steps-toward-migrant-workers-rights
HRW (22 December 2015b), "Gulf Countries: Bid to Protect Migrant Workers", Available at: https://www.hrw.org/news/2015/12/22/gulf-countries-bid-protect-migrant-workers
HRW (2019), "Saudi Arabia: Events of 2018", Available at:
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/saudi-arabia
Kamrava, Mehran, Babar, Zahra (2012), Migrant Labor in the Persian Gulf, Columbia University Press.
Nayak, Venkatesh (17 December 2018), "Central Government’s flip-flop in the Lok Sabha over death statistics of Indian in Gulf Countries: an analysis", Available at:
https://www.humanrightsinitiative.org/blog/central-governments-flipflop-in-the-lok-sabha-over-death-statistics-in-gulf-countries-an-analysis
Shah, Nasra (2008), Recent Labor Immigration Policies in the Oil-Rich Gulf: How Effective are they Likely to Be?, ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Immigration, Working Paper No. 3.
The Economic Times (12 December 2018), "28,523 Indian nationals died in Gulf countries in last 4 years, Lok Sabha told", Available at: https://economictimes.indiatimes.com/nri/working-abroad/28523-indian-nationals-died-in-gulf-countries-in-last-4-years-lok-sabha-told/articleshow/67059485.cms?from=mdr
Thiollet, Helene, (2016), "Managing migrant labour in the Gulf: Transnational dynamics of migration politics since the 1930s", Available at: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01346366/document
World Population Review, (2019A), United Arab Emirates Population 2019, Available at:
 http://worldpopulationreview.com/countries/united-arab-emirates-population/
World Population Review (2019B), Qatar Population 2019, Available at: http://worldpopulationreview.com/countries/qatar-population/
World Population Review (2019C), Kuwait Population 2019, Available at: http://worldpopulationreview.com/countries/kuwait-population/
Zahra, Maysa (2015), the Legal Framework of the Sponsorship Systems in the Gulf Cooperation Council Countries: A Comparative Examination, Gulf Labour Markets and Migration, Migration Policy Centre; – GLMM – EN – No. 10.