آسیب‌شناسی ترجمه در بخش‌های خبری رسانه‌های عربی‌زبان برون‌مرزی (شبکه العالم، شبکه الکوثر و رادیو عربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی پسادکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

آسیب‌شناسی ترجمه اخبار در شبکه‌های برون‌مرزی (العالم، الکوثر و رادیو عربی) هدف اصلی این مقاله به شمار می‌رود. بنابراین تلاش شده است با نمونه‌گیری غیرتصادفی (هدفمند) از بخش‌های مشروح خبر نیم‌روزی شبکه العالم، الکوثر و رادیو عربی در بازه زمانی سه ماهه (خرداد، تیر و مرداد 1396) فرآیند ترجمه در بخش‌های خبری این شبکه‌ها با روش تحلیل محتوا آسیب‌شناسی شود. میزان حجم نمونه 1080 خبر بوده است. از میان الگوهای متعدد برای ارزیابی کیفیت ترجمه، از الگوی «گارسس» که در مقایسه با الگوهای پیشنهادی دیگر نسبتاً جامع‌تر می‌باشد، استفاده شده است. در این مقاله، پس از تعیین میزان فراوانی هر یک از زیرگروه‌های موجود در سطوح چهارگانه برطبق الگوی «گارسس»، نتایج به‌صورت جدول‌های توزیع فراوانی و نمودار نشان داده شده است. به نظر می‌رسد به‌طور کلی روند ترجمه در سه شبکه برون‌مرزی مورد مطالعه، مثبت است و وجود برخی کاستی‌ها در ترجمه و تنظیم متن اخبار، جز در مواردی، به‌دلیل حجم زیاد فعالیت و محدودیت زمانی خبر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of translation in the News Sections of Arabic language of IRIB World Service Arabic- Language Networks (Al-Alam, Al-Kawthar and Arabic Radio)

نویسندگان [English]

  • Hossein Shams Abadi 1
  • Mojtaba Shahsavani 2
1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Post-PhD Student of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

The Pathology of translation in the News of World Service Networks (Al-Alam News Network, Al-Kawthar TV and Arabic Radio) is the main objective of this paper. by non-random sampling (purposeful) of detailed sections of Al-Alam, Al-Kawthar and Arabic Radio's mid- day news in three months' period (June, July and August 2017), this paper tries to make diagnosis the translation process of the news sections in these networks through content analysis method. The sample size has been 1080 news. Among the many patterns for assessing the quality of translation, the model of "Garses", which compared to other proposed models is relatively more comprehensive, is used. In this paper, after determining the abundance of each existing subgroup in the four levels according to "Garses" model, results are presented as frequency distribution tables and diagrams. It seems that, the translation process was studied in three oversees' networks is generally positive and some shortcomings in the translation and setting of news stories, except in some cases, has been due to the large amount of activity and time constraints of the news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Pathology of News
  • Media
  • World Service
  • Al-Alam News Network
  • Al-Kawthar TV and Arabic Radio
منابع فارسی
بینگر، اتولر (1376)، ارتباطات اقناعی (ترجمه علی رستمی)، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
حقانی، نادر (1386)، نظرها و نظریه‌های ترجمه، تهران: انتشارات امیر کبیر.
شمس‌آبادی، حسین (1380)، تئوری ترجمه و ترجمه کاربردی از عربی به فارسی، تهران: نشرچاپار.
ناظمیان، رضا (1387)، روش‌هایی در ترجمه از عربی به فارسی، تهران: انتشارات سمت.
ناظمیان، رضا (1393)، فن ترجمه (عربی- فارسی) و روش‌هایی در ترجمه از عربی به فارسی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
ناظمیان، رضا (1391)، عوامل برون متنی در ترجمه از عربی به فارسی، (ترجمه انگلیسی و عربی و فارسی)، پژوهشگاه علوم انسانی.
دهاقین، وحید (1389)، آسیب ­شناسی روش‌های ترجمه ادبی، سبزوار: دانشکده ادبیات  دانشگاه حکیم سبزواری
رشیدی، فرازنه (1389)، «ارزیابی و مقایسه ترجمه‌های فارسی رمان انگلیسی شاهزاده و گدا»، نشریه علمی پژوهشی زبان‌پژوهی، شماره 3
منابع عربی
شمس‌آبادی، حسین (1382)، الترجمه بین النظریه و التطبیق، عربی- فارسی، نشر چاپار، تهران
شمس‌آبادی، حسین (1388)، أبجدیات الترجمه و التنقیح من العربیه إلی الفارسیه و العکس، تهران: نشر پر تهران شهر.
منابع انگلیسی
Garcés, Carmen Valero (1994), “A methodological proposal for the assessment of translated literary works: A case study”. The Scarlet Letter by N. Hawthorne into Spanish Babel, Vol 40. No 2, Pp.: 77-102.
Newmark, Peter (1988), a textbook of translation, New York: Prentice-Hall.
Newmark, Peter (1981), Approaches of Translation, England: Prentice Hall International (UK).