سیاست های مطلوب رسانه‌ای شبکه هیسپان تی وی برون‌مرزی «با رویکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه سوره، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

تدوین سیاست ­­های کاربردی مطلوب شبکه هیسپان ­تی ­وی، یکی از ملزومات مبنایی رسانه آلترناتیو مذکور است که در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهای اسپانیایی‌زبان ایجاد شده است. کارشناسان معتقدنداگر رسانه مذکور نتواند به درک مشترکی با مخاطب برسد و بر تفاوت­ های بین فرهنگی فائق بیاید، نه تنها نمی­ تواند مؤثر واقع ­شود، بلکه ممکن است به اقدامی ضدتبلیغی تبدیل شده و موج اسلام­ هراسی، شیعه­ هراسی و ایران­ هراسی را دامن بزند. لذا محقق، با بهره­ گیری از نظریه داده‌بنیاد با 20 نفر از نخبگان و متخصصان عرصه دیپلماسی و رسانه، مصاحبه نیمه ساختاریافته ­انجام داد. در خلال مصاحبه­ ها، 457 کد اولیه، 256 کد ثانویه، 60 کد مفهومی و 11 مقوله به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق که در قالب 7 طبقه اهداف و اولویت ­ها، سیاست­ های محتوایی، راهبردهای ساختاری، راهبردهای مدیریتی و توزیعی، محیط­ شناسی و مخاطب ­شناسی احصاء شد، هیسپان­ تی­ وی برای اینکه بتواند نقشی مؤثرتر در دیپلماسی فرهنگی ایفا کند، باید سیاست ­های محتوایی خود را بر اساس اهداف و اولویت ­های رسانه و با در نظر گرفتن شرایط محیطی مخاطب تدوین کرده و راهبردهای ساختاری، مدیریتی و توزیعی مطلوب و متناسبی را در برنامه ­ها و محیط درون رسانه در پیش بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desirable Media Policies of Hispan TV (with Cultural Diplomacy Approach of Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

  • Jalal Ghafari Ghadir 1
  • Jamal Aldin Hosseini 2
  • Ma'some Moradjani 3
1 Faculty Member of Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 PhD in Media Management, Soore University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Communication Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

The codification of Hispan TV's desirable practical policies is one of the basic requirements of mentioned alternative media which is established to strengthen the Iran's cultural diplomacy in Spanish-speaking countries, aiming at having more influence on the audience. Experts believe that if this media fails to come to a common understanding with the audience and fails to overcome clear cross-cultural differences, not only cannot be effective, but also it may become a counter-propaganda action and increase the wave of Islam phobia, Shia Phobia and Iran phobia. Despite the importance of this issue, no comprehensive research has been done so far, thus the researcher, by using grounded theory, interviewed with 20 media and diplomacy elites and specialists through semi-structured interview. During the interviews, 457 primary codes, 256 secondary codes, 60 concepts and 11 categories were obtained. The results of the research which performed in the form of 7 categories including; goals and priorities, content policies, structural policies, management strategies, distribution strategies, ecology and audience-study indicates that if Hispan TV wants to play an effective role in the cultural diplomacy, it must codifies its content policies based on media goals and priorities, considering the audience environmental conditions, and adopt desirable and appropriate structural, managerial and distributional strategies in intra-media programs and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Practical Policies
  • Hispan TV
  • Audience-Study
  • Islamic Republic of Iran's Cultural Diplomacy
  • Media Policies
  • Grounded Theory
اسماعیلی، علی محمد (1389)، دیپلماسی رسانه ­ای با تأکید بر نقش صداوسیما، تهران: موسسه جام جم.
پرسکات، جان (1393)، راهنمای مدیریت رسانه برای کشورهای در حال گذار، ترجمه محمدقلی میناوند و مسعود مقصودی، تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما
خرازی‌آذر، رها (1389)، رویکرد پسامدرنیسم به دیپلماسی رسانه ­ای، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خوش­ بیان، ابوذر (1394)، برنامه ­ریزی راهبردی برای هیسپان ­تی ­وی، دانشگاه صداوسیما: پایان‌نامه کارشناسی ارشد
داداندیش، پروین، احدی، افسانه (1390)، فصلنامه روابط خارجی، شماره اول، بهار 90، صص173-143
رامین ­فرد، احمد (1395)، «راهبردهای مطلوب ارتقاء دیپلماسی عمومی از طریق شبکه هیسپان ­تی ­وی»، نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
روشندل اربطانی، طاهر (1393)، سیاست‌گذاری رسانه ­ای، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زهره ­ای، محمدعلی، رضایی، علی ­اکبر (1390)، دیپلماسی فرهنگی (نقش فرهنگ در سیاست خارجی و ارائه مدل راهبردی)، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
صادقی، عبدالمجید (1384)، اصول مخاطب­ شناسی تبلیغی، قم: انتشارات زمزم هدایت.
علی­ عسکری، عبدالعلی (1394)، سپهر جهانی رسانه، تهران: دانشگاه صداوسیما.
قوام، عبدالعلی (1384)، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
نوابخش، مرداد (1387)، دیپلماسی رسانه ­ای به مثابه ابزار سیاست ­خارجی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
وردی­ نژاد، فریدون و بهرامی‌رشتیانی، شهلا (1394)، سیاستگذاری و مدیریت رسانه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Grossberg, L (1996), Identity and Cultural Studies- Is That All There Is? in Stuart - Hall, Questions of Cultural Identity. London: Sage, 78-108.
Nilda Jacks et al. (2009), Audiencias televisivas latinoamericanas: 15 años de investigación empírica, Revista Matrizes, México: Tecnológico de Monterry.
Pouliot, V (2007), “Subjectivism: Toward a Constructivist Methodology”, International Studies, Vol 57,359-384.
Solim Donas Burak (2001), Adolescencia y Juventud en América Latina, Costa Rica: Editorial Tecnológica de LUR.
Valerio Fuenzalida (2011), Situación de la televisión pública en América Latina, Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social.