جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

در 25 مارس 2015 ائتلافی متشکل از برخی دولت‌های عربی به رهبری عربستان سعودی، حملات هوایی خود را با نام عملیات توفان قاطعیت علیه یمن آغاز کردند. سعودی‌ها و ائتلاف تحت رهبری آنها به اهداف غیر نظامی در یمن حمله و ده‌ها هزار غیرنظامی از جمله کودکان و زنان را کشته و زخمی کرده‌اند؛ ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی، حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و همچنین استفاده از سلاح‌های ممنوعه علیه مردم یمن از جمله اقدام­های در حال وقوع در این کشور می‌باشد. در نوشتار پیش‌روبه روش توصیفی – تحلیلی با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل و با واکاوی نقض احتمالی اصول حقوق منع توسل به زور، نقض حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات ذاتاً بین‌المللی در یمن همچون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بررسی می‌شود. همچنین مسئولیت بین‌المللی مرتکبین و حامیان‌شان، علاوه بر مسئولیت کیفری عاملان و مباشران آن مطرح و راهکارهای رسانه‌ای توصیه  می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The War Crimes and Crimes against Humanity by Saudi Arabia in Yemen from International Law Perspective

نویسندگان [English]

  • Hossein Rostam Zad 1
  • Mojtaba Ebrahimi 2
1 Assistant Professor of International Law, Centeral Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 M.A in International Law, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In 25 Mars 2015 a coalition led by Saudi Arabia including some Arab States began its air attacks against Yemen under the name of Operation Decisive Storm. Saudis and their coalition attacked on civilian targets in Yemen and killed and wounded ten thousand of people including women and children. Preventing the transition of humanitarian aids by World Red Cross, bombardment of civilian infrastructures as well as using forbidden weapons against Yemeni people is the actions which taking place there. Using analytical-descriptive method and librarian studies, this paper attempts to survey the military intervention in Yemen from international law perspective and looking at probable violation of Non- use of force principle, violation of humanitarian law and committing international crimes in Yemen such as war crimes and crimes against humanity. Also, the international responsibility of perpetrators and their supporter in adding to criminal responsibility of them and their counselor has been discussed as well as media recommendations be suggested. This continuous and non-stop aggression is a serious threat against global peace and security, so need an immediate reaction by international community; specially, the Security Council that has the main responsibility to maintain the international peace and security should act according to its responsibility regarding Yemen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen
  • Non-Use of Force Principle
  • Humanitarian Law
  • Saudi Arabia’s War Crime
  • International Responsibility
-آقایی، محمد (1394)، «بررسی حمله عربستان به یمن از منظر حقوق بین‌الملل»، قابل دسترسی در: http: //www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940410001313
-اردبیلی، محمدعلی (1368)، «کشتار جمعی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره یازدهم، صص 72-33 .
-ایرنا (1396)، «برنامه جهانی غذا: عربستان باید نیازهای انسانی مردم یمن را تامین کند»، قابل دسترسی در: http: //www.irna.ir/fa/News/82655097
- بهمن تاجانی، شهرام و میرفلاح نصیری، سیده ندا (1394)، «مبانی وآثار تغییر رویکرد دیوان بین­المللی دادگستری در الغای مصونیت کیفری سران دولت‌ها در قضیه حسن هابره»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره اول.
- بیگ زاده، ابراهیم (1377)، «بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات برضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 21، صص104-69.
-جلال‌وند، مریم (1395)، «جرائم ارتکابی ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن»، قابل دسترسی در:
                        https: //ir.sputniknews.com/opinion/201611071971399
- خالقی، علی و جاویدزاده، حمیدرضا (1390)، «رویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل کشی»، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره1، صص222-204.
-زمانی، سید قاسم (1395)، «واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین‌المللی دولت» تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 18، شماره51.  
 -دهدشتی اردکانی، سعید (1394)، «بررسی حقوقی جرایم جنگی ائتلاف سعودی در یمن»، قابل دسترسی در: http: //www.farsnews.com/13950227001626
- سیدزاده ثانی، سیدمهدی و فرهادی آلاشتی، زهرا (1393)، «جنایات جنگی در منازعه‌های داخلی و بین‌المللی»، پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل، شماره 1.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1388)، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، جلد دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-عمادی، سیدرضی (1396)، «ابعاد حقوقی نسل‌کشی در یمن توسط عربستان»، شورای راهبردی روابط خارجی، قابل دسترسی در:  fa /www.scfr.ir
- فضائلی، مصطفی (1395)، «مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 1.
– سلیمان‌زاده، احمدرضا (1393)، «مسئولیت بین‌المللی دولت»، پژوهشکده باقرالعلوم، قابل دسترسی در: _a-31774.aspx / http: //www.pajoohe.ir
- عزیزی، ستار و کریمی، سیامک (1395)، «مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه‌ای در یمن»، فصلنامه پژوهش حقوقی، شماره 51.
- ستاد حقوق بشر ایران (1395)، «بررسی جنایات جنگی عربستان در یمن از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، قابل دسترسی در:  http: //www.humanrights-iran.ir/news-53208.aspx  
-گلشن‌پژوه، محمودرضا (1394)، «بررسی مشروعیت مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن»، ماهنامه همشهری دیپلماتیک، شماره 87.
- مستقیمی، بهرام و طارمی، مسعود (1377)، مسئولیت بین‌المللی دولت با تجاوز عراق به ایران (زیرنظر جمشید ممتاز)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
-موسی‌زاده، رضا (1384)، «مفهوم کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد، ابهامات و تعارضات»، مطالعات بین‌المللی، شماره 6.
- میرمحمد صادقی، حسین (1388)، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر، چاپ چهارم.
- میرمحمد صادقی، حسین (1395)، «ابعاد حقوقی جنایات آل‌ سعود در یمن»، قابل دسترسی در: http: //jamejamonline.ir/online/2576007582711698124
- نجات، سیدعلی، موسوی، سیده‌راضیه و صارمی، محمدرضا (1395)، «راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 9 ، شماره 33.
-والر، مارک (1394)، حمله به داعش، جنبه­های حقوقی استفاده از زور (ترجمۀ فائقه دلاوری)، قابل دسترسی در:
www.Internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view/article&id=391: 2015 03-16
-یورونیوز (2017)، «یمن؛ وبا در انتظار آنها که از سوء تغذیه جان بدر می‌برند»، قابل دسترسی در: http: //fa.euronews.com/2017/08/02/
-Cassese, A (2002), The rome statute of the international criminal court: a commentary, Volume I, Oxford university press, first published.
- Dormann, k & Doswald-Beck, L & Kolb, R (2003), Element of war crimes under the Rome statute of the international criminal cour: sources and commentary, Cambridge university press, first published.
- Gray, Christine (2006), “The Eritrea/Ethiopia Claims Commission
Oversteps Its Boundaries: A Partial Award?”, EJIL, Vol. 17, No. 4.
-Harris, D.J., (1998), Cases and Materials on International law, Fifth Edition, Sweet and Maxwell.                                                                
-Heathcote, Gina, (2012), The Law on the Use of Force, A Feminist Analysis, Rutledge Research in International Law.
-Human Rights Watch (2015), World Report 2015: Yemen, available to: www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/yemen
-ICJ report (1996), Case Concerning Application of the Convantion on the Prevetion and punishment of ihe Crime of genocide (Bosnia and Herzegovinav.Yugoslavia) Preliminary Objections iudgmnt of 11 july 1996.
- International Law Commission (2001), Yearbook, 2001, vol. II.
- Jackson, Miles (2015), Complicity in International Law, New York, Oxford University Press.
- Lanovoy, Vladyslav (2014), “Complicity in an Internationally Wrongful Act”. In Nollkaemper, Andre; Plakokefalos, Ilias, Principles of Shared Responsibility in International Law: An Appraisal of the State of the Art”, UK, Cambridge University Press.
-MacLeod, I.J & A.P.V. Rogers (2007), “The Use of White Phosphorus and Law of War”, in Yearbook of International Humanitarian Law, Hague, ASSER Press.
-Mezyaev, Alexander (2012), Hissen Habre trial: Extradite or prosecute, available to: http: //www.Strategic_Culture.org
-Monitor Mines Action Canada (2009), Banning Cluster Munitions: Government Policy and Practice, Ottawa, Monitor Mines Action Canada.
-Nollkaemper Andre (2003), “Concurrence between Individual Responsibility and State Responsibility in International law”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 52.
- Schmitt, Eric. (2010), “Unrest in Yemen Seen as Opening to Qaeda Branch”, The New York Times, 4 April, available to:
http: //www.Nytimes.Com/2011/04/05/World/ Middleeast.
- Stock, Christian (2011), Mandate is not Enough the Security Council
and Peacekeeping, UN Security Council in Focus.
-The Constitution of the Republic of Yemen (2001), Amended via a Public Referendum – held on February 20, 2001.
- UN Conference on International Organization (1945), The Charter of the United Nations, came into force on 24 October 1945, available to: http: //www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
-UN General Assembly (1998), Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, available at: http: //www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html [accessed 12 December 2017]
-United nations (2015), "Resolution 2216", available to: http://www.un.org/en/ga/search/view-doc.asp?symbol
=s/res/2216%282015%29
- UN General Assembly (1987), Declaration on the Enhancement of the Effectiveness of the Principle of Refraining from the Threat or Use of Force in International Relations(A/42/766)//18.November.1987, available to: http: //www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/42/22
 -UN (2017), UN agency chiefs call for immediate lifting of humanitarian blockade in Yemen, available to: http: //www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58101&Kw1=david+beasley&Kw2=yemen&Kw3=#.Wit9t2cnYdU.
 -UN news (2017), International, independent probe of alleged violations in Yemen needed – UN deputy rights chief, available to: http: //www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56415&Kw1=yemen&Kw2=&Kw3