مسئولیت دولت میانمار و جامعه بین‌المللی در خصوص نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیا از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانش آموخته علوم اجتماعی، پژوهشگر ارشد شبه قاره و شرق آسیا

چکیده

روهینگیاها ساکنان بومی سرزمین تاریخی آراکان (راخین) در میانمار هستند که با جنایت‌های سازمان یافته از سوی ارتش و دولت این کشور مواجه شده‌اند. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و موازین کیفری بین‌المللی و تطبیق آنها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در میانمار امری محرز است. در گزارش‌های سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز به این موضوع اشاره شده است.مصادیق متعدد نسل‌کشی روهینگیاها زمینه‌ساز مسئولیت بین‌المللی دولت میانمار است. همچنین مسئولیت جامعه بین‌المللی به «رعایت و تضمین رعایت» دول دیگر در خصوص تعهدات عام‌الشمول، قواعد آمره بین‌المللی و هنجارهای مربوط به حقوق بنیادین انسانی و حقوق بشری، قابل طرح می‌باشد. از منظر دکترین مسئولیت حمایت، حاکمیت یک دولت توام با مسئولیت آن نیز هست و اگر دولتی از عهده مسئولیت حمایت از شهروندان خود بر نیاید، مسئولیت جامعه بین‌المللی در پشتیبانی از حقوق افراد مزبور مطرح می‌شود. همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و سایر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری‌های اسلامی نیز شایان توجه است. بویژه اینکه انگیزه‌های سیاسی باعث بی‌توجهی یا سکوت قدرت‌ها و مجامع بین‌المللی به تحولات میانمار شده است که در مقاله حاضر بررسی و با رویکرد رسانه‌ای، راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Responsibility of Myanmar State and International Community Regarding Genocide of Rohingya Muslim Minority from International Law Perspective

نویسندگان [English]

 • Saber Niavarani 1
 • Elham Akhoondan 2
 • PirMohammad Molla Zehi 3
1 Assistant Professor of International Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Candidate of PhD in International Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.
3 B.A in Social Science, Senior Researcher in Subcontinent and East Asia, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to international Law principles and International Criminal Rules as well as their adaption to the existing reality related to Rohingya Muslim minority, the systematic violation of human right, crime against humanity and genocide in Myanmar is obvious. This issue has been addressed in UN and Human Right Watch and. The several examples of Rohingya genocide is providing ground for Myanmar State’s international responsibility. In this regard, the responsibility of international community to respect and guarantee the respect of other States regarding universal obligations (Erga Omnes), Jus Cogens and norms related to fundamental rights and human rights is litigable. From responsibility to protection doctrine, the sovereignty of a State is along with its responsibility, and if a State couldn’t perform its responsibility to protect its own citizens, the responsibility of international community is to be followed. Also, the responsibility of UN particularly security council as a main preserver of international peace and security as well as other international organizations such as Islamic Cooperation Organization is remarkable which in the present article has been studied and some recommendations regarding media being presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myanmar
 • Genocide
 • Rohingya
 • Human Rights
 • International Responsibility
 • آقایی، سید داوود (1376)، «بررسی عملکرد شورای امنیت در حل بحران بوسنی و هرزگوین»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 36.
 • باشگاه خبرنگاران جوان (1396)، فقط ۳۴ درصد نیاز‌های مالی پناهجویان روهینگیایی تامین شده است، قابل دسترس در: http: //www.yjc.ir/fa/news/6347577
 • پاک آیین، محسن (1392)، میانمار، تهران: امیرکبیر.
 • پاک آیین، محسن (1391)، «ناگفته‌هایی درباره میانمار»، ماهنامه موعود، شماره 139 و 140
 • جاویدزاده، حمیدرضا (1390)، «ﺳﻴﺎﺳتﻫﺎی پیشگیرانه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ متحد در ﻗﺒﺎل ﻧﺴﻞکشی»، دو فصلنامه حقوق و سیاست، ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 33.
 • حسینی اکبرنژاد، هاله (1388)، «جنگ علیه حقوق انسان‌ها به نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 40.
 • زمانی، سید قاسم (1388)، «راهکار تعقیب متهمان به جنایت جنگی در غزه بر اساس گزارش گلدستون»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 15،
 • فتح‌پور، فاطمه و قلندری، مرضیه (1392)، «بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین‌المللی»، مجله پژوهش های حقوقی، مقاله 6 ، دوره 12، شماره 23،
 • عزیزی، ستار و حاجی، محمد (1395)، «احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوسید، در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه حقوق شیراز، دوره هشتم، شماره دوم.
 • کریانگ، ساک کیتی شیایزری (1383)، حقوق بین‌الملل کیفری، (ترجمه: یوسفیان، بهنام، اسماعیلی، محمد) تهران: انتشارات سمت، صص 137 –
 • ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1393)، حقوق بین­الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران، نشر میزان.
 • مولودی پور، کمال (2016)، میانمار کجا است؟ چگونه مسلمان شدند؟ چرا قتل عام می شوند؟ قابل دسترسی در:

http: //eslahe.com/3658

 • وکیل، امیرساعد (1388)، «ترغیب و تشویق دولت‌ها به رعایت حقوق بنیادین بشر و بشردوستانه»، تهران: رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

- Amnesty International (20 December 2016), “Myanmar: "We are at breaking point" - Rohingya: persecuted in Myanmar, neglected in Bangladesh”, available to: https: //www.amnesty.org/en/documents/asa16/5362/2016/en

- A/HRC/28/72 (13 March 2015), Addendum – “Observations of the Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar in Geneva on the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar to the 28th Session of the Human Rights Council, Available at: http: //www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/28RegularSession.aspx

- A/HRC/32/18, (28 June 2016), Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar, Human Rights Council Thirty-second session, Available at : www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/.../A_HRC_32_18_AEV.docx

-Anadolu Agency (22/09/2017), “Int'l tribunal finds Myanmar guilty of 'genocide', Available to: http: //aa.com.tr/en/asia-pacific/intl-tribunal-finds-myanmar-guilty-of-genocide/916902

- Barcelena traction, light and powercompany, Limited, second phase, Judgment, I.C.J Reports (1970), p. 32, para. 33

- Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008), Citizen, Fundamental Rights and  Duties of the Citizen, chapter8, p149, available to: http: //www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf

- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), Approved and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948, Entry into force: 12 January                                                                 1951, in accordance with article XIII, Available at: http: //www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx

- CRC/C/MMR/CO/3-4 (14 March 2012), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Conventio, paras. 96–97,

- Convention on the Rights of the Child (1989), Convention on the Rights of the Child Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49, Available at: http: //www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

- convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18 decembre 1979), Available at: http: //www.un.org/womenwatch /daw/cedaw/text/fconvention.htm

- C4ADS  (February 5, 2016), Sticks and Stones: Hate Speech Narratives and Facilitators in Myanmar,Available at: http://www.burmapartnership.org/2016/02/sticks-and-stones-hate-speech-narratives-and-facilitators-in-myanmar/

- Chan, Aye (2005), The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484

- Human Rights watch (2016), ”Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State”,, available to: https: //www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims

-Human Rights watch (2017/02/06), Burma: Security Forces Raped Rohingya Women, Girls, available to: https: //www.hrw.org/news/2017/02/06/burma-security-forces-raped-rohingya-women-girls

-Human Rights watch (2017/09/06), Burma’s Rohingya Need the World’s Attention, available to: https: //www.hrw.org/news/2017/09/06/burmas-rohingya-need-worlds-attention

-Human Rights watch (2017/09/27), The Burmese Military is Committing Crimes Against Humanity, available to:  https: //www.hrw.org/topic/womens-rights/sexual-violence-and-rape

-Human Rights watch (2016/06/30/), UN Human Rights Council: High Commissioner’s reports on human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Burma/Myanmar and on Sri Lanka, available to: https: //www.hrw.org/news/2016/06/30/un-human-rights-council-high-commissioners-reports-human-rights-rohingya-muslims-and

-Human Rights watch (2013/04/22 ), “All You Can Do is Pray”

-Human Rights watch (2017/09/25), "Burma: Military Commits Crimes Against Humanity", available to: https: //www.hrw.org/news/2017/09/25/burma-military-commits-crimes-against-humanity

- Human Rights committee, General comment No. 6= article 6 (Right to life), 1982, paras. 1-2,Available at : http://hrlibrary.umn.edu/peace/docs/hrcom6.htm

 • OHCHR (21 January 2015), “Comment by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein on the abuse of the Special Rapporteur on human rights in Myanmar, Yanghee Lee”
 • OIC Charter (2014/03/24), "Charter of the Organization of Islamic Cooperation", avalaible to: http: //www.oic-oci.org/is11/english/charter-en.pdf.

- OHCHR (3 February 2017), Report of OHCHR mission to Bangladesh  Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 2016,, p20-21.

- OHCHR (20 June 2016), Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, Human Rights  Council, Thirty-second session, Agenda item 2.pp8-12.

 • Resolution 1564 (2004), Adopted by the Security Council at its 5040th meeting, on18 September 2004
 • Resolution 1593 (2005), Adopted by the Security Council at its 5158th meeting, on 31 March 2005
 • Resolution 1970 (2011), Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on26 February 2011
 • Resolution 1325 (2000), Adopted by the Security Council at its 4213th meeting, on 31 October 2000, Available at: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325%282000%29
 • Rome statute of the international criminal court (1998) Available at: http: //un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm

-The correspondent (25/02/2016), Meet the most persecuted people in the world, available to: https: // thecorrespondent.com/4087/meet-the-most-persecuted-people-in-the-world/293299468-71e6cf33

 • UNODC (February 2016), Drugs and Crime, Protecting peace and prosperity in Southeast Asia: synchronizing economic and security agendas, February 2016, pp. 37-41).
 • Warren, Alan, (December 2011), Burma 1942: The Road from Rangoon to Mandalay, Bloomsbury Publishing