چالش‌های مهاجرت مسلمانان در اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

چکیده

موج جدید مهاجرت به کشورهای اروپایی از زمان شکل ­گیری جنگ داخلی سوریه آغاز شد. اوج این بحران به اوایل سال 2015 بر می­ گردد، زمانی که کشورهای اروپایی شاهد سیل عظیمی از مهاجران و آوارگان جنگی بودند که عمدتاً از کشورهای بی ­ثبات خاورمیانه از جمله سوریه، عراق، افغانستان و لیبی که درگیر جنگ داخلی تروریستی بودند، روانة اروپا شدند. به گونه ­ای که می ­توان گفت، همواره یک رابطة مستقیم بین نابسامانی­ های سیاسی- امنیتی در آسیا و آفریقا و گسترش روند مهاجرت به اروپا وجود داشته است. بحران مهاجرت در اروپا به ویژه از زمان یازده سپتامبر، وارد مرحله جدیدی شده است و ماهیت بحران از موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع امنیتی تغییر پیدا کرده است که این مسئله چالش ­های متعددی را پیش­روی دولت ­های اروپایی قرار داده است. این روند با شکل­ گیری بحران داعش در سوریه و عراق و موج جدید مهاجرت به اروپا تشدید شده است. این مقاله، تلاش دارد تا نوع رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به موج جدید مهاجرت مسلمانان را مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش­ پاسخ دهد که کشور­های اروپایی در برخورد با موج نوین مهاجرت با چه چالش ­ها و معضلاتی مواجه هستند؟ و چه چالش ­ها و تهدیداتی فراروی مهاجران مسلمان در کشورهای اروپایی قرار دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Muslims’ Migration to Europe

نویسنده [English]

  • Mahdi Mohammadnia
Assistant Professor of Political Sciences of Grand Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

The new wave of migration to the European countries started with the outbreak of civil war in Syria. The crisis climaxed in 2015 when the European countries witnessed the huge influx of war-refugees and migrants, mostly from the instable countries of the Middle East, such as Libya, Syria, Iraq, and Afghanistan, embroiled in civil war or spate of terrorism. Thus, it can be said that there is always a direct relation between the political-security chaos in Asia and Africa and increase of the trend of migration to Europe. The crisis of migration to Europe, especially since 9/11/2001, has entered a new phase, while the nature of the crisis has changed from economic and social issues to security issue, thereby putting numerous challenges before the European governments. This article tries to examine the type of the European countries’ approach toward the new wave of Muslim migrants and attempts to answer the question as to what kind of challenges and problems do the European countries face in dealing with the new wave of migration? As well as, which challenges and threats face the Muslim migrants in European countries?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Europe
  • security
  • terrorism
  • identity
  • Muslim immigration
ابراهیم آبادی. غلامرضا. (1394)."راست­گرایی افراطی در اروپا و گسترش اسلام هراسی". طرح پژوهشی گروه فرهنگ و معارف برون مرزی صدا و سیما.
ایزدی. پیروز. (1389). " بررسی تطبیقی سیاست­های ادغام مهاجران مسلمان در فرانسه و آلمان". پژوهش­نامه سیاست خارجی.  شماره 25.
خالو‌زاده. سعید. (1389)."سیاست اتحادیه اروپا در قبال مهاجرت". پژوهش نامه سیاست خارجی. شماره 25.
قهرمان پور بناب. رحمان. (1385). "معرفی کتاب: سیاست ناامنی: ترس، مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا" (مؤلف جف هویسمانز). فصلنامه امنیت. شماره 2-1.
کیانی. داود. (1387). "تنگناهای هویتی مسلمانان در اروپا و امریکا". پژوهش­نامه سیاست خارجی. شماره 20.
میرمحمدی. سید مصطفی. (1385)."حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیت­ها با تکیه بر حقوق اقلیت­های مسلمان". اندیشه تقریب. شماره 9.
Alba. R.)2005( “Bright vs. Blurred Boundaries: Second-Generation Assimilation and Exclusion inFrance. Germany and the United States.” Ethnic and Racial Studies.Vol.28. No.1.
Bizina. Margarita and David H. Gray.  (2014).  “Radicalization of Youth as a Growing Concern for Counter-Terrorism Policy”. Global Security Studies. Volume 5. Issue 1.  Winter.
Boswell. Christina. (April 2007). The securitization of Migration: A Risky Strategy for European States”.Danish Institute for International Stusies. available in: http://www.isn.ethz.ch
Brug. Woutervan.MeindertFennema and   Jean Tillie. (2000)  “Anti-immigrant Parties in Europe: Ideological or Protest Vote?”.European Journal of Political Research. Volume 37. Issue 1.
Buzan. Bary. Ole Waever and Jaap de Wilde. (1998). Security:A New Framework for Analysis. Boulder. Colo.
Cesari. Jocelyne (2009). “The Securitisation of Islam in Europe”. CEPS Challenge Paper No. 15. 9 April. available in: aei.pitt.edu/10763/1/1826.pdf
EUMC (2006). Muslims in the European Union Discrimination and Islamophobia. available in: http://fra.europa.eu/sites
European Commission (February 2015).The 2015 Ageing Report : Underlying Assumptions and Projection Methodologies”.  available in:http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
European  Humanist Federation (2013). The European Union and the Challenge of Extremism and Populism. available in: http://ec.
Foner . Nancy and Richard Alba (2008). “Immigrant Religion in the U.S. and Western Europe: Bridge or Barrier to Inclusion?”. IMRVolume 42 Number 2 (Summer).
-ICM opinion poll (February 2006). “Muslims Poll”. available in: http://www.icmunlimited.com/pdfs/2006_february_sunday_telegraph_muslims_poll.pdf
Leonard. Sara.(2007).  “The ‘Securitization’ of Asylum and Migration in the European Union Beyond the Copenhagen School’s Framework”. (Paper presented at the SGIR Sixth Pan-European International Relations Conference. 12-15 September 2007. Turin -Italy).
Mirza. Munira. (January 2007). Senthilkumaran. Abi and Ja’farZein: Living apart together – British Muslims and the Paradox of Multiculturalism”. Policy Exchange. available in: http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/living%20apart%20together%20-%20jan%2007.pdf
Modood. T.)2005).Multicultural Politics: Racism, Ethnicity and Muslims in Britain. Minneapolis. MN:University of Minnesota Press.
Ole Wæver. (2004)."Aberystwyth. Paris, Copenhagen: New Schools in Security Theory and the Origins between Core and Periphery." ( Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association. Montreal. March 17-20).
Ole Waever. (1995). “Securitization and Desecuritization”. in Ronnie Lipschutz (ed), On Security. (New York: Columbia University Press).
Pew Global Attitudes Survey (JUNE 22, 2006). “The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other”. available in: www.pewglobal.org/files/pdf/253.pdf
Pew Research Center (02/04/2015). “The Future of World Religions: Population Growth Projections. 2010-2050. ,available in: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050
Pew Research Center (27/01/2011). “Region: Europe”. available in: http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/
Precht, Tomas (2007). “Home grown terrorism and Islamist radicalization in Europe.” Danish Ministry of Justice. December. available in: http://www.justitsministeriet.dk
Pregulman. Ally and Emily Burke (April 2012). “Home Grown Terrorism". Center For Strategic and International Studies. available in: http://csis.org/publication/homegrown-terrorism
Sputnik (08/09/2015). “Some 7,000 refugees from Syria arrived in Macedonia on Monday”. available in: http://sputniknews.com
The Guardian (24/07/2015). “Greece grapples with massive migrant influx as Syria conflict exacerbates crisis”. available in: http://www.theguardian.com/globaldevelopment/datablog/2015/jul/24/greece-migrant-influx-overtakes-italy-syria-afghanistan, Jul 24, 2015
UNHCR (2006).The State of The World's Refugees 2006: Human Displacement in the New Millennium. Oxford: Oxford University Press.
unhcr.org (2016).Tatal number of syruian refugees. available at:
UN News Center (26/03/2015). “Syria crisis 'worsening' amid humanitarian funding shortfall. warns top UN relief official” . available in: http://www.un.org/apps/news/story.asp?  NewsID=50436#.Viu5oep4TIW