کلیدواژه‌ها = دیپلماسی دیجیتال
مطالعه تطبیقی دیپلماسی دیجیتال آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 11-44

10.22034/imrl.2022.353055.1135

معصومه زمانیان؛ سید مهدی شریفی؛ محمد حسن شیخ الاسلامی؛ عباس نرگسیان