نویسنده = محمدامیر حق شناسی
بایسته‌های محتوایی دیپلماسی رسانه‌ای ایران در مناطق روس‌زبان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 119-135

محمدامیر حق شناسی؛ کمال اکبری