نویسنده = هادی آجیلی
بررسی علل پیوستن جوانان اروپایی به داعش

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 217-238

هادی آجیلی؛ زهرا مبینی کشه


ویروس ابولا و منافع تجاری، نظامی و سیاسی آمریکا

دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 263-285

هادی آجیلی؛ محمدرضا مرادی